Wszystkie artykuły

  Zatrudnianie i zwalnianie 07.01.2016
  Umowy terminowe: Liczenie nowych okresów wypowiedzenia a przepisy przejściowe
  Jaki okres wypowiedzenia będzie miał zastosowanie w przypadku umów zawartych na czas określony trwających 22 lutego 2016 r., w których zawarto klauzulę o 2-tygodniowym wypowiedzeniu? Czy od 22 sierpnia 2016 r. wszystkie te umowy będą miały miesięczny okres wypowiedzenia, a od 22 września 2019 r. – 3-miesięczny? Jak liczyć staż pracy do ustalenia długości okresu wypowiedzenia umów ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 12.11.2015
  Zmiany w umowach o pracę
  Przyszły rok przyniesie znaczne zmiany w umowach o pracę. Od 22 lutego 2016 r. wejdą bowiem w życie przepisy ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220). Nowelizacja kodeksu pracy dotyczy umów terminowych, ale nie tylko.Znowelizowane przepisy kodeksu pracy przewidują tylko trzy rodzaje umów o pracę: na okres próbny na czas nieokreślony ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 21.10.2015
  Przedwstępna umowa o pracę – w której części akt osobowych ją umieścić
  W części A akt osobowych gromadzi się dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, w części B przechowuje się dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, a w części C – dotyczące jego ustania. Przedwstępną umowę o pracę należy umieścić w części A lub B akt osobowych.Obowiązujące przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 28.09.2015
  Jedna umowa nie powinna powtarzać się w dwóch świadectwach pracy
  Świadectwa pracy nie można wydać później niż przewidują przepisy – np. w przypadku umów terminowych po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej z nich (chyba, że któraś z umów terminowych w tej dacie jeszcze trwa – wówczas wydaje się je po jej zakończeniu). Natomiast świadectwo można wydać wcześniej niż nakazują przepisy. Pod warunkiem jednak, że obejmuje ono umowy zakończone.Wobec ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 22.09.2015
  Kilkakrotne stosowanie umowy o pracę na czas próby – możliwe, ale wyjątkowo
  Pracodawcę i pracownika może łączyć tylko jedna umowa na okres próbny. Zdarzają się jednak sytuacje, w których można odejść od tej reguły i nie złamać przepisów prawa. Warto też wiedzieć, jakie klauzule dodatkowe można zamieścić w umowie na okres próbny i kiedy Państwowa Inspekcja Pracy może w razie kontroli u pracodawcy zakwestionować umowę zawartą z pracownikiem na ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 22.09.2015
  Jakie ograniczenia wiekowe obowiązują w przyjęciu osób na praktyki absolwenckie
  Umowę o praktykę absolwencką można zawrzeć z każdą osobą, która w dniu jej zawarcia ukończyła co najmniej gimnazjum i nie skończyła 30 lat.Praktyki absolwenckie mają na celu m.in. ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy. Ustawa nie definiuje pojęcia absolwent, ale z dalszej części przepisów wynika, iż praktykantem ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 24.06.2015
  Zmiana miejsca pracy kierowcy – konieczne wypowiedzenie zmieniające
  Gdy firma chce, żeby kierowca jeździł za granicę, musi zawrzeć z nim porozumienie zmieniające umowę o pracę. Jednak pracownik ma prawo się na to nie zgodzić.Gdy miejsce pracy określono bardzo ściśle w umowie o pracę, a kierowca nie wyraża zgody na pracę w innym miejscu (np. za granicą), wymaga to zastosowania wypowiedzenia zmieniającego.Dwa rozwiązaniaUmowa o pracę określa: strony ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 21.05.2015
  Pracownik nieobecny przez prawie cały okres próbny
  Załóżmy, że pracownik został zatrudniony na umowę na okres próbny od 22 lutego do 21 maja 2015 r., ale już od 2 marca aż do 6 maja przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy w związku z tym, że pracownik przez większą część okresu próbnego był nieobecny możemy zawrzeć z nim kolejną umowę na okres próbny?Pracodawca nie podpisze drugiej umowy próbnej – nawet, gdy pracownik prawie ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 27.04.2015
  Dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem
  Pracodawca, chcąc powierzyć pracownikowi wykonywanie dodatkowej pracy przez okres dłuższy niż  3 miesiące, może połączyć dwa stanowiska w jednej umowie lub zawrzeć kolejną. Niekiedy jednak takie podwójne zatrudnienie może zostać uznane za próbę obejścia przepisów o czasie pracy. Jak więc zgodnie z prawem połączyć dwa stanowiska w jednej  lub dwóch umowach? Na co uważać, ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 17.04.2015
  Jak naliczać pracowniczy staż pracy
  Pracownik, który chce zwiększyć swój staż pracy, przedstawia pracodawcy różne dokumenty – świadectwa i dyplomy, zaświadczenia z urzędu pracy lub urzędu gminy, zagraniczne PIT-y itp. Pracodawca musi natomiast rozstrzygnąć, czy dany okres może zaliczyć do pracowniczego stażu pracy. W myśl art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ...