Wszystkie artykuły

  Prawo budowlane 27.04.2019
  Jaką ochronę przed hałasem należy zapewnić w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Ochrona przed hałasem to bardzo istotne zagadnienie, które należy uwzględnić zarówno na etapie projektowania jak i w fazie budowy obiektu budowlanego. Poziom hałasu decyduje bowiem o komforcie oraz o zdrowiu psychicznym i fizycznym przyszłych mieszkańców. Podstawowym celem regulacji prawnych w tym zakresie jest zapewnienie, by dany obszar był klasyfikowany jednolicie pod kątem dopuszczalnego ...

  Prawo budowlane 27.04.2019
  Poznaj granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie
  Podejmując decyzję o przeznaczeniu danych terenów na konkretny cel rada gminy lub miasta nie może kierować się jedynie swoją wolą. W każdym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego trzeba bowiem uwzględnić postanowienia przepisów odrębnych, które wprowadzają ograniczenia na obszarze objętym planem. Z artykułu dowiesz się które ustawy i rozporządzenia mają szczególne ...

  Prawo budowlane 27.04.2019
  Odstępstwa od projektu budowlanego. Za jakie nieprawidłowości organ nadzoru budowlanego może wymierzyć karę
  jakie nieprawidłowości organ nadzoru budowlanego może wymierzyć karę-->Organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do wymierzenia kary z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli budowy. Nieprawidłowości te mogą stanowić zarówno istotne, jak i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego, jeżeli takie nieistotne odstępstwa nie zostały udokumentowane w projekcie budowlanym ...

  Prawo budowlane 27.04.2019
  Co powinieneś wiedzieć o terenie biologicznie czynnym, by uniknąć posadowienia budynku w niewłaściwym miejscu
  Zagadnienia związane z terenem biologicznie czynnym odgrywają bardzo istotną rolę w procesie budowlanym. Decydują bowiem o tym, czy na danym gruncie możliwe jest posadowienie planowanego budynku. Wynika to z faktu, że w zapisach planów miejscowych lub w treści decyzji o warunkach zabudowy zawsze procentowo określona jest wielkość terenu biologicznie czynnego w stosunku do terenu, który ...

  Prawo budowlane 27.04.2019
  Szykują się zmiany w zakresie abolicji samowoli budowlanych
  Niektóre obiekty budowlane wybudowane niezgodnie z przepisami będą mogły stać się niedługo legalne. Wszystko dzięki tzw. abolicji samowoli budowlanych, którą planuje rząd. Dowiedz się, na czym polegać mają zmiany i jakich nowych obowiązków będziesz musiał dopełnić. Abolicja w budowlance Abolicja jest takim rozwiązaniem prawnym, które pozwala na legalizację określonych stanów ...

  Prawo budowlane 06.04.2019
  Czy trakcie procesu budowlanego konieczny jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  „Czym jest plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia? Na podstawie jakich przepisów prawa budowlanego sporządzany jest plan? Kto i kiedy ma obowiązek sporządzenia takiego planu?”W przepisach ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm., dalej: pb) zostały uregulowane kwestie związane z procesem budowlanym: projektowaniem, budową i odbiorem wykonanych ...

  Prawo budowlane 06.04.2019
  Czy dopuszczalna jest zmiana formy wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane
  Czy strony umowy o roboty budowlane, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych albo zmniejszenia zakresu robót podstawowych, mogą zastrzec możliwość modyfikacji wynagrodzenia ryczałtowego? Jakich prac może dotyczyć modyfikacja wynagrodzenia?W ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej: uzp) nie uregulowano wprost ...

  Prawo budowlane 06.04.2019
  Wypadki na budowie. Kto i jaką odpowiedzialność ponosi
  W toku procesu budowlanego dochodzi nie tylko do planowych zdarzeń i odhaczania kolejnych kamieni milowych. Rzeczywistością kierowników budowy czy inwestorów są też wypadki na budowie, a w ślad za nimi – ustalenie, kto i w jakim zakresie poniesie odpowiedzialność.Podstawy prawne bhp Zasadniczo kwestie bezpieczeństwa na budowie regulują tzw. przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe ...

  Prawo budowlane 05.04.2019
  Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać określone uprawnienia budowlane
  Uprawnienia budowlane to certyfikat wydawany w formie decyzji administracyjnej Komisji kwalifikacyjnej Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa zezwalający na działalność w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, polegających na projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi. Dla poszczególnych rodzajów uprawnień określone są odrębne wymogi ich uzyskania. ...

  Prawo budowlane 05.04.2019
  Nowe zasady opodatkowania gruntów od 1 stycznia 2019 r.
  Już w styczniu zaczną obowiązywać zapisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1588). Nowelizacja wprowadza zmiany aż w trzech aktach, co ma zapewnić kompleksową regulację zagadnienia oraz wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. Rady gmin i miast powinny przygotować się ...