Wszystkie artykuły

  Zatrudnianie i zwalnianie 17.04.2015
  Nowy pracodawca nie powinien znać przyczyn zwolnienia dyscyplinarnego
  Były pracodawca nie powinien udzielać informacji o przyczynach ustania stosunku pracy pracownika innemu pracodawcy. Ujawnienie ich może stanowić naruszenie dóbr osobistych zwolnionego pracownika oraz prawa do ochrony jego danych osobowych.Potencjalny pracodawca ma prawo uzyskać od kandydata na pracownika określone dane osobowe. Należą do nich: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 14.04.2015
  Co powinien zbadać sąd przy odwołaniu od wypowiedzenia umowy o pracę
  Rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego prowadzące do uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania na podstawie artykułu 386 § 4 kpc nie może nastąpić, gdy sąd pierwszej instancji rozpoznał istotę sprawy i gdy wydanie wyroku przez sąd drugiej instancji nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.Tak orzekł Sąd Najwyższy z postanowieniu z 18 listopada ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 03.03.2015
  Brak pisemnego potwierdzenia umowy o pracę z winy pracownika
  Pracownik pomyślnie skończył okres próbny. 1 grudnia 2014 r. pracodawca zaproponował mu umowę na czas nieokreślony – podpisał dokument i przekazał do podpisania pracownikowi. Ten jednak podpisanej umowy nie zwrócił, przez kilka dni pracował, a potem już nie pojawił się w pracy. Samo dopuszczenie pracownika do pracy pierwszego dnia po okresie próbnym było nawiązaniem stosunku pracy, ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 05.02.2015
  Wypowiedzenie elektroniczne jest wadliwe, ale skuteczne
  Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę elektronicznie, wysyłając do pracodawcy mailem informację, że rozwiązuje ją za wypowiedzeniem? Czy pracodawca powinien zignorować takiego maila i czekać na tradycyjne pismo od pracownika? A jeśli nie, to czy w takim przypadku za dzień złożenia wypowiedzenia trzeba uznać datę wysłania maila? I od kiedy należy liczyć okres wypowiedzenia ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 05.02.2015
  Pracownik, który odrzucił nowe warunki pracy, też może mieć prawo do odprawy
  Najistotniejszą kwestią przy wypłacie odprawy ekonomicznej jest przyczyna rozwiązania umowy o pracę – by odprawa przysługiwała pracownikowi, przyczyna zwolnienia nie może go dotyczyć. Pracownik będzie miał też prawo do odprawy w przypadku, gdy nie przyjął oferowanych mu nowych warunków pracy, gdyż znacznie pogarszały jego sytuację. Odprawa nie należy się jednak pracownikowi, ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 05.01.2015
  Natychmiastowe rozwiązanie umowy przez pracownika w okresie wypowiedzenia
  Kiedy pracodawca poważnie naruszył swoje obowiązki, pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, również w okresie biegnącego już wypowiedzenia. Nie każde jednak naruszenie obowiązków przez pracodawcę daje pracownikowi takie prawo. Przykładowo, czy drobna pomyłka w wysokości wynagrodzenia lub spóźniona o kilka dni wypłata pensji to wystarczające powody do natychmiastowego ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 05.01.2015
  Pracownik rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia lub porzuca pracę
  Nie tylko pracodawca, ale również pracownik ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Ale może tak postąpić jedynie wtedy, gdy zostało wydane orzeczenie lekarskie o szkodliwości dotychczasowej pracy dla jego zdrowia albo gdy pracodawca ciężko naruszył względem niego podstawowe obowiązki. Kiedy nie wystąpi żadna z tych przyczyn, a pracownik zwolni się z pracy z dnia na dzień, pracodawcy ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 30.10.2014
  Można zwolnić pracownika z powodu częstych chorób
  Częste i niespodziewane choroby pracownika mogą powodować nie tylko konieczność nagłego organizowania za niego zastępstw. Taki pracownik nie jest też wystarczająco dyspozycyjny w tym sensie. W takiej sytuacji pracodawca może zastosować jako kryterium doboru pracowników do zwolnienia (np. gdy reorganizuje dział i zmniejsza w nim zatrudnienie) ich dyspozycyjność. Musi jednak pamiętać ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 25.09.2014
  Zwolnienie w wyniku niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy
  Przepisy Kodeksu pracy nie gwarantują pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w okresie wypowiedzenia spowodowanego utratą zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Wynagrodzenie takie mogą jednak przewidywać korzystniejsze przepisy zakładowe.Pracownik, wobec którego lekarz medycyny pracy orzekł o braku zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 19.09.2014
  Zmiana trybu rozwiązania umowy – konsultacja ze związkami zawodowymi
  Pracodawca, który poinformował związek zawodowy o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w związku z likwidacją jego stanowiska pracy, a następnie postanowił rozwiązać umowę w innym trybie (bez wypowiedzenia, z powodu długotrwałej choroby), musi ponownie powiadomić związek o zamiarze rozwiązania umowy.O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas ...