Wszystkie artykuły

  Zatrudnianie i zwalnianie 11.09.2014
  Informacja o warunkach zatrudnienia musi być aktualna
  Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko wręczenie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia przy zawieraniu umowy o pracę, ale także aktualizacja informacji w przypadku zmiany wspomnianych warunków. Czy można uniknąć aktualizacji poprzez zastosowanie informacji wariantowej oraz czy aktualizacja jest konieczna np. w sytuacji zmiany wymiaru etatu i nabycia stopnia niepełnosprawności?Wymóg ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 10.09.2014
  Chorowitego pracownika można zwolnić, ale trzeba mieć mocne argumenty
  Częste nieobecności pracownika w pracy – np. z powodu choroby czy opieki nad chorymi członkami rodziny, są dość kontrowersyjnym powodem wypowiedzenia umowy o pracę. Chociaż taką przyczynę wypowiedzenia dopuszcza nawet orzecznictwo Sądu Najwyższego, należy zachować szczególną ostrożność.Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 11 lipca 2006 r. (I PK 305/05) nieprzewidziane, długotrwałe ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 01.09.2014
  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - milczenie oznacza brak zgody
  Brak odpowiedzi (milczenie) na propozycję rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron jest brakiem zgody na rozwiązanie umowy w tym trybie. Niekiedy sądy dopuszczają wprawdzie możliwość wyrażenia zgody na takie porozumienie w sposób dorozumiany, jednak nie można z góry założyć, że milczenie adresata oferty oznaczać będzie automatycznie jego zgodę na rozwiązanie umowy w proponowanym ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 27.08.2014
  Nie każdą pracę na roli można zaliczyć do stażu pracy
  Staż pracowniczy to przede wszystkim zakończone okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Zalicza się do niego również inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Takim okresem jest okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 25.08.2014
  „Utrata zaufania” to zbyt ogólna przyczyna zwolnienia
  Zdarza się, że powodem wypowiedzenia stosunku pracy jest utrata zaufania do pracownika szczególnie w sytuacji, gdy piastuje on stanowisko kierownicze. Jednak samo stwierdzenie, że pracodawca utracił zaufanie do pracownika nie wystarczy jeszcze do tego, aby na tej podstawie wypowiedzieć mu umowę o pracę (takie określenie nie spełnia bowiem wymogu konkretności przyczyny wypowiedzenia).Chcąc ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 22.08.2014
  Można stracić pracę za niepodpisanie umowy o zakazie konkurencji
  Pracodawca nie może dyscyplinować pracowników do podpisania dokumentów grożąc zwolnieniem. Jeśli jednak pracownik nie wyraża zgody np. na zawarcie umowy o zakazie konkurencji (tzw. lojalki) lub nie chce przyjąć zakresu obowiązków – pracodawca ma prawo wypowiedzieć mu umowę o pracę.Umowa o zakazie konkurencji jest zgodnym oświadczeniem woli obu stron, co oznacza, że pracownik nie ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 21.08.2014
  Ostatnia z umów przed marcem 2011 roku – świadectwo pracy po staremu
  Jeśli pracownik miał jakieś umowy na czas określony rozpoczęte i zakończone przed wejściem w życie odrębnych regulacji dotyczących świadectw pracy po takich umowach (czyli przed 21 marca 2011 r.), to świadectwo pracy za takie umowy wydaje się jeszcze na starych zasadach. Jeśli więc nie było przerw między umowami, można w takim przypadku czekać ze świadectwem do zakończenia ostatniej ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 17.08.2014
  Przekazywanie pracodawcy fałszywych informacji uzasadnia dyscyplinarkę
  Pracodawca ponosi ryzyko osobowe związane z przydatnością pracowników i z tego tytułu powinien liczyć się z uszczerbkami powstałymi wskutek ich nieprzydatności lub niedbałego wykonywania pracy. Nie ma on natomiast obowiązku tolerowania umyślnego naruszania podstawowych obowiązków przez pracownika - Wyrok SN z 14 stycznia 2014 r., III PK 50/13.Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 30.07.2014
  Pełnoletni domownik może odebrać pismo rozwiązujące umowę o pracę
  W przypadku wysyłania pisma rozwiązującego umowę o pracę pocztą, uważa się, że wywiera ono skutek (czyli np. rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia albo zapoczątkowuje bieg okresu wypowiedzenia) w momencie, w którym pracownik odbierze pismo. Jeśli jednak pismo odbierze inny pełnoletni domownik pracownika, również uważa się je za odebrane (wywierające skutek).Nie ma przeszkód, aby ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 30.07.2014
  Umowa na zastępstwo tylko na czas nieobecności konkretnego pracownika
  Umowa na zastępstwo to wygodna dla pracodawcy forma zatrudnienia. Dobrze sformułowana rozwiązuje się automatycznie z chwilą powrotu nieobecnego pracownika. Ponadto zastępcę można zwolnić w dowolnym momencie, z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia i w dodatku nie trzeba podawać mu na piśmie przyczyny wypowiedzenia. Z drugiej strony, jeżeli pracodawcy spodoba się praca zastępcy, ...