Pojęcie budynku w prawie budowlanym

Kategoria: Prawo budowlane
Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna
Data: 23-01-2020 r.

Przepisy prawa budowlanego wskazują na określone warunki, które musi spełniać obiekt budowlany, aby mógł zostać uznany za budynek. Warunkami tymi są: jego trwale związanie z gruntem, wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadanie fundamentów i dachu. Sposób rozumienia wymienionych kryteriów kwalifikujących obiekt budowlany jako budynek budzi wiele wątpliwości praktycznych. Z pomocą w tej kwestii przychodzi orzecznictwo.

Definicja legalna budynku

Zaliczenie obiektu budowlanego do kategorii budynków determinuje zakres obowiązków inwestora w procesie budowlanym (np. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę). Przekłada się także na wybór trybu postępowania legalizacyjnego i ustalenie wysokości opłaty legalizacyjnej. Prawidłowa kwalifikacja obiektu jako budynku ma zatem podstawowe znaczenie dla ustalenia, które przepisy ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (przywoływana dalej jako „Pb”) i przepisy wykonawcze do tej ustawy znajdą zastosowanie w danej sprawie.

 

W art. 3 pkt 2 Pb zawarto definicję budynku, wskazując, że jest nim obiekt budowlany, który posiada fundamenty i dach, jest trwale związany z gruntem i wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Obiektem budowlanym jest przy tym budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 Pb). Wobec tego dla przyjęcia, że dany obiekt budowlany jest budynkiem konieczne jest, aby spełniał określone kryteria tj.

  • był trwale związany z gruntem;
  • posiadał fundamenty i dach;
  • był wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych.

Kryteria te muszą być spełnione łącznie. Jeśli obiekt budowlany nie posiada fundamentów bądź dachu, lub też jest nietrwale związany z gruntem bądź nie został wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych to nie może być zaliczony do kategorii budynków w rozumieniu Pb (por. wyrok NSA z dnia 11.12.2007 r., II OSK 1636/06). Wobec tego brak którejkolwiek ze wskazanych cech pozbawia obiekt budowlany charakteru budynku w rozumieniu przepisów Pb. Podkreślenia wymaga fakt, iż legalna definicja budynku odnosi się do jego cech zewnętrznych tj. konstrukcji i trwałego związania z gruntem. Dla zakwalifikowania obiektu budowlanego jako budynku bez znaczenia pozostaje sposób korzystania z obiektu, jego przeznaczenie, wyposażenie czy wielkość.

Z ORZECZNICTWA

„Skoro budynek jest również obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 1 Pr.bud., powinien posiadać instalacje zapewniające możliwość użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien być wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.”

Wyrok NSA z dnia 28.10.2016 r., II OSK 786/16

Sposób w jaki należy rozumieć poszczególne cechy budynku nie został rozstrzygnięty wprost w przepisach Pb. Ustawodawca nie wyjaśnił bowiem, co należy rozumieć pod pojęciem „trwale związany z gruntem”, „przegroda budowlana" czy „wydzielenie z przestrzeni". Kwestie te są niejednokrotnie przedmiotem rozważań sądów administracyjnych, które w swoich orzeczeniach wskazują jak należy rozumieć poszczególne elementy definicji budynku.

Dla zakwalifikowania danego obiektu do kategorii budynków nie jest wystarczające jedynie ustalenie wskazanych wyżej cech (tj. posiadanie dachu, fundamentów, wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz trwałe umocowanie w gruncie). Obiektem budowlanym w postaci budynku będzie obiekt spełniający definicję budynku z art. 3 pkt 2 Pb, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Budynkiem jest zatem taki obiekt, dla którego instalacje i urządzenia techniczne są urządzeniami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 Pb (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 08.04.2016 r., VII SA/Wa 127/15).

Trwałe związanie z gruntem

Podstawowym kryterium kwalifikującym dany obiekt budowlany jako budynek jest jego trwałe związanie z gruntem. Przy czym owo „trwałe związanie z gruntem” nie powinno być rozumiane w znaczeniu przepisów kodeksu cywilnego (art. 47 § 2 i 3 w związku z art. 48 k.c.), lecz w znaczeniu językowym (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 21.09.2017r., I SA/Ol 568/17).

Na gruncie kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Częściami składowymi gruntu są z kolei takie elementy, które nie mogą być od niego odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego, a które nie mogą być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Zwraca się uwagę, że w prawie cywilnym chodzi o ocenę skutków rzeczowych, jakie prawo wiąże z połączeniem danego obiektu z gruntem.

Natomiast w prawie budowlanym kwestia trwałego związania obiektu budowlanego z gruntem jest okolicznością faktyczną, o której decyduje przede wszystkim konstrukcja budynku. Oznacza to, że przez "trwałe związanie z gruntem" należy rozumieć połączenie, które powinno mieć charakter fizyczny, a nie prawny. W związku z tym „trwałe związanie z gruntem” to takie połączenie danego budynku z gruntem, które ma charakter techniczno–użytkowy, uwzględniający z jednej strony związek budynku z podłożem, a z drugiej to, że jako konstrukcja przestrzenna musi oprzeć się czynnikom mogącym zniszczyć jego konstrukcję ustawioną na fundamencie (por. wyrok NSA z dnia 3.04.2014 r., II FSK 895/12; wyrok NSA z dnia 20.01.2012 r., II FSK 1405/10).

WAŻNE

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że cecha trwałego związania budynku z gruntem sprowadza się do posadowienia budynku na tyle trwale, aby zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie w inne miejsce. O trwałości połączenia budynku z gruntem decyduje konstrukcja techniczna budynku - połączenie z gruntem musi być w sensie fizycznym na tyle trwałe, że opiera się czynnikom (np. atmosferycznym) mogącym zniszczyć tę konstrukcję (por. wyrok NSA z dnia 9.01.2019 r., II OSK 3465/18 oraz z dnia 03.04.2014 r., II FSK 895/12; wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 10.04.2018 r., I SA/Rz 164/18).

Trwałe związanie budynku z gruntem musi być na tyle mocne, iż odłączenie budynku spowodowałoby zasadniczą jego zmianę w sensie technicznym, uniemożliwiającą ponowne jego posadowienie w innym miejscu bez konieczności ponownego przygotowania podłoża (por. wyrok NSA z dnia 29.07.2010 r., II OSK 1234/00).

O tym czy budynek jest trwale związany z gruntem nie decyduje sposób i metoda jego związania z gruntem, ani technologia wykonania fundamentów czy możliwości techniczne przeniesienia obiektu w inne miejsce. Podstawowe znaczenie ma ustalenie czy:

  • posadowienie na gruncie jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję (por. wyrok NSA z dnia 23.06.2006 r., II OSK 923/05);
  • wielkość obiektu, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania (por. wyrok NSA z dnia 18.01.2017 r., II OSK 1024/15).

Z ORZECZNICTWA

„[…]budynkiem w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. i art. 3 pkt 2 u.p.b. może być nawet taki obiekt budowlany, który nie stanowi części składowej gruntu. Sytuacja taka może mieć miejsce np. wtedy, gdy budynek został wzniesiony na okres krótszy niż jego trwałość techniczna lub od razu z zastrzeżeniem jego rozbiórki po pewnym czasie użytkowania […].Obiekt budowlany trwale związany z gruntem również może zostać postawiony do przemijającego użytku, czy z zamiarem jego rozebrania”.

Wyrok NSA z dnia 02.06.2017 r., II FSK 1249/15

Za budynek na gruncie Pb może być uznany „tymczasowy obiekt budowlany” (por. uchwała NSA z dnia 3.02.2014 r., II FPS 11/13). Charakter obiektu tymczasowego mogą mieć bowiem te budynki, które przeznaczone są do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, a nie z uwagi na brak trwałego związania z gruntem (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5.09.2018 r., I SA/Gd 669/18).

Przykładami obiektów budowlanych niebędących budynkami z uwagi na brak cechy trwałego  związania z gruntem są: tzw. domek holenderski (por. wyrok NSA z dnia 6.09.2017 r. sygn. II OSK 3087/15), barakowóz, kiosk uliczny, pawilon sprzedaży ulicznej i wystawowy, strzelnica.

Fundamenty i dach

Dla uznania, że dany obiekt budowany jest budynkiem niezbędne jest, aby posiadał fundamenty i dach. Przy czym istotne jest przede wszystkim to, czy obiekt został zaprojektowany i pierwotnie zrealizowany jako posiadający te elementy. Dach jest elementem budynku, który ogranicza go od góry, chroni go przed opadami atmosferycznymi, słońcem i wiatrem oraz przed ubytkiem ciepła (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 24.06.2 009 r., I SA/Kr 496/09).

Z ORZECZNICTWA

„Prawo budowlane nie definiuje pojęcia "dachu", definicji takiej nie ma również w prawie podatkowym . Jeżeli zatem jeśli brak jest odesłań systemowych na gruncie danej ustawy bądź innych ustaw podatkowych, a tym bardziej jeśli brak jest definicji legalnych, jak w przedmiotowej sprawie, na gruncie prawa polskiego, winna opierać się na potocznym, powszechnie przyjmowanym znaczeniu słów w języku polskim. Z funkcjonalnego punktu widzenia dach zabezpiecza przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, które w Polsce bywają surowe, jak również przed utratą ciepła. Zgodnie z definicja zawartą w słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 2007 str. 297) dach to część budowli lub pojazdu osłaniającą je od góry , chroniąca wnętrze przed deszczem , słońcem itp. Z kolei wg Encyklopedii PWN "dach" to część budynku ograniczająca go od góry , zabezpieczająca przed opadami atmosferycznymi oraz stratami ciepła; składa się z konstrukcji nośnej oraz pokrycia (Nowa Encyklopedia powszechna PWN , Tom 2). Dach powinien zatem osłaniać, chronić. Należy przyjąć, iż jeśli nie jest w stanie pełnić tych funkcji, które są jego głównym zadaniem, to nie możemy mówić o dachu w znaczeniu funkcjonalnym”.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 24.06.2009 r., I SA/Kr 496/09

Nawet jeśli dach nie jest szczelny, kompletny i nie zapewnia odpowiedniego odprowadzania wody, nie oznacza to, że obiekt został trwale i w całości pozbawiony dachu (por. wyrok NSA z dnia 25.05.2018 r., II FSK 1273/16).

Obiekt budowlany uznany będzie za budynek także wówczas, gdy ze względów technicznych, prawnych czy faktycznych, nie jest i nie może być wykorzystywany, w tym zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynek pozostaje budynkiem nawet wówczas, gdy został wyłączony z bieżącej eksploatacji.

Przejściowe ubytki w pokryciu dachowym, jego uszkodzenie czy nawet częściowe zdemontowanie (np. w celu prowadzenia prac remontowanych lub w wyniku bezprawnych działań osób trzecich) nie pozbawia obiektu budowlanego statusu budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2 Pb. Dopiero obiekt całkowicie i trwale pozbawiony dachu, nieosłonięty, nieograniczony od góry, przestaje być budynkiem, a nawet obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów Pb (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3.04.2012 r., I SA/Gl 987/11).

Z ORZECZNICTWA

„Brak okien, schodów wewnętrznych, dźwigu osobowego czy części dachu lub ogólna dewastacja budynku, pozbawienie znajdujących się w nim lokali mediów czy jego "porzucenie" lub niewykorzystywanie nie powoduje utraty przez taki obiekt budowlany cech budynku […]”.

Wyrok NSA z dnia 29.11.2013 r., II FSK 2944/11

Jeśli chodzi o pojęcie fundamentu to z uwagi na brak ustawowej definicji przyjmuje się powszechne rozumienie tego słowa. Uznaje się, że fundament budynku to element konstrukcji budowlanej w jej najniższej części, którego zadaniem jest przenoszenie ciężaru budynku na grunt. Fundament bezpośredni przekazuje obciążenie na podłoże gruntowe bezpośrednio swoją podstawą (którą jest np. stopa, ława, ruszt, płyta fundamentowa), a fundament pośredni - za pomocą pali wbitych w grunt lub studni uformowanych w gruncie. Pod pojęciem fundamentów należy rozumieć każdy ich rodzaj. Mogą to być ławy i stopy fundamentowe, podmurówki, czy podwaliny (por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 10.10.2012 r., I SA/Sz 534/12), a także betonowe bloczki i kamienie (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27.01.2016 r., II SA/Gl 905/15).

Z ORZECZNICTWA

„[…] myjnia bezdotykowa nie stanowi budynku (nie ma fundamentów i nie jest wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych) lecz wiatę, ze stanowiskami obudowanymi przegrodami murowanymi od strony wskazanych działek natomiast jest otwarta od strony działki drogowej […]

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14.12.2016 r., II SA/Kr 113/16

Przegrody budowlane

Wymóg wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych sprowadza się po pierwsze do tego, że obiekt musi być oddzielony od przestrzeni w trzech wymiarach – długości, wysokości i szerokości. Jak wskazuje się w orzecznictwie „wydzielenie z przestrzeni” dokonane przez przegrody budowlane wymaga, aby przegrody te oddzielały przestrzeń wewnątrz budynku od przestrzeni zewnętrznej w trzech wymiarach. Chodzi więc o zamknięcie przegrodami budowlanymi przestrzeni wewnątrz budynku (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.09.2007r., III SA/Wa 767/07). Jednocześnie przez pojęcie "wydzielania w przestrzeni" należy rozumieć każdą część budynku zarówno nadziemną jak i podziemną (por. wyrok NSA z dnia 28.05.2019 r., II OSK 2529/18). Po drugie wydzielenie obiektu z przestrzeni musi mieć miejsce za pomocą przegród budowlanych. Za takie przegrody należy uznać przede wszystkim ściany danego obiektu budowlanego. Przegroda nie musi mieć charakteru jednolitego tzn. może być z otworami okiennymi, otworami wentylacyjnymi, jednakże brakujące elementy przegrody nie mogą zaburzać w obrysie zewnętrznym charakteru wydzielenia bryły budynku z przestrzeni (por. wyrok NSA z dnia 9.01.2019 r., II OSK 3465/18). Z uwagi na fakt, ze funkcją przegród jest oddzielenie wnętrza budynku od przestrzeni zewnętrznej to istotne jest konstrukcyjne i funkcjonalne przeznaczenie przegród. Obojętne jest natomiast z jakiego materiału zostały one wykonane (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7.02.2012 roku, I SA/Gl 605/11).

Z ORZECZNICTWA

„Wydzielenie z przestrzeni przez przegrodę zewnętrzną ma charakter trwały. Konieczne jest posiadanie przez przegrodę charakteru budowlanego. Aby przegrody miały charakter budowlany, powinny być ujęte w procesie budowlanym, począwszy od etapu projektowania i powinny stanowić trwały element obiektu budowlanego, wykonany w ramach prac budowlanych”.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 11.02.2015 r., I SA/Lu 471/14

KONIEC

Pojęcie budynku w innych przepisach

Do definicji budynku z Pb odwołuje się ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Budynkiem zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 w/w ustawy jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. W orzecznictwie wskazano, że owo odesłanie do "przepisów prawa budowlanego" w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oznacza wyłącznie odesłanie do przepisów ustawy Pb. Odesłanie to dotyczy bowiem określenia przedmiotu opodatkowania, a zgodnie z art. 217 Konstytucji przedmiot opodatkowania winien być uregulowany w wyłącznie w ustawie (por. wyrok NSA z dnia 14.06.2018 r., II FSK 1621/16).

WAŻNE

Pojęcie budynku w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest tożsame z pojęciem budynku w ustawie Prawo budowlane.

Z kolei na potrzeby prowadzenia ewidencji gruntów i budynków budynkiem jest obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomenklatury wprowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.  Przedmiotem ewidencji budynków są zatem tylko takie obiekty budowlane, które są budynkami w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

 Z ORZECZNICTWA

„Dla celów ewidencji Rozporządzenie z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w § 2 ust. 1 pkt 4 definiuje budynek jako obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomenklatury wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej […]. Wzajemna relacja przepisów § 2 ust. 1 pkt 4 i § 65 ust. 2 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia wskazuje, że przedmiotem ewidencji budynków są tylko takie obiekty budowlane, które są budynkami w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomenklatury wprowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 marca 1995 r. o statystyce publicznej i których przynależność do odpowiedniego rodzaju budynków da się ustalić zgodnie z zasadami Klasyfikacji Środków Trwałych, wprowadzonej na podstawie przepisów ustawy o statystyce publicznej z 29 marca 1995 r.”

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 24.10.2012 r., III SA/Kr 385/12

W konsekwencji określenie w ewidencji gruntów i budynków danego obiektu jako budynku nie jest wiążące dla organów podatkowych. Ewidencja gruntów i budynków, z uwagi na to, że definiuje budynek odmiennie niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych i nie dotyczy budowli, nie ma charakteru przesądzającego dla stwierdzenia, czy dany obiekt jest budynkiem czy budowlą w rozumieniu ustawy podatkowej. Ma ona moc wiążącą tylko co do wymiaru podatku, a nie co określenia przedmiotu opodatkowania (por. wyrok NSA z dnia 07.09.2016 r., II FSK 2806/14; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21.03.2018 r., I SA/Gl 1258/17).

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41102 )
Array ( [docId] => 41102 )