Wszystkie artykuły

  Prawo budowlane 31.03.2020
  Nabywanie nieruchomości rolnych
  „Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne” – tyle art. 23 Konstytucji RP. Jak w praktyce wygląda ochrona nieruchomości rolnych w kontekście ograniczenia możliwości ich nabywania? Jakie warunki należy spełnić, aby móc kupić działkę rolną? Szczególny status nieruchomości rolnychNieruchomości „zwykłe” (grunty budowlane, domy jednorodzinne czy lokale mieszkalne) ...

  Prawo budowlane 31.03.2020
  Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych i ich wpływ na otoczenie
  Powstanie elektrowni wiatrowej zawsze wzbudza emocje wśród okolicznych mieszkańców, a tym samym jej realizacja wymaga od inwestora szczególnego zaangażowania. Z artykułu dowiesz się, na czym polega specyfika realizacji inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych oraz jakie zmiany w tym zakresie planuje w najbliższym czasie ustawodawca.Cel wprowadzenia ustawyUchwalenie (obowiązującej od ...

  Prawo budowlane 31.03.2020
  Zapewnienie dostępu do mediów jako warunek wydania decyzji o warunkach zabudowy
  Jednym z warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy jest zapewnienie istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu, wystarczającego dla zamierzenia budowlanego. W artykule znajdziecie Państwo omówienie przepisów regulujących to zagadnienie. Artykuł zawiera również wskazówki, jak prawidłowo przygotować wniosek o ustalenie warunków zabudowy, w zakresie zaopatrzenia nieruchomości ...

  Prawo budowlane 05.03.2020
  Budowla i obiekt małej architektury w Prawie budowlanym
  Właściwa kwalifikacja obiektu budowlanego ma podstawowe znaczenie w ustaleniu zakresu obowiązków inwestora, jego właściciela i zarządcy - i to nie tylko na gruncie Prawa budowlanego. Pomimo zdefiniowania w Prawie budowlanym poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych powstają spory i wątpliwości interpretacyjne co do zakresu stosowania tych terminów.Definicja budowliPodstawowym terminem ...

  Prawo budowlane 05.03.2020
  Projekt budowlany a projekt wykonawczy – podobieństwa i różnice
  Dokumentacja projektowa jest nie tylko formalną, ale i praktyczną podstawą do wykonywania robót budowlanych. Dowiedz się, jakie przepisy kształtują wymagania co do projektów, które wchodzą w jej skład, i jakie pełnią funkcje w procesie inwestycyjnym. W artykule omawiane są m.in. przepisy Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu sporządzania ...

  Prawo budowlane 12.02.2020
  Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę po wykonaniu obiektu
  Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego, po realizacji obiektu budowlanego (zakończeniu robót budowlanych) powoduje stan, w którym niemożliwym jest ustalenie legalności jego wykonania, opartej na dokumentacji projektowej zatwierdzonej w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W wyroku z 27 września 2019 r. sygnatura akt II SA/Gd 499/19 Wojewódzki ...

  Prawo budowlane 12.02.2020
  Gwarancja za roboty budowlane
  W procesie budowlanym zawarcie umowy, jej wykonywanie, ustanowienie gwarancji zapłaty oraz odebranie gotowego obiektu budowlanego nie kończy jeszcze relacji inwestor – wykonawca. Teraz rozpoczyna bowiem najczęściej swój bieg okres gwarancyjny, w ramach którego wykonawca jest zobowiązany usuwać usterki swojego dzieła.Charakter prawny gwarancjiGwarancja to termin prawa cywilnego, którym ...

  Prawo budowlane 12.02.2020
  Zasady sporządzania operatów szacunkowych
  Co to jest operat szacunkowy? W jakim celu i w jakich przypadkach należy go sporządzić? Odpowiedzi na te pytania, wprowadzające zarazem w „tajemniczy świat” wyceny nieruchomości, znajdziecie Państwo w poniższym artykule.Na początku była… opiniaZawód rzeczoznawcy majątkowego pojawił się w polskim systemie prawnym stosunkowo niedawno, bo dopiero 1 stycznia 1998 r. Na mocy ustawy ...

  Prawo budowlane 20.01.2020
  Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym
  W artykule wyjaśniono: 1)      Jakie projekty, z zakresu planowania przestrzennego, podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,2)      Na czym polega przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów z zakresu planowania przestrzennego,3)      Co to jest prognoza oddziaływania na środowisko - co zawiera i kto ją sporządza,4)      ...

  Prawo budowlane 20.01.2020
  Wpływ studium na sytuację prawną właściciela nieruchomości
  Czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jako dokument niebędący prawem miejscowym, może wpływać na indywidualną sytuację prawną dysponenta nieruchomości? Z jakich środków obrony swoich praw może skorzystać właściciel gruntu i jakich argumentów może używać, aby były one skuteczne? Na te podstawowe pytania dotyczące charakteru prawnego studium ...