Wszystkie artykuły

  Rachunkowość i podatki 24.06.2016
  Ubezpieczasz siedzibę organizacji? Dokonaj właściwego księgowania
  Umowa ubezpieczenia Twojej organizacji może uchronić ją od skutków różnych zdarzeń losowych. Dowiedz się, jak odzwierciedlić w księgach zawarcie umowy ubezpieczania, a także jak związane z tym koszty przekładają się na wynik finansowy NGO.Ubezpieczenie siedziby organizacji wchodzi w zakres ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenie tego rodzaju może dotyczyć mienia albo odpowiedzialności ...

  Rachunkowość i podatki 24.06.2016
  Sprawdź, kiedy Twoja organizacja może prowadzić działalność gospodarczą
  Wiele organizacji musi rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, choćby po to, by finansować działalność statutową. W pewnych sytuacjach z kolei działalność odpłatna staje się gospodarczą z mocy prawa. Przeczytaj o 3 regułach, których musi wówczas przestrzegać OPP oraz warunkach, które powinny spełnić fundacje i stowarzyszenia, aby zgodnie z prawem prowadzić działalność ...

  Rachunkowość i podatki 24.06.2016
  Jednolity plik kontrolny - NGO mają też okresy dostosowawcze
  Organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS, nie muszą (będąc małą organizacją) przekazywać od 1 lipca 2016 r. danych z ewidencji VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego.Od 1 lipca 2016 r. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe ...

  Rachunkowość i podatki 26.04.2016
  2 praktyczne wskazówki związane z ewidencją przyjęcia środka trwałego
  Uzyskanie przez organizację określonych składników majątkowych, jakimi są środki trwałe, wiąże się z obowiązkiem odpowiedniego zewidencjonowania tego zdarzenia. W myśl przepisów uor środki trwałe to kontrolowane przez jednostkę rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku w momencie ...

  Rachunkowość i podatki 26.04.2016
  Aby poprawnie zaksięgować wpływy z 1% PIT, trzeba poczekać na informacje z urzędu skarbowego
  Organizacje pożytku publicznego muszą posiadać informacje o kwocie przychodów z 1% PIT. Powinny w swoim zakładowym planie kont stworzyć odrębne konto, na którym będą ujmowane wpływy z tego tytułu. W tym zakresie jednostki będą kierowały się zasadą kasową – jako przychody zarejestrują jedynie te kwoty, które wpłynęły na rachunek bankowy z urzędu skarbowego.Niektóre jednostki ...

  Rachunkowość i podatki 26.04.2016
  Publikacja sprawozdania fundacji nie jest udostępnieniem informacji publicznej
  Fundacja jako organizacja pożytku publicznego wykonuje zadania publiczne. Jest zatem podmiotem zobowiązanym w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ma też obowiązek składać sprawozdanie ze swojej działalności. W praktyce może powstać problem, czy publikacja sprawozdania jest równoznaczna z udostępnieniem informacji publicznej.Obowiązek udostępniania informacji publicznej ...

  Rachunkowość i podatki 26.04.2016
  Które OPP mają prawo złożyć uproszczone sprawozdanie merytoryczne
  Sprawozdanie merytoryczne dotyczy zasadniczych aspektów działalności OPP i pozwala zorientować się m.in. w przedmiocie i zakresie finansowym prowadzonej działalności, wysokości przychodów, kosztów i gospodarki finansowej, a także struktury współpracowników. Do 15 lipca 2016 r. OPP muszą opublikować sprawozdanie za 2015 rok na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra pracy. ...

  Rachunkowość i podatki 26.04.2016
  Obowiązki sprawozdawcze NGO prowadzącej zbiórkę publiczną
  W przypadku zbiórek publicznych trwających 12 miesięcy lub krócej istnieje obowiązek złożenia dwóch sprawozdań. Ich wzory wynikają z rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych. Organizacja przeprowadzająca zbiórkę powinna złożyć: sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej: organizacja składa sprawozdanie ...

  Pracownicy i wolontariusze 26.04.2016
  Nie każda organizacja może skorzystać z wolontariatu
  Wiele organizacji angażuje do wykonywania pracy wolontariuszy. Warto przy tym pamiętać, że wolontariat może dotyczyć jedynie określonych działań. Ponadto nie wszystkie NGO mogą skorzystać z takiego rozwiązania. Wolontariat może być wykonywany tylko na rzecz określonych podmiotów, które występują w roli korzystającego. W ramach wolontariatu można wykonywać świadczenia na rzecz: organizacji ...

  Rachunkowość i podatki 26.04.2016
  Usługi kulturalne: z VAT czy bez
  Warunkiem uznania organizacji za podmiot, który korzysta ze zwolnienia od VAT obejmującego świadczenie usług kulturalnych, jest prowadzenie przez nie działalności kulturalnej, tj. polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kulturalne świadczone przez: podmioty prawa ...