Wszystkie artykuły

  Prawo budowlane 02.11.2019
  Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu
  O wycince drzew i krzewów dużo mówi się ostatnio w mediach. Warto poznać przepisy normujące postępowania w tym zakresie oraz zasady jakie ustanowił ustawodawca. Z artykułu dowiesz się czy musisz uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa i gdzie możesz sprawdzić wysokość opłaty.Czy zmiany w usuwaniu drzew i krzewów były potrzebne?Swoista rewolucja w usuwaniu drzew i krzewów nastąpiła ...

  Prawo budowlane 02.11.2019
  Procedura zgłoszenia budowlanego
  Zgłoszenie budowlane jest jedną z najstarszych i najbardziej rozbudowanych procedur administracyjnych do której nie stosuje się przepisów KPA. Procedura ta była wiele razy modyfikowana i precyzowana co powodowało jednocześnie, że stała się ona mniej przejrzysta. Z drugiej strony stała się ona wzorem dla innych regulacji, np. zgłoszenia wodnoprawnego, czy zgłoszenia zamiaru wycinki drzew ...

  Prawo budowlane 02.11.2019
  Prawa i obowiązki architektów – członków samorządu zawodowego
  Jakie są podstawowe prawa i obowiązki członka izby architektów? Które z nich zostały doprecyzowane w wewnętrznych regulacjach izby? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.Zawód architekta posiada w polskim prawie status zawodu zaufania publicznego. Zgodnie z Konstytucją, dla takiego rodzaju zawodów powołuje się w drodze ustawy samorząd zawodowy. Ten z kolei ma za zadanie ...

  Prawo budowlane 09.10.2019
  Dostępność obiektów budowlanych dla osób ze szczególnymi potrzebami
  W dniu 20 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która określa środki służące zapewnianiu dostępności oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie. W artykule wyjaśniam czym jest dostępność na płaszczyźnie architektonicznej i jakie obowiązku w zakresie dostępności ustawa nakłada na ...

  Prawo budowlane 09.10.2019
  Najważniejsze zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku
  W dniu 24 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej „ustawa ooś”) wprowadziła zmiany w kilku obszarach, z czego do najważniejszych należą zmiany w zakresie - strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, transgranicznych ...

  Prawo budowlane 09.10.2019
  Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i zbiornika na nieczystości ciekłe
  Miejsce, w którym ma być zrealizowana inwestycja nie zawsze jest wyposażone w niezbędne sieci infrastruktury technicznej. Z artykułu dowiesz się co zrobić, jeśli działka, którą kupiłeś lub zamierzasz kupić nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej.Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej jako zasadaUstawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości ...

  Prawo budowlane 09.10.2019
  Zmiana sposobu użytkowania po oddaniu obiektu do użytkowania
  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego po jego oddaniu do użytkowania obwarowana jest szeregiem wymogów prawnych. Określenie właściwej procedury dla takiej inwestycji zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od rodzaju zamierzonej działalności i zmiany parametrów obiektu będącej jej konsekwencją. Z kolei samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu skutkuje sankcjami ...

  Prawo budowlane 17.09.2019
  Kiedy remont, przebudowa lub rozbudowa wymagają pozwolenia na budowę?
  Nie każda inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Czasami wystarczy dokonanie zgłoszenia, innym razem od razu można przystąpić do jej realizacji. Ustalenia właściwej procedury nie zawsze jest jednak łatwe. W takim przypadku pomocny może okazać się poniższy artykuł. Z początkiem 2017 r. weszła w życie zmiana[1] ustawy - Prawo budowlane[2] (dalej: „Pb”), która zwolniła ...

  Prawo budowlane 17.09.2019
  Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
  Zmiany projektu budowlanego w trakcie budowy są nieuniknione. Zasady ich wprowadzania nie należą jednak do najprostszych. Niekiedy wprowadzane zmiany powodują konieczność zmiany pozwolenia na budowę. W artykule wyjaśniam jaka jest geneza tej regulacji oraz opisuję aktualne przepisy w tym zakresie. Zasada trwałości decyzji administracyjnej„Organy władzy publicznej działają na podstawie ...

  Prawo budowlane 17.09.2019
  Umowa o sporządzenie projektu budowlanego
  W czasach, w których projektowanie czy uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, a więc cała tzw. „biurokracja budowlana”, może trwać do kilku razy dłużej niż faktyczna budowa, zawarcie dobrej umowy o sporządzenie projektu budowlanego jest niezbędnym warunkiem powodzenia całego przedsięwzięcia. Zobaczmy o czym należy pamiętać by nie popełnić błędu przy zawieraniu takiej umowy.Zamiast ...