Wypowiedzenie umowy o pracę – ochrona pracownika

Autor: Styczyński Rafał
Data: 29-01-2013 r.

Stosunek pracy najczęściej ulega rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia. Jednak istnieje grupa pracowników, którym nie można złożyć skutecznego wypowiedzenia. Niektórzy pracownicy podlegają szczególnej ochronie.

Część pracowników ze względu na szczególną sytuację osobistą i życiową lub pełnione funkcje społeczne lub państwowe podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę m.in. pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ochrona ta obejmuje kobiety między 56. a 60. rokiem życia oraz mężczyzn między 61. a 65. rokiem życia.

Nie jest dopuszczalne wypowiedzenie umowy w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracodawca nie może jednak odwołać pracownika z urlopu tylko po to, aby wręczyć mu wypowiedzenie.

Ponadto nie wolno złożyć wypowiedzenia m.in.:

 • kobiecie w ciąży oraz pracownikowi w trakcie urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika i reprezentująca go zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177 k.p.); ponadto umowa na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu,
 • w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu, chyba że:
  • zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 1861 k.p.),
  • nastąpi ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • zastosowanie mają przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych – pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi korzystającemu z co najmniej 3-miesięcznego urlopu wychowawczego w razie zwolnień grupowych oraz indywidualnych,
 • imiennie wskazanym uchwałą zarządu zakładowej organizacji związkowej jego członkom lub innym pracownikom będącym członkami danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie – dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie (art. 32 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn.zm.),
 • społecznym inspektorom pracy,
 • członkom rady pracowników lub przedstawicielowi pracowników uprawnionym do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji (określonym w porozumieniu zawartym na podstawie art. 24 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz.U. Nr 79, poz. 550 z późn.zm.).


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27070 )
Array ( [docId] => 27070 )