Wszystkie artykuły

  Prawo budowlane 26.08.2019
  Kropla wiedzy o przyłączach wodociągowych
  W tym artykule dowiemy się czym jest przyłącze wodociągowe, gdzie dokładnie się ono kończy, jak je zbudować, jak wyglądają kwestie własności przyłącza wodociągowego a także kto je później będzie konserwował i naprawiał.Czym jest przyłącze wodociągowe?Legalna definicja przyłącza wodociągowego jest zawarta w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu ...

  Prawo budowlane 26.08.2019
  Zasady sytuowania budynków przy działkach drogowych
  Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2017 r. wprowadziła kilka zmian w zasadach sytuowania budynków. Jedna z nich dotyczy zasad sytuowania budynków w stosunku do granicy z działką drogową. Z artykułu dowiesz się, jak interpretować to pojęcie oraz jak wpływa to na zasady sytuowania budynków.  Rozporządzeniem ...

  Prawo budowlane 26.08.2019
  Sytuowanie obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń
  Od 2015 r. postanowienia dotyczące obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń nie mogą znajdować się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Rady gminy muszą podejmować w tym zakresie specjalne uchwały. Z artykułu dowiesz się jak powinien być skonstruowany taki akt prawa miejscowego. Zakres kompetencji rady gminy Zgodnie z ustawą o planowaniu ...

  Prawo budowlane 26.08.2019
  Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
  Świadectwo charakterystyki energetycznej może być przez właścicieli budynków i mieszkań traktowany jako formalne utrudnienie przy sprzedaży lub wynajmie ich nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, że jest to dokument, który stanowi jeden z elementów systemu poprawy charakterystyki energetycznej budynków w Unii Europejskiej, który ma służyć wzrostowi świadomości o wpływie jakości ...

  Prawo budowlane 27.04.2019
  Jaką ochronę przed hałasem należy zapewnić w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Ochrona przed hałasem to bardzo istotne zagadnienie, które należy uwzględnić zarówno na etapie projektowania jak i w fazie budowy obiektu budowlanego. Poziom hałasu decyduje bowiem o komforcie oraz o zdrowiu psychicznym i fizycznym przyszłych mieszkańców. Podstawowym celem regulacji prawnych w tym zakresie jest zapewnienie, by dany obszar był klasyfikowany jednolicie pod kątem dopuszczalnego ...

  Prawo budowlane 27.04.2019
  Poznaj granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie
  Podejmując decyzję o przeznaczeniu danych terenów na konkretny cel rada gminy lub miasta nie może kierować się jedynie swoją wolą. W każdym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego trzeba bowiem uwzględnić postanowienia przepisów odrębnych, które wprowadzają ograniczenia na obszarze objętym planem. Z artykułu dowiesz się które ustawy i rozporządzenia mają szczególne ...

  Prawo budowlane 27.04.2019
  Odstępstwa od projektu budowlanego. Za jakie nieprawidłowości organ nadzoru budowlanego może wymierzyć karę
  jakie nieprawidłowości organ nadzoru budowlanego może wymierzyć karę-->Organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do wymierzenia kary z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli budowy. Nieprawidłowości te mogą stanowić zarówno istotne, jak i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego, jeżeli takie nieistotne odstępstwa nie zostały udokumentowane w projekcie budowlanym ...

  Prawo budowlane 27.04.2019
  Co powinieneś wiedzieć o terenie biologicznie czynnym, by uniknąć posadowienia budynku w niewłaściwym miejscu
  Zagadnienia związane z terenem biologicznie czynnym odgrywają bardzo istotną rolę w procesie budowlanym. Decydują bowiem o tym, czy na danym gruncie możliwe jest posadowienie planowanego budynku. Wynika to z faktu, że w zapisach planów miejscowych lub w treści decyzji o warunkach zabudowy zawsze procentowo określona jest wielkość terenu biologicznie czynnego w stosunku do terenu, który ...

  Prawo budowlane 27.04.2019
  Szykują się zmiany w zakresie abolicji samowoli budowlanych
  Niektóre obiekty budowlane wybudowane niezgodnie z przepisami będą mogły stać się niedługo legalne. Wszystko dzięki tzw. abolicji samowoli budowlanych, którą planuje rząd. Dowiedz się, na czym polegać mają zmiany i jakich nowych obowiązków będziesz musiał dopełnić. Abolicja w budowlance Abolicja jest takim rozwiązaniem prawnym, które pozwala na legalizację określonych stanów ...

  Prawo budowlane 06.04.2019
  Czy trakcie procesu budowlanego konieczny jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  „Czym jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia? Na podstawie jakich przepisów prawa budowlanego sporządzany jest plan? Kto i kiedy ma obowiązek sporządzenia takiego planu?”W przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm., dalej: pb) zostały uregulowane kwestie związane z procesem budowlanym: projektowaniem, budową i odbiorem wykonanych ...