Wszystkie artykuły

  Zatrudnianie i zwalnianie 29.07.2014
  3-dniowy okres wypowiedzenia – jak go liczyć
  Do 3-dniowego okresu wypowiedzenia umowy na okres próbny wlicza się sobotę, będącą dla pracowników dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. To samo dotyczy dodatkowego dnia wolnego wyznaczonego w zamian za święto wypadające w dniu wolnym, wynikającym z zasady 5-dniowego tygodnia pracy.Zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 18.07.2014
  Zmiana nazwy stanowiska nie zawsze wymaga zmiany umowy o pracę
  Pracodawca zmieniający jedynie nazwę stanowiska pracy pracownika może, co do zasady, dokonać tego w drodze podporządkowania pracowniczego, czyli za pomocą jednostronnej decyzji, bez zmiany umowy o pracę. Jeśli jednak zmiana nazwy stanowiska pracy jest przez obie strony stosunku pracy poczytywana za istotną zmianę warunków umowy, zmiana umowy będzie konieczna.Nie każda zmiana warunków ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 18.07.2014
  Porozumienie stron lub dyscyplinarka – czasem można tak grozić
  Pracodawca może zaproponować pracownikowi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, ale nie może go do tego zmuszać. Jeśli pracownik poważnie zawinił, pracodawca może postawić mu warunek: rozwiązanie umowy za porozumieniem albo dyscyplinarka. Jednak w przypadku zastosowania przymusu pracownik będzie mógł podważyć takie porozumienie przed sądem.Pracodawcy często wolą rozwiązywać ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 17.07.2014
  Wypowiedzenie umowy po długiej chorobie pracownika
  Rozwiązanie z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby jest możliwe dopiero po upływie okresu ochronnego z art. 53 kp. Pracodawca może również wypowiedzieć umowę pracownikowi, który wrócił do pracy po długiej chorobie, jeśli tylko jest w stanie udowodnić, że jego nieobecność zdezorganizowała pracę w firmie.Załóżmy, że długo chorujący pracownik, ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 17.07.2014
  Umowa o pracę wygasa po trzech miesiącach od aresztowania
  Umowa o pracę zawarta między strażnikiem gminnym a jego pracodawcą wygasa z mocy prawa po upływie trzech miesięcy nieobecności pracownika w pracy spowodowanej jego tymczasowym aresztowaniem, jeśli tylko wcześniej nie została rozwiązana przez którąkolwiek ze stron - wyrok SN z 23 stycznia 2014 r. (I PK 136/13).Strażnik gminny (miejski) jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na umowę ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 10.07.2014
  Wiek przedemerytalny nie chroni przed zwolnieniem z art. 53 kp
  Z pracownikiem chronionym z powodu wieku przedemerytalnego można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia wskutek choroby. Oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy można jednak złożyć dopiero po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, czyli takiemu, któremu brakuje nie więcej ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 10.07.2014
  Polskie firmy nie zostaną wykluczone z rynku Unii Europejskiej
  Delegowanie pracowników przez polskie firmy do innych krajów Unii Europejskiej było do tej pory możliwe w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. Poszczególne państwa różnie jednak regulowały prawa i obowiązki pracodawców i pracowników delegowanych. Między innymi z tych powodów powstała tzw. dyrektywa wdrożeniowa o pracownikach delegowanych.16 kwietnia 2014 roku Parlament Europejski uchwalił ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 10.07.2014
  Firmom opłaca się zatrudniać bezrobotnych
  27 maja weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zachęca firmy do zatrudniania osób pozostających poza rynkiem pracy. Firma zatrudniająca bezrobotnych, będzie mogła liczyć na znaczną pomoc finansową.Jedną z najważniejszych nowości dla spółki będą tzw. świadczenia aktywizacyjne. Jest to postulowany ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 08.07.2014
  Rozwiązanie umowy z powodu aresztowania pracownika
  3-miesięczny termin na wygaśnięcie umowy z powodu tymczasowego aresztowania pracownika należy liczyć od dnia jego zatrzymania. Umowa o pracę wygasa automatycznie wraz z upływem 3. miesięcy od zatrzymania pracownika.Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. Jeżeli pracodawca wcześniej nie rozwiązał umowy bez wypowiedzenia ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 03.07.2014
  Okres wypowiedzenia zaczyna się w dniu złożenia oświadczenia
  Pracodawca nie może złożyć oświadczenia, w którym przesunie rozpoczęcie okresu wypowiedzenia np. na za 2 miesiące. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się bowiem zawsze w dniu złożenia pisma rozwiązującego umowę.Bieg okresu wypowiedzenia liczy się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, natomiast jego upływ – w przypadku okresu obejmującego miesiąc lub jego wielokrotność ...