Wszystkie artykuły

  Zatrudnianie i zwalnianie 03.07.2014
  Skrócenie okresu wypowiedzenia – są dwa sposoby
  Długość okresów wypowiedzenia różnych rodzajów umów o pracę została uregulowana w przepisach Kodeksu pracy. Nie są to jednak regulacje bezwzględne, a zatem długość okresu wypowiedzenia może być – na zasadach określonych prawem – modyfikowana przez strony stosunku pracy.Umowa o pracę może być rozwiązana w różnych trybach. Jednym z najczęściej występujących w praktyce ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 23.06.2014
  Nie każde naruszenie obowiązków może powodować zwolnienie dyscyplinarne
  Nie tylko kradzież mienia zakładowego, ale już samo usiłowanie takiej kradzieży może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika i uzasadniać zwolnienie dyscyplinarne. Jednak tylko pod warunkiem, że jest udowodnione albo chociaż oczywiste, np. zarejestrowane kamerą. Z drugiej strony nie każde naruszenie obowiązków może powodować zwolnienie dyscyplinarne.Zwalniając ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 22.06.2014
  Wcześniejsze wypowiedzenie umowy na czas określony
  Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 Kodeksu pracy).Aby móc umieścić w treści umowy o pracę na czas określony zapis o możliwości jej wypowiedzenia przed upływem terminu końcowego, trzeba tak określić czas trwania tej umowy, ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 22.06.2014
  Zmienia się tylko nazwa stanowiska - nie stosujemy umowy na okres próbny
  Umowa na okres próbny służy głównie wypróbowaniu przez pracodawcę przydatności pracownika (jego kwalifikacji i umiejętności) oraz ocenie przez pracownika warunków zatrudnienia. Stosuje się do niej omówione wcześniej przepisy dotyczące ustalania w treści umowy jej stron oraz warunków zatrudniania.Umowę na okres próbny przechowuje się – jak każdą umowę o pracę – w części ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 18.06.2014
  Wiek przedemerytalny słabiej chroni przed wypowiedzeniem zmieniającym
  Pracownikowi w wieku przedemerytalnym nie można wypowiedzieć umowy. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków. Wypowiedzenia można dokonać, gdy zmieniają się zasady dotyczące wynagradzania większej grupy pracowników, a także wtedy, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób redukuje etaty z przyczyn niedotyczących zakładu.Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 13.06.2014
  Można rozwiązać umowę za częste zwolnienia lekarskie
  Jeżeli częste zwolnienia lekarskie naruszają istotne interesy pracodawcy i pracodawca będzie w stanie to udowodnić, będzie mógł wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Jeśli jednak zachowanie pracownika nie godzi realnie w interes pracodawcy, taka przyczyna wypowiedzenia umowy może zostać zakwestionowana przez sąd pracy.Wypowiadając pracownikowi umowę o prace zawartą na czas nieokreślony, ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 13.06.2014
  Praktyka absolwencka – dla każdego kto nie ukończył 30 lat
  Uczniowie i studenci kończą rok szkolno-akademicki. To dobry czas, aby zatrudnić młodą osobę na podstawie umowy o praktykę absolwencką. Umowa ta jest tania i bezpieczna oraz pozwala wypróbować przyszłego pracownika.Umowa o praktykę absolwencką stanowi specjalny rodzaj umowy cywilnoprawnej. Można ją zawrzeć z osobą, która: ukończyła co najmniej gimnazjum i jednocześnie nie skończyła ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 10.06.2014
  Zmiana warunków zatrudnienia - wypowiedzenie nie zawsze potrzebne
  W niektórych przypadkach, mimo iż zmieniają się pewne aspekty wykonywania przez pracownika pracy, nie ma konieczności zawierania z pracownikiem porozumienia zmieniającego czy wręczania mu wypowiedzenia zmieniającego. Będzie tak w przypadku gdy dokonywana zmiana mieści się w ramach dotychczasowych warunków pracy lub płacy.Pracownik musi otrzymać porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 10.06.2014
  Okresy zatrudnienia w jednym zakładzie trzeba sumować
  Długość okresu wypowiedzenia pracownika zatrudnionego na czas określony uzależniona jest od okresu jego zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeśli ten sam pracownik już wcześniej pracował w danym zakładzie, poprzedni okres zatrudniani trzeba zsumować z obecnym.Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, m.in. ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 10.06.2014
  Kryteria doboru do zwolnień nie mogą być dla pracowników tajemnicą
  Pracodawca, który z przyczyn niedotyczących pracowników dokonuje zwolnień indywidualnych, musi zapoznać zatrudnionych z przyjętymi kryteriami doboru do zwolnień. Trzeba jednak pamiętać, że kryteria te nie mogą być same w sobie przyczyną zwolnienia.Jeżeli pracodawca ma zamiar dokonać wypowiedzenia umowy o pracę jednej lub kilku osobom z większej grupy pracowników (np. z danego działu ...