Wszystkie artykuły

  Rachunkowość i podatki 27.02.2018
  Przygotowujesz sprawozdanie wg załącznika nr 1? Sprawdź, czy robisz to poprawnie
  W zakresie sprawozdawczości organizacji pozarządowych za 2017 rok nastąpiły istotne zmiany. Nowelizacja ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości lub uor), którą dokonano w 2016 r., wprowadziła nowy załącznik nr 6 skierowany właśnie dla takich podmiotów, ale nie jest on obowiązkowy. Kierownik jednostki może zdecydować o stosowaniu załącznika nr ...

  Rachunkowość i podatki 31.01.2018
  Organizacje pozarządowe powinny sporządzić sprawozdanie wg nowego wzoru
  Nowelizacja ustawy o rachunkowości obowiązująca od 2017 roku dała możliwość organizacjom pozarządowym sporządzania sprawozdania finansowego wg wzoru, który uwzględnia specyfikę działalności statutowej.Załącznik nr 6 skierowany jest do organizacji wymienionych w art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...

  Dotacje, darowizny, projekty 01.04.2017
  Czy organizacja prowadzi dodatkowe konta syntetyczne
  Organizacje, które otrzymują pomoc z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, muszą prowadzić odrębną ewidencję dla wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją dotowanego projektu. Rejestry księgowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiały uzyskanie niezbędnych informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu UE i kontroli wykorzystania ...

  Rachunkowość i podatki 21.10.2016
  Sprawozdanie finansowe małej organizacji pozarządowej
  Zdecydowana większość organizacji non profit nie prowadzi działalności gospodarczej. Za 2016 rok będą one mogły sporządzić sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro, jeśli organy zatwierdzające ich sprawozdania podejmą taką decyzję. Poznaj szczegóły!Sprawozdanie jednostki mikro musi zawierać następujące informacje: wprowadzenie do ...

  Rachunkowość i podatki 07.10.2016
  Uwaga! Komitet wyjaśnia zasady przeprowadzania inwentaryzacja zapasów
  W opublikowanym stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości zostały wyjaśnione problemy merytoryczne i organizacyjne, powstające przy przeprowadzaniu inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.Pomocne przy wyjaśnieniu problemów merytorycznych i organizacyjnych, będzie stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji ...

  Rachunkowość i podatki 02.09.2016
  Zmiany w sprawozdaniach finansowych NGO – propozycje z 4 sierpnia 2016 r.
  Projekt zmian do ustawy o rachunkowości był konsultowany i w wyniku tego procesu podjęto w Ministerstwie Finansów decyzję o przygotowaniu nowej wersji nowelizacji. W konsekwencji zaproponowano nowy wzór sprawozdania finansowego dla określonych organizacji pozarządowych.Obecnie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 ...

  Rachunkowość i podatki 08.07.2016
  Kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości: czy obejmie również NGO?
  Zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy o rachunkowości nie dotyczą sektora pozarządowego. Istotne są jednak zmiany o charakterze porządkowym. Sprawdź, co się zmieni dla organizacji pozarządowych.Przy okazji wprowadzania wymogów unijnych do polskiego prawa Ministerstwo Finansów zaproponowało kilka innych zmian o charakterze porządkowym w zakresie:  kwalifikowania umów leasingu w jednostkach ...

  Rachunkowość i podatki 24.06.2016
  Ubezpieczasz siedzibę organizacji? Dokonaj właściwego księgowania
  Umowa ubezpieczenia Twojej organizacji może uchronić ją od skutków różnych zdarzeń losowych. Dowiedz się, jak odzwierciedlić w księgach zawarcie umowy ubezpieczania, a także jak związane z tym koszty przekładają się na wynik finansowy NGO.Ubezpieczenie siedziby organizacji wchodzi w zakres ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenie tego rodzaju może dotyczyć mienia albo odpowiedzialności ...

  Rachunkowość i podatki 24.06.2016
  Sprawdź, kiedy Twoja organizacja może prowadzić działalność gospodarczą
  Wiele organizacji musi rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, choćby po to, by finansować działalność statutową. W pewnych sytuacjach z kolei działalność odpłatna staje się gospodarczą z mocy prawa. Przeczytaj o 3 regułach, których musi wówczas przestrzegać OPP oraz warunkach, które powinny spełnić fundacje i stowarzyszenia, aby zgodnie z prawem prowadzić działalność ...

  Rachunkowość i podatki 24.06.2016
  Jednolity plik kontrolny - NGO mają też okresy dostosowawcze
  Organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS, nie muszą (będąc małą organizacją) przekazywać od 1 lipca 2016 r. danych z ewidencji VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego.Od 1 lipca 2016 r. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe ...