Wszystkie artykuły

  Dotacje, darowizny, projekty 27.04.2017
  Dotacje na kulturę - szukaj ich także poza Polską
  Z funduszy europejskich mogą być dofinansowane przedsięwzięcia takich podmiotów, jak np.: domy kultury, muzea, teatry itp. Środki unijne są przeznaczane także np. na renowację zabytków czy ochronę dziedzictwa. Wsparcie dostępne jest m.in. w ramach programu ramowego Unii Europejskiej, programów krajowych i regionalnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wiele możliwości ...

  Dotacje, darowizny, projekty 01.04.2017
  Emeryci również mogą wskazać OPP dla celów 1%
  Od 15 marca br. podatnicy, którzy są rozliczani przez organy rentowe mogą złożyć oświadczenie w sprawie wyboru OPP, której będą przekazane środki z 1% podatku dochodowego do osób fizycznych.Zgodnie z nowododanymi przepisami ust. 3a i 3b art. 45c ustawy o PIT, za wniosek o przekazanie środków z 1% podatku wybranej OPP uważa się również wskazanie przez podatnika, który od organu rentowego ...

  Dotacje, darowizny, projekty 01.04.2017
  Czy organizacja prowadzi dodatkowe konta syntetyczne
  Organizacje, które otrzymują pomoc z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, muszą prowadzić odrębną ewidencję dla wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją dotowanego projektu. Rejestry księgowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiały uzyskanie niezbędnych informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu UE i kontroli wykorzystania ...

  Dotacje, darowizny, projekty 07.10.2016
  Nie każdy projekt ma szanse na grant
  Organizacja pozarządowa ubiegająca się o dofinansowanie musi udowodnić, że jest w stanie zrealizować dany projekt. Musi dać grantodawcy gwarancję, że zrealizuje projekt według zaplanowanego harmonogramu oraz w ramach zdefiniowanego budżetu. Przygotowując wniosek o dofinansowanie na realizację projektu, organizacja pozarządowa musi zaprezentować swój potencjał. W tym celu musi zaprezentować ...

  Dotacje, darowizny, projekty 26.04.2016
  NGO nabywająca udziały w spółce kapitałowej ze środków z dotacji nie skorzysta ze zwolnienia od CIT
  Organizacja, która uzyskuje dotację na stworzenie spółki kapitałowej, nie może być zwolniona z obowiązku zapłaty podatku CIT od takiego dochodu. Lokowanie dochodu poprzez objęcie udziałów w spółce kapitałowej nie podlega bowiem zwolnieniu podatkowemu. Zgodnie z przepisami ustawy o CIT dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, ...

  Dotacje, darowizny, projekty 22.04.2016
  Jak ewidencjonować dotacje do cen sprzedaży produktów i towarów oraz przeznaczone na inne cele
  W zależności od przeznaczenia dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową różne będą zasady jej ewidencjonowania. Warto również pamiętać, że dotacja może przybrać formę rzeczową, co nie oznacza, że nie należy jej w odpowiedni sposób ująć w księgach rachunkowych. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych – ze względu na możliwość ...

  Dotacje, darowizny, projekty 04.04.2016
  Korzystasz z grantów unijnych, zwróć uwagę na weryfikację wydatków rozliczanych metodą uproszczoną
  Organizacje pozarządowe korzystające z dofinansowania ze środków unijnych mogą stosować uproszczone metody rozliczania wydatków. Należą do nich stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe oraz stawki ryczałtowe.Weryfikacja wydatków zadeklarowanych według uproszczonych metod dokonywana jest na podstawie faktycznego postępu realizacji projektu i osiągniętych wskaźników. Należy jednak mieć ...

  Dotacje, darowizny, projekty 10.03.2016
  Od czego zależy sukces wniosku o grant
  Jednym z istotnych elementów wniosku o dofinansowanie jest prezentacja organizacji pozarządowej jako instytucji zdolnej do przeprowadzenia projektu według zaplanowanego harmonogramu oraz w ramach zdefiniowanego budżetu. Innymi słowy, sukces wniosku zależy od potencjału organizacji do realizacji danego projektu.Organizacja pozarządowa prezentująca projekt musi pokazać, że jest on zgodny ...

  Dotacje, darowizny, projekty 10.03.2016
  Dotacje na nabycie lub wytworzenie środków trwałych
  Otrzymywane dotacje stanowią istotny zakres przychodów organizacji pozarządowej. Warto więc poznać bliżej ewidencję i zasady ujmowania ich w księgach rachunkowych tych jednostek.Dotacje otrzymane przez NGO w momencie wpływu na konto bankowe będą ujęte w księgach rachunkowych na podstawie wyciągu. Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący” lub 13-1 „Rachunek walutowy”, Ma konto 84 ...

  Dotacje, darowizny, projekty 02.02.2016
  Dotacje w sprawozdaniu finansowym organizacji pozarządowej
  Rzeczywiście otrzymane dotacje, przeznaczone na nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych, wykazuje się w bilansie NGO. Jeśli są one przeznaczone na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży i nabycie bądź wytworzenie aktywów trwałych muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w rachunku zysków lub strat. Co więcej, wykazuje się je w rachunku przepływów pieniężnych, a niekiedy również ...