Wszystkie artykuły

  Rachunkowość i podatki 22.05.2018
  Działalność odpłatna – jak ją zaprezentować w sprawozdaniu finansowym
  Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje wyodrębniać księgowo – przychody, koszty i wynik według rodzajów działalności. Jest to niezbędne też dla prezentacji w rachunku zysków i strat wg załącznika nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.Definicje rodzajów działalności zawiera ustawa o działalności pożytku publicznego, ...

  Rachunkowość i podatki 22.05.2018
  Jak rozliczać stowarzyszenie po uproszczeniu planu kont
  Plan kont dla stowarzyszenia powinien być domyślnie ustawiony pod specyfikę organizacji i powinien proponować jak najprostszą ewidencję kosztową. Plan kont powinien posiadać wyodrębnione konta kosztowe podzielone na: koszty działalności statutowej odpłatnej, natomiast konta przychodowe powinny być podzielone na odpowiednie rodzaje działalności stowarzyszenia.Aby uprościć plan kont, ...

  Rachunkowość i podatki 24.04.2018
  Dokumenty księgowe w projekcie unijnym są niezbędnym dowodem podczas kontroli projektu
  Wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku w projekcie muszą być przechowywane w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępniane na żądanie odpowiednich instytucji aż do 31 grudnia 2027 r. Jest to okres dwukrotnie dłuższy niż standardowy okres przechowywania dokumentacji księgowej, który wynosi zwykle pięć lat.W projektach dofinansowanych ...

  Rachunkowość i podatki 27.02.2018
  Przygotowujesz sprawozdanie wg załącznika nr 1? Sprawdź, czy robisz to poprawnie
  W zakresie sprawozdawczości organizacji pozarządowych za 2017 rok nastąpiły istotne zmiany. Nowelizacja ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości lub uor), którą dokonano w 2016 r., wprowadziła nowy załącznik nr 6 skierowany właśnie dla takich podmiotów, ale nie jest on obowiązkowy. Kierownik jednostki może zdecydować o stosowaniu załącznika nr ...

  Rachunkowość i podatki 31.01.2018
  Organizacje pozarządowe powinny sporządzić sprawozdanie wg nowego wzoru
  Nowelizacja ustawy o rachunkowości obowiązująca od 2017 roku dała możliwość organizacjom pozarządowym sporządzania sprawozdania finansowego wg wzoru, który uwzględnia specyfikę działalności statutowej.Załącznik nr 6 skierowany jest do organizacji wymienionych w art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...

  Dotacje, darowizny, projekty 01.04.2017
  Czy organizacja prowadzi dodatkowe konta syntetyczne
  Organizacje, które otrzymują pomoc z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, muszą prowadzić odrębną ewidencję dla wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją dotowanego projektu. Rejestry księgowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiały uzyskanie niezbędnych informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu UE i kontroli wykorzystania ...

  Rachunkowość i podatki 21.10.2016
  Sprawozdanie finansowe małej organizacji pozarządowej
  Zdecydowana większość organizacji non profit nie prowadzi działalności gospodarczej. Za 2016 rok będą one mogły sporządzić sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro, jeśli organy zatwierdzające ich sprawozdania podejmą taką decyzję. Poznaj szczegóły!Sprawozdanie jednostki mikro musi zawierać następujące informacje: wprowadzenie do ...

  Rachunkowość i podatki 07.10.2016
  Uwaga! Komitet wyjaśnia zasady przeprowadzania inwentaryzacja zapasów
  W opublikowanym stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości zostały wyjaśnione problemy merytoryczne i organizacyjne, powstające przy przeprowadzaniu inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.Pomocne przy wyjaśnieniu problemów merytorycznych i organizacyjnych, będzie stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji ...

  Rachunkowość i podatki 02.09.2016
  Zmiany w sprawozdaniach finansowych NGO – propozycje z 4 sierpnia 2016 r.
  Projekt zmian do ustawy o rachunkowości był konsultowany i w wyniku tego procesu podjęto w Ministerstwie Finansów decyzję o przygotowaniu nowej wersji nowelizacji. W konsekwencji zaproponowano nowy wzór sprawozdania finansowego dla określonych organizacji pozarządowych.Obecnie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 ...

  Rachunkowość i podatki 08.07.2016
  Kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości: czy obejmie również NGO?
  Zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy o rachunkowości nie dotyczą sektora pozarządowego. Istotne są jednak zmiany o charakterze porządkowym. Sprawdź, co się zmieni dla organizacji pozarządowych.Przy okazji wprowadzania wymogów unijnych do polskiego prawa Ministerstwo Finansów zaproponowało kilka innych zmian o charakterze porządkowym w zakresie:  kwalifikowania umów leasingu w jednostkach ...