Wszystkie artykuły

  Dotacje, darowizny, projekty 27.04.2017
  Dotacje na kulturę - szukaj ich także poza Polską
  Z funduszy europejskich mogą być dofinansowane przedsięwzięcia takich podmiotów, jak np.: domy kultury, muzea, teatry itp. Środki unijne są przeznaczane także np. na renowację zabytków czy ochronę dziedzictwa. Wsparcie dostępne jest m.in. w ramach programu ramowego Unii Europejskiej, programów krajowych i regionalnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wiele możliwości ...

  Dotacje, darowizny, projekty 01.04.2017
  Emeryci również mogą wskazać OPP dla celów 1%
  Od 15 marca br. podatnicy, którzy są rozliczani przez organy rentowe mogą złożyć oświadczenie w sprawie wyboru OPP, której będą przekazane środki z 1% podatku dochodowego do osób fizycznych.Zgodnie z nowododanymi przepisami ust. 3a i 3b art. 45c ustawy o PIT, za wniosek o przekazanie środków z 1% podatku wybranej OPP uważa się również wskazanie przez podatnika, który od organu rentowego ...

  Dotacje, darowizny, projekty 01.04.2017
  Czy organizacja prowadzi dodatkowe konta syntetyczne
  Organizacje, które otrzymują pomoc z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, muszą prowadzić odrębną ewidencję dla wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją dotowanego projektu. Rejestry księgowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiały uzyskanie niezbędnych informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu UE i kontroli wykorzystania ...

  Rachunkowość i podatki 21.10.2016
  Sprawozdanie finansowe małej organizacji pozarządowej
  Zdecydowana większość organizacji non profit nie prowadzi działalności gospodarczej. Za 2016 rok będą one mogły sporządzić sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro, jeśli organy zatwierdzające ich sprawozdania podejmą taką decyzję. Poznaj szczegóły!Sprawozdanie jednostki mikro musi zawierać następujące informacje: wprowadzenie do ...

  Pracownicy i wolontariusze 21.10.2016
  Świadczenie rehabilitacyjne nie uchroni przed zwolnieniem z pracy
  Po upływie trzeciego miesiąca pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca może rozwiązać umowę z osobą zatrudnioną. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, chyba że upłynął okres zakazujący do rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Okres korzystania ze świadczenia ...

  Dotacje, darowizny, projekty 07.10.2016
  Nie każdy projekt ma szanse na grant
  Organizacja pozarządowa ubiegająca się o dofinansowanie musi udowodnić, że jest w stanie zrealizować dany projekt. Musi dać grantodawcy gwarancję, że zrealizuje projekt według zaplanowanego harmonogramu oraz w ramach zdefiniowanego budżetu. Przygotowując wniosek o dofinansowanie na realizację projektu, organizacja pozarządowa musi zaprezentować swój potencjał. W tym celu musi zaprezentować ...

  Rachunkowość i podatki 07.10.2016
  Uwaga! Komitet wyjaśnia zasady przeprowadzania inwentaryzacja zapasów
  W opublikowanym stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości zostały wyjaśnione problemy merytoryczne i organizacyjne, powstające przy przeprowadzaniu inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.Pomocne przy wyjaśnieniu problemów merytorycznych i organizacyjnych, będzie stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji ...

  Rachunkowość i podatki 02.09.2016
  Zmiany w sprawozdaniach finansowych NGO – propozycje z 4 sierpnia 2016 r.
  Projekt zmian do ustawy o rachunkowości był konsultowany i w wyniku tego procesu podjęto w Ministerstwie Finansów decyzję o przygotowaniu nowej wersji nowelizacji. W konsekwencji zaproponowano nowy wzór sprawozdania finansowego dla określonych organizacji pozarządowych.Obecnie trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 ...

  Rachunkowość i podatki 08.07.2016
  Kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości: czy obejmie również NGO?
  Zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy o rachunkowości nie dotyczą sektora pozarządowego. Istotne są jednak zmiany o charakterze porządkowym. Sprawdź, co się zmieni dla organizacji pozarządowych.Przy okazji wprowadzania wymogów unijnych do polskiego prawa Ministerstwo Finansów zaproponowało kilka innych zmian o charakterze porządkowym w zakresie:  kwalifikowania umów leasingu w jednostkach ...