Wszystkie artykuły

  Rachunkowość i podatki 20.12.2018
  Zmieniły się progi, po przekroczeniu których biegły rewident zbada sprawozdanie finansowe OPP
  Nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego łagodzi jeden z warunków dotyczących obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Zmiana rozporządzenia wynika m.in. z art. 47 ustawy z 15 września  2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności ─ Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ...

  Rachunkowość i podatki 18.11.2018
  Organizacje mogą skorzystać przy sporządzaniu inwentaryzacji z wyjaśnień KSR
  Inwentaryzacja jest okazją do zweryfikowania nie tylko rzetelności i aktualności prowadzonej ewidencji, ale przede wszystkim przyjrzenia się, w jaki sposób jest chroniony i zarządzany majątek jednostki oraz jak pracownicy wywiązują się z powierzonych im zadań. Organizacje, sporządzając inwentaryzację roczną, mogą skorzystać ze wskazówek zawartych w komunikacie Komitetu Standardów ...

  Rachunkowość i podatki 30.07.2018
  Czy podatek od towarów i usług można zaliczyć do kosztów podatkowych
  Do uznania za koszt podatkowy podatku od towarów i usług nie jest wystarczające, by nie podlegał on odliczeniu. Muszą być dodatkowo spełnione warunki dotyczące zasad kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zawarte w art. 15 ust. 1 updop. Jeśli w przedstawionym przypadku tak jest, to VAT od nabytych towarów i usług niebędących środkami trwałymi należy zaksięgować ...

  Rachunkowość i podatki 29.06.2018
  Jak ewidencjonować wpływ środków na konkretny cel
  Czy wpływ środków na konkretny cel należy ewidencjonować kasowo zarówno do celów podatkowych, jak i bilansowych? Czy na niewykorzystane środki należy też na koniec roku tworzyć rezerwę?Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości nie zawiera szczegółowych zasad tworzenia ewidencji analitycznej lub pozabilansowej.Jednakże informacje dotyczące wpływu i wydatkowania środków z 1% ...

  Rachunkowość i podatki 29.06.2018
  Elektroniczne sprawozdania finansowe w KRS – kto musi je złożyć
  Czy organizacja pożytku publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej też ma obowiązek przesłać sprawozdanie do KRS drogą elektroniczną?Organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej są zwolnione na mocy art. 80 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) ze składania sprawozdań finansowych do Krajowego ...

  Rachunkowość i podatki 22.05.2018
  Działalność odpłatna – jak ją zaprezentować w sprawozdaniu finansowym
  Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje wyodrębniać księgowo – przychody, koszty i wynik według rodzajów działalności. Jest to niezbędne też dla prezentacji w rachunku zysków i strat wg załącznika nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.Definicje rodzajów działalności zawiera ustawa o działalności pożytku publicznego, ...

  Rachunkowość i podatki 22.05.2018
  Jak rozliczać stowarzyszenie po uproszczeniu planu kont
  Plan kont dla stowarzyszenia powinien być domyślnie ustawiony pod specyfikę organizacji i powinien proponować jak najprostszą ewidencję kosztową. Plan kont powinien posiadać wyodrębnione konta kosztowe podzielone na: koszty działalności statutowej odpłatnej, natomiast konta przychodowe powinny być podzielone na odpowiednie rodzaje działalności stowarzyszenia.Aby uprościć plan kont, ...

  Rachunkowość i podatki 24.04.2018
  Dokumenty księgowe w projekcie unijnym są niezbędnym dowodem podczas kontroli projektu
  Wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku w projekcie muszą być przechowywane w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępniane na żądanie odpowiednich instytucji aż do 31 grudnia 2027 r. Jest to okres dwukrotnie dłuższy niż standardowy okres przechowywania dokumentacji księgowej, który wynosi zwykle pięć lat.W projektach dofinansowanych ...

  Rachunkowość i podatki 27.02.2018
  Przygotowujesz sprawozdanie wg załącznika nr 1? Sprawdź, czy robisz to poprawnie
  W zakresie sprawozdawczości organizacji pozarządowych za 2017 rok nastąpiły istotne zmiany. Nowelizacja ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości lub uor), którą dokonano w 2016 r., wprowadziła nowy załącznik nr 6 skierowany właśnie dla takich podmiotów, ale nie jest on obowiązkowy. Kierownik jednostki może zdecydować o stosowaniu załącznika nr ...

  Rachunkowość i podatki 31.01.2018
  Organizacje pozarządowe powinny sporządzić sprawozdanie wg nowego wzoru
  Nowelizacja ustawy o rachunkowości obowiązująca od 2017 roku dała możliwość organizacjom pozarządowym sporządzania sprawozdania finansowego wg wzoru, który uwzględnia specyfikę działalności statutowej.Załącznik nr 6 skierowany jest do organizacji wymienionych w art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...