Wszystkie artykuły

  Dotacje, darowizny, projekty 24.04.2018
  Wykorzystałeś dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem? Sprawdź, co Cię czeka
  W momencie gdy naruszamy przepisy prawa oraz zapisy dokumentacji konkursowej podczas ubiegania się o dofinansowanie lub samej realizacji projektu, grozi nam ryzyko pozbawienia możliwości ubiegania się o dotację przez kilka lat. Zakaz ten przyjmuje nazwę wykluczenia. Wykluczenie obowiązuje przez czas określony i jest uregulowane przepisami krajowymi. Ubieganie się o dofinansowanie wiąże ...

  Dotacje, darowizny, projekty 26.03.2018
  Wyczekiwane przez NGO FIO już dostępne
  Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich już dostępny! Obecnie do wzięcia jest blisko 60 mln zł. W konkursie FIO w 2018 roku przewiduje się możliwość dofinansowania projektów realizowanych w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy). Konkurs od tego roku poprowadzi Narodowy Instytut Wolności ─ Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.W marcu ogłoszono regulamin ...

  Dotacje, darowizny, projekty 27.02.2018
  Jeśli musisz zwrócić dotację, postępuj zgodnie z prawem
  Dotacja ma charakter uznaniowy. Organizacja pożytku publicznego (OPP) ubiegająca się o nią musi najczęściej spełnić warunki wstępne, określone przez podmiot dysponujący środkami finansowymi. Taki pogląd reprezentują także sądy. Sąd Najwyższy ─ Izba Cywilna w wyroku z 11 maja 2012 r. (sygn. akt II CSK 545/2011) orzekł, że:„W stosunku do umów ustawodawca zdecydował o przekazaniu ...

  Dotacje, darowizny, projekty 27.04.2017
  Dotacje na kulturę - szukaj ich także poza Polską
  Z funduszy europejskich mogą być dofinansowane przedsięwzięcia takich podmiotów, jak np.: domy kultury, muzea, teatry itp. Środki unijne są przeznaczane także np. na renowację zabytków czy ochronę dziedzictwa. Wsparcie dostępne jest m.in. w ramach programu ramowego Unii Europejskiej, programów krajowych i regionalnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wiele możliwości ...

  Dotacje, darowizny, projekty 01.04.2017
  Emeryci również mogą wskazać OPP dla celów 1%
  Od 15 marca br. podatnicy, którzy są rozliczani przez organy rentowe mogą złożyć oświadczenie w sprawie wyboru OPP, której będą przekazane środki z 1% podatku dochodowego do osób fizycznych.Zgodnie z nowododanymi przepisami ust. 3a i 3b art. 45c ustawy o PIT, za wniosek o przekazanie środków z 1% podatku wybranej OPP uważa się również wskazanie przez podatnika, który od organu rentowego ...

  Dotacje, darowizny, projekty 01.04.2017
  Czy organizacja prowadzi dodatkowe konta syntetyczne
  Organizacje, które otrzymują pomoc z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, muszą prowadzić odrębną ewidencję dla wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją dotowanego projektu. Rejestry księgowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiały uzyskanie niezbędnych informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu UE i kontroli wykorzystania ...

  Dotacje, darowizny, projekty 07.10.2016
  Nie każdy projekt ma szanse na grant
  Organizacja pozarządowa ubiegająca się o dofinansowanie musi udowodnić, że jest w stanie zrealizować dany projekt. Musi dać grantodawcy gwarancję, że zrealizuje projekt według zaplanowanego harmonogramu oraz w ramach zdefiniowanego budżetu. Przygotowując wniosek o dofinansowanie na realizację projektu, organizacja pozarządowa musi zaprezentować swój potencjał. W tym celu musi zaprezentować ...

  Dotacje, darowizny, projekty 26.04.2016
  NGO nabywająca udziały w spółce kapitałowej ze środków z dotacji nie skorzysta ze zwolnienia od CIT
  Organizacja, która uzyskuje dotację na stworzenie spółki kapitałowej, nie może być zwolniona z obowiązku zapłaty podatku CIT od takiego dochodu. Lokowanie dochodu poprzez objęcie udziałów w spółce kapitałowej nie podlega bowiem zwolnieniu podatkowemu. Zgodnie z przepisami ustawy o CIT dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, ...

  Dotacje, darowizny, projekty 22.04.2016
  Jak ewidencjonować dotacje do cen sprzedaży produktów i towarów oraz przeznaczone na inne cele
  W zależności od przeznaczenia dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową różne będą zasady jej ewidencjonowania. Warto również pamiętać, że dotacja może przybrać formę rzeczową, co nie oznacza, że nie należy jej w odpowiedni sposób ująć w księgach rachunkowych. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych – ze względu na możliwość ...

  Dotacje, darowizny, projekty 04.04.2016
  Korzystasz z grantów unijnych, zwróć uwagę na weryfikację wydatków rozliczanych metodą uproszczoną
  Organizacje pozarządowe korzystające z dofinansowania ze środków unijnych mogą stosować uproszczone metody rozliczania wydatków. Należą do nich stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe oraz stawki ryczałtowe.Weryfikacja wydatków zadeklarowanych według uproszczonych metod dokonywana jest na podstawie faktycznego postępu realizacji projektu i osiągniętych wskaźników. Należy jednak mieć ...