Wszystkie artykuły

  Zatrudnianie i zwalnianie 30.04.2014
  Kumulacja stanowisk pracy uzasadnia likwidację etatu
  Pracodawca może zdecydować o tym, że czynności wykonywane przez pracownika na likwidowanym stanowisku zostaną powierzane innym pracownikom (na innych stanowiskach pracy). Dochodzi wówczas do likwidacji stanowiska pracy, mimo że nadal określone zadania są wykonywane na rzecz pracodawcy (II PK 67/13).Likwidacja stanowiska – uzasadniająca wypowiedzenie (definitywne lub zmieniające) umowy ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 24.04.2014
  Zmiana istotnych warunków angażu
  Gdy zmianie ulegają warunki pracy lub płacy z pracownikiem trzeba zawrzeć porozumienie lub wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające. Pracodawcy często o tej zasadzie zapominają, twierdząc, że jeśli warunki pracy zmieniają się na korzyść zatrudnionego lub są dla niego neutralne, to wystarczy pracownika o tej zmianie poinformować.Pracownik musi otrzymać porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 24.04.2014
  Pracownik na wypowiedzeniu – są sposoby, aby rozstać się wcześniej
  Jeśli pracodawca nie chce, aby w okresie wypowiedzenia pracownik świadczył pracę, może np. wysłać go na urlop wypoczynkowy. Co ważne, nie trzeba mieć na to zgody pracownika.W okresie wypowiedzenia można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego – bieżącego i zaległego. Podwładny nie może się temu przeciwstawić i zażądać ekwiwalentu urlopowego (art. 1671 Kodeksu pracy, dalej: ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 24.04.2014
  Klauzula o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia uzgodniona ustnie
  Ustne porozumienie stron dopuszczające wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas określony za 2-tygodniowym wypowiedzeniem jest wiążące. Jednak dla porządku strony mogą, a nawet powinny, wprowadzić tę klauzulę do treści umowy o pracę.Generalnie umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Przepisy Kodeksu pracy przewidują jednak ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 17.04.2014
  Zaliczenie zagranicznego stażu pracy - nie wystarczy dowolny dokument
  Do pracowniczego stażu pracy podlegają wliczeniu wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia – także te przebyte za granicą. Warunkiem jest odpowiednie udokumentowanie zagranicznego okresu zatrudnienia.Do celów ustalenia uprawnień pracowniczych – od 1 lutego 2009 r. – zaliczeniu do stażu pracy podlegają wszystkie udokumentowane okresy pracy za granicą, niezależnie od obywatelstwa ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 11.04.2014
  Zwolnienie z powodu końca kadencji – bez odprawy
  Upływ kadencji członka zarządu spółki kapitałowej nie stanowi przyczyny rozwiązania umowy o pracę dotyczącej pracownika. A skoro tak to nie jest również podstawą do tego, aby pracownik mógł domagać się od pracodawcy odprawy pieniężnej.Członek zarządu może (choć nie musi) być zatrudniony na umowę o pracę. W przypadku gdyby firma zawarła z nim taką umowę, należy do niego ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 11.04.2014
  Nie ma klauzuli w umowie o pracę na czas określony – nie ma wypowiedzenia
  Co do zasady, umowy o pracę zawierane na czas określony nie mogą być wypowiadane. Wyjątkowo, strony w umowie, która jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, mogą zastrzec możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.Gdy w umowie o pracę na czas określony, zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, brak jest klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia, ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 11.04.2014
  Pracodawca musi wskazać dlaczego utracił zaufanie do pracownika
  Utrata zaufania do pracownika, szczególnie w sytuacji, gdy piastuje on stanowisko kierownicze, może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. Jednakże samo stwierdzenie, że pracodawca utracił zaufanie do pracownika nie wystarczy jeszcze do tego, aby na tej podstawie wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę (takie określenie nie spełnia bowiem wymogu konkretności przyczyny wypowiedzenia).Chcąc ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 04.04.2014
  Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu utraty zaufania
  Spółka pracownicza może zwolnić pracownika z powołaniem się na utratę do niego zaufania, jeśli pracownik ten nie dba o dobro firmy. Jest tak na przykład wtedy, gdy chce on sprzedać akcje pracodawcy innej spółce, dążącej do wrogiego przejęcia majątku zakładu pracy.O tym, czy zachowanie pracownika może powodować utratę zaufania pracodawcy (i w konsekwencji uzasadniać jego zwolnienie ...

  Zatrudnianie i zwalnianie 03.04.2014
  Liczba umów o prace interwencyjne nie podlega limitowi z Kodeksu pracy
  Limit umów o pracę na czas określony, wynikający z art. 251 Kodeksu pracy, nie ma zastosowania do umów o pracę zawieranych z bezrobotnymi w ramach prac interwencyjnych. Trzecia umowa zawarta z pracownikiem może być umową na czas określony.Prace interwencyjne to jeden z instrumentów rynku pracy, który polega na zatrudnieniu bezrobotnego przez pracodawcę w wyniku umowy zawartej ze starostą ...