Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać określone uprawnienia budowlane

Kategoria: Prawo budowlane
Data: 05-04-2019 r.

Uprawnienia budowlane to certyfikat wydawany w formie decyzji administracyjnej Komisji kwalifikacyjnej Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa zezwalający na działalność w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, polegających na projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi. Dla poszczególnych rodzajów uprawnień określone są odrębne wymogi ich uzyskania. Przeczytaj, jakie warunki musisz spełnić, by otrzymać określone uprawnienia.

Lista specjalności budowlanych

Listę specjalności, w których mogą być przyznawane uprawnienia budowlane, zawiera art. 14 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.; dalej: pb). Są to następujące specjalności:

 

1) architektoniczna;

2) konstrukcyjno-budowlana;

3) inżynieryjna,

a) mostowa,

b) drogowa,

c) kolejowa,

d) hydrotechniczna,

e) wyburzeniowa;

4) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

a) telekomunikacyjnych,

b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) elektrycznych i elektroenergetycznych.

W ramach tych uprawnień mogą być wyodrębnione specjalizacje techniczno-budowlane. Wykaz takich specjalizacji techniczno-budowlanych określony został w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), a dokładniej w załączniku nr 4 do tego rozporządzenia.

Wymagania dotyczące udzielania uprawnień

Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień budowlanych muszą spełniać określone przepisami prawa wymagania. Aby uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności do projektowania bez ograniczeń, należy:

 • ukończyć na kierunku odpowiednim w danej specjalności studia drugiego stopnia,

 • odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz

 • odbyć roczną praktykę na budowie.

W przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagane jest:

 • ukończenie studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności oraz

 • odbycie odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie.

W przypadku uprawnień dotyczących projektowania w ograniczonym zakresie ustawodawca wymaga:

 • ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym danej specjalności,

 • odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz

 • odbycia rocznej praktyki na budowie.

Natomiast w przypadku uprawnień dotyczących kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagane jest:

 • ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym danej specjalności lub studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym danej specjalności, lub

 • posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza albo

 • posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub mistrza albo

 • posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w zawodach określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) w zakresie odpowiednim dla danej specjalności i odbycia praktyki na budowie w wymiarze:

- półtora roku w przypadku ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

- trzech lat w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym danej specjalności,

- czterech lat, w przypadku posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w zawodach związanych z budownictwem określonych w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności.

Do uzyskania uprawnień zarówno do projektowania, jak i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagane jest:

 • ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie.

Do uzyskania uprawnień zarówno do projektowania, jak i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagane jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie.

Praktyka zawodowa krajowa

Wymagane jest także odbycie odpowiednio dwuletnich praktyk przy sporządzaniu projektów oraz zdobycie odpowiedniej praktyki na budowie. Praktyka zawodowa musi odbywać się pod kierunkiem "patrona", czyli osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane we właściwej specjalności. Patron musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.

Ważne!

Za część lub całość praktyki zawodowej uznaje się praktykę studencką, w przypadku gdy taka praktyka odbywała się w ramach studiów i w zakresie zgodnym z programem kształcenia opracowanym z udziałem organu samorządu zawodowego, a także w sposób określony w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych, a także zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy daną uczelnią a organem samorządu zawodowego. Do praktyk zawodowych zalicza się także pracę w organach administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego.

Praktyka zawodowa zagraniczna

Odbycie praktyki wymaga potwierdzenia zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której praktyka jest odbywana, z dodatkowym poświadczeniem osoby nadzorującej, przy czym osoba nadzorująca musi posiadać odpowiednie uprawnienia w tym zakresie w danym kraju odpowiadające zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 pb.

Także odbycie praktyki zawodowej przy obiektach budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostkach podległych ministrowi obrony narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest potwierdzane zaświadczeniem właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki oraz zakresu danej specjalności.

Z orzecznictwa…

Pojęcie „pod kierownictwem", użyte w art. 14 ust. 4 pb i pojęcie „osoba nadzorująca", użyte w § 6 ust. 6 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych oznaczają, że takie funkcje były sprawowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, a nie to, w ramach jakiego stosunku prawnego osoby te wykonywały swoje uprawnienia.

Wyrok NSA z 17 maja 2001 r., sygn. akt IV SA 203/99; ONSA 2002, nr 4, poz. 145

Przepis art. 14 ust. 4 pb nie uzależnia zaliczenia praktyki od tego, czy praca wykonywana jest w jednostce sektora uspołecznionego, czy prywatnego, ani też nie wyklucza możliwości wykonywania praktyki we własnej firmie, kładąc akcent nie na charakter firmy, lecz na to, aby praca wykonywana była pod kierownictwem osoby posiadającej stosowne uprawnienia. Również § 23 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie kładzie nacisk nie na to, żeby zaświadczenie kierownika jednostki nie mogło pochodzić od osoby ubiegającej się o uprawnienia, będącej jednocześnie jako właściciel firmy – „kierownikiem jednostki", lecz na to, co powinno znajdować się w tym zaświadczeniu. Sprawą organu oceniającego spełnienie przez osobę ubiegającą się o uprawnienia wymogów warunkujących nadanie takich uprawnień jest dokonanie oceny rzetelności zawartych w tym zaświadczeniu stwierdzeń, a w szczególności oceny teoretycznej i praktycznej znajomości zawodu, dokonanej przez osobę nadzorującą praktykę.

Wyrok NSA z 13 czerwca 2001 r., sygn. akt IV SA 774/99; Legalis

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

 • Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278).

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41043 )
Array ( [docId] => 41043 )