Dotacje na nabycie lub wytworzenie środków trwałych

Data: 10-03-2016 r.

Otrzymywane dotacje stanowią istotny zakres przychodów organizacji pozarządowej. Warto więc poznać bliżej ewidencję i zasady ujmowania ich w księgach rachunkowych tych jednostek.

Dotacje otrzymane przez NGO w momencie wpływu na konto bankowe będą ujęte w księgach rachunkowych na podstawie wyciągu.

 • Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący” lub 13-1 „Rachunek walutowy”,

 • Ma konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Przy czym kwotę dotacji podlegającą ewidencji na koncie 84 przeksięgowuje się na konto 76-0, równolegle i proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych), których zakup bądź wytworzenie zostały sfinansowane ze środków dotacji. Jeżeli środek trwały (wartości niematerialne i prawne) został sfinansowany dotacją tylko w pewnej części, wówczas na pozostałe przychody operacyjne odnosi się wyłącznie tę wartość, która odpowiada wielkości przyznanej dotacji.

Powyższa zasada jest zgodna z art. 41 ust. 1 pkt 2 uor, zgodnie z którym do rozliczeń międzyokresowych przychodów zaliczamy środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych.

Część dotacji, która zostanie rozliczona do dnia bilansowego, zapisem: Wn konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne” równolegle do amortyzacji, podlega wykazaniu w rachunku zysków i strat w pozycji „Dotacje” (D.II. – wariant porównawczy albo G.II. – wariant kalkulacyjny). Natomiast kwota pozostająca na koncie 84 do rozliczenia w kolejnych okresach jest wykazywana w pasywach bilansu w pozycji B.IV.2. „Inne rozliczenia międzyokresowe” z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe.

Grzegorz Magdziarz, dyrektor finansowy, biegły rewident

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38718 )
Array ( [docId] => 38718 )

Array ( [docId] => 38718 )