Wszystkie artykuły

  Prawo budowlane 12.02.2020
  Gwarancja za roboty budowlane
  W procesie budowlanym zawarcie umowy, jej wykonywanie, ustanowienie gwarancji zapłaty oraz odebranie gotowego obiektu budowlanego nie kończy jeszcze relacji inwestor – wykonawca. Teraz rozpoczyna bowiem najczęściej swój bieg okres gwarancyjny, w ramach którego wykonawca jest zobowiązany usuwać usterki swojego dzieła.Charakter prawny gwarancjiGwarancja to termin prawa cywilnego, którym ...

  Prawo budowlane 12.02.2020
  Zasady sporządzania operatów szacunkowych
  Co to jest operat szacunkowy? W jakim celu i w jakich przypadkach należy go sporządzić? Odpowiedzi na te pytania, wprowadzające zarazem w „tajemniczy świat” wyceny nieruchomości, znajdziecie Państwo w poniższym artykule.Na początku była… opiniaZawód rzeczoznawcy majątkowego pojawił się w polskim systemie prawnym stosunkowo niedawno, bo dopiero 1 stycznia 1998 r. Na mocy ustawy ...

  Prawo budowlane 20.01.2020
  Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym
  W artykule wyjaśniono: 1)      Jakie projekty, z zakresu planowania przestrzennego, podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,2)      Na czym polega przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów z zakresu planowania przestrzennego,3)      Co to jest prognoza oddziaływania na środowisko - co zawiera i kto ją sporządza,4)      ...

  Prawo budowlane 20.01.2020
  Wpływ studium na sytuację prawną właściciela nieruchomości
  Czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jako dokument niebędący prawem miejscowym, może wpływać na indywidualną sytuację prawną dysponenta nieruchomości? Z jakich środków obrony swoich praw może skorzystać właściciel gruntu i jakich argumentów może używać, aby były one skuteczne? Na te podstawowe pytania dotyczące charakteru prawnego studium ...

  Prawo budowlane 20.01.2020
  Pojęcie budynku w prawie budowlanym
  Przepisy prawa budowlanego wskazują na określone warunki, które musi spełniać obiekt budowlany, aby mógł zostać uznany za budynek. Warunkami tymi są: jego trwale związanie z gruntem, wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadanie fundamentów i dachu. Sposób rozumienia wymienionych kryteriów kwalifikujących obiekt budowlany jako budynek budzi wiele wątpliwości ...

  Prawo budowlane 20.01.2020
  Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego
  Procedura udzielenia pozwolenia na użytkowanie jest ostatnim etapem procesu budowlanego, umożliwiającym przystąpienie do użytkowania obiektu. W artykule szczegółowo opisuję przebieg tej procedury, wskazując jednocześnie na pewne praktyki i zwyczaje organów nadzoru, które nie wynikają wprost z przepisów Prawa budowlanego, a o których istnieniu każdy uczestnik procesu budowlanego powinien ...

  Prawo budowlane 28.12.2019
  Zezwolenia wymagane przy budowie zjazdu
  Zjazd może stanowić część większej inwestycji lub odrębne zamierzenie budowlane. W artykule omówiono wszystkie formalności związane z budową zjazdów, wynikające zarówno z ustawy o drogach publicznych, jak i z Prawa budowlanego.Pojęcie zjazduZgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy o drogach publicznych, przez zjazd należy rozumieć połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną ...

  Prawo budowlane 28.12.2019
  Kiedy w planie miejscowym gmina musi wyznaczyć drogę publiczną?
  Wyznaczenie w planie miejscowy drogi publicznej wiąże się z wieloma wydatkami po stronie gminy. Stąd nietrudno zrozumieć pokusę wielu gmin, aby zastępować w planach miejscowych drogi publiczne drogami wewnętrznymi – budowanymi i utrzymywanymi na koszt właścicieli nieruchomości. W wyroku z 7 sierpnia 2019 r., II SA/Po 482/19 WSA w Poznaniu wskazał przypadek gdy taka decyzja gminy stanowiła ...

  Prawo budowlane 28.12.2019
  Jakie uprawnienia ma nabywca egzemplarza projektu architektonicznego?
  Sąd Najwyższy w wyroku z 22 marca 2019_r., sygn. akt I CSK 104/18, stwierdził, ze art._61 ustawy o prawie autorskim uprawnia do urzeczywistnienia projektu, czyli do wybudowania zaprojektowanego obiektu (zwielokrotnienia utworu architektonicznego w postaci materialnej) . Zdaniem sadu art._61 ustawy przyznaje również prawo do zbycia projektu. W świetle art._61 pr. aut. istotne jest ograniczenie ...

  Prawo budowlane 28.12.2019
  Skutki finansowe uchwalenia planu miejscowego, odszkodowania
  Sprawy ładu przestrzennego, a więc takiego ukształtowania przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, stanowią zadanie własne gminy. Oczywistym jest, że wykonywanie zadań własnych przez gminę wiąże się z ponoszeniem ...