Wszystkie artykuły

  Zatrudnianie i zwalnianie 06.04.2012
  Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku niezdolności do pracy
  Dowiedz się, kiedy zakończy się umowa o pracę, gdy pracownik zachorował w czasie okresu wypowiedzenia lub tuż przed rozwiązaniem umowy na czas określony, a okres zwolnienia od pracy z powodu choroby przekracza czas trwania umowy o pracę.Fakt, że pracownik w okresie poprzedzającym rozwiązanie stosunku pracy stał się niezdolny do pracy nie wpływa na termin rozwiązania umowy o pracę. ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 06.04.2012
  Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
  Umowa o pracę na czas określony co do zasady rozwiązuje się z końcem okresu, na jaki została zawarta. Poznaj warunki i możliwości wcześniejszego zakończenia terminowej umowy o pracę.Warunki potrzebne do wypowiedzenia umowy na czas określony Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zachodzi wtedy, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz strony ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 06.04.2012
  Okres wypowiedzenia umowy o pracę
  Okres wypowiedzenia umowy o pracę uzależniony jest od tego, jak długo pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy. Sprawdź, czy należy zsumować wszystkie okresy pracy u danego pracodawcy czy można wziąć pod uwagę tylko czas trwania ostatniej umowy o pracę.Okres zatrudnienia u pracodawcy Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 06.04.2012
  Termin na wniesienie pozwu o przywrócenie do pracy
  Jeżeli stosunek pracy ustanie poprzez rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia lub wygaśnięcie stosunku pracy, pracownik może żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Sprawdź, ile czasu ma pracownik na złożenie pozwu w sądzie pracy. Termin na wniesienie pozwu Ustawowy termin na wniesienie pozwu o przywrócenie do pracy wynosi 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 06.04.2012
  Limit umów na czas określony pracownika-emeryta
  Zasadą jest, że trzecia umowa na czas określony jest umową na czas nieokreślony. Poznaj wyjątki od tej zasady i dowiedz się, czy wśród nich znajduje się zatrudnienie pracownika, który jest na emeryturze.Trzecia umowa terminowa Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli: poprzednio strony ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 29.03.2012
  Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron
  Już nie od dziś wiadomo, że najmniej kłopotliwym i najprzyjemniejszym sposobem na rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem jest porozumienie stron. Porozumienie stron to czynność, która dochodzi do skutku z chwilą złożenia przez pracodawcę i pracownika zgodnych oświadczeń, które zmierzają do zakończenia stosunku pracy w określonym terminie.Jaką umowę o pracę można rozwiązać ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 29.03.2012
  W jakim języku należy zawrzeć umowę o pracę z obcokrajowcem
  Załóżmy, że pracodawca zamierza zatrudnić obcokrajowca. Pracownik chciałby, aby umowa o pracę była zawarta w języku angielskim. Czy zawarcie takiej umowy będzie zgodne z prawem? Od czego zależy, w jakim języku zawierana jest umowa o pracę? W jakim języku pracodawca powinien zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem niebędącym obywatelem RP? Przeczytaj tekst i poznaj odpowiedzi na te ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 29.03.2012
  Termin rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron
  Kodeks pracy nie określa terminów obowiązujących przy rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron. Rozwiązanie umowy następuje w terminie oznaczonym w samym porozumieniu stron. Na wskazany termin musi się zgodzić zarówno pracodawca jak i pracownik.Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron następuje w terminie określonym przez strony. I tak, może ono następować: w ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 29.03.2012
  Odszkodowanie w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę
  Jeżeli pracownik w sposób nieuzasadniony rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia, to pracodawcy będzie przysługiwało roszczenie o odszkodowanie. Jego wysokość będzie zależała od rodzaju umowy o pracę oraz wysokości wynagrodzenia. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy.W przypadku gdy pracownik w sposób nieuzasadniony rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia, to jego pracodawcy będzie ...