Wszystkie artykuły

  Zarządzanie i administrowanie 13.11.2017
  Odłączenie od spółdzielni na podstawie uchwały jej członków
  W budynkach spółdzielni mieszkaniowych, mimo ustanowienia odrębnej własności lokali, często nie mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową w rozumieniu ustawy o własności lokali, z zebraniami właścicieli i podejmowanymi uchwałami oraz wybieranym przez właścicieli zarządem. Taka wspólnota działa bowiem na podstawie reguł prawa spółdzielczego. Wspólnota ta nie podejmuje więc ...

  Zarządzanie i administrowanie 13.11.2017
  Likwidacja spółdzielni na podstawie uchwały jej członków
  Istnieją różne przyczyny likwidacji spółdzielni. Jedną z nich jest decyzja członków spółdzielnie o jej likwidacji, która zapada w drodze stosownej uchwały.Proces likwidacji spółdzielni regulują przepisy ustawy  Prawo spółdzielcze (dalej: ups) oraz ustawy z o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: usm). Spółdzielnia mieszkaniowa jest powoływana do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ...

  Zarządzanie i administrowanie 13.11.2017
  Jak właściciele lokali powinni podjąć uchwałę w sprawie powołania zarządu
  Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę w sprawie powołania zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli ...

  Zarządzanie i administrowanie 13.11.2017
  Jakie są zasady podejmowania uchwał przez wspólnotę mieszkaniową?
  Decyzje właścicieli lokali zapadają w formie uchwał. Uchwały te mają decydujące znaczenie przy określaniu zasad funkcjonowania wspólnoty. Zarząd jako quasi-organ wspólnoty jest związany decyzjami podejmowanymi przez członków wspólnoty. Warto zapoznać się z podstawowymi zasadami podejmowania przez właścicieli lokali uchwał w sprawie nieruchomości wspólnej. Elementy uchwałyUchwała ...

  Zarządzanie i administrowanie 30.09.2017
  Upewnij się, czy potrzebujesz pozwolenia na zbudowanie studni chłonnej
  Zarządcy nieruchomości napotykają na spore trudności w przypadku budowy studni chłonnych na posesji, którą zarządzają. Zyskaj odpowiedzi na pytania: czy studnia chłonna jest urządzeniem wodnym oraz czy na jej budowę wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.Uzyskaj zgodę właścicieli lokali Zarządca nieruchomości może zbudować studnię chłonną. Warto w tym miejscu wskazać, że do podjęcia ...

  Zarządzanie i administrowanie 30.09.2017
  Przekonaj się, czy możesz docieplić budynek mieszkalny bez zgody właścicieli nieruchomości
  Problem: Większość współwłaścicieli nieruchomości wyraziła zgodę na docieplenie budynku. Odpowiada im to, że taka modernizacja pomoże zmniejszyć koszty ogrzewania lokali. Tylko dwóch właścicieli nie wyraziło zgody na takie prace. Czy spółdzielnia mieszkaniowa, która zarządza tym blokiem, ma prawo wykonać docieplenie budynku?Rozwiązanie: Spółdzielnia mieszkaniowa nie ma takiego ...

  Zarządzanie i administrowanie 30.09.2017
  Pamiętaj, musisz zapewnić właściwe oświetlenie wejścia do budynku
  Często przy wejściu do budynku znajdują się stopnie, wycieraczki, progi lub elementy metalowe, zwiększające ryzyko potknięcia albo poślizgnięcia. Jeśli spółdzielnia nie zadba o właściwe oświetlenie, niebezpieczeństwo wypadku wzrasta. Sprawdź, kiedy oświetlenie jest należyte oraz jak często przeprowadzać kontrole jego sprawności.Spółdzielnia odpowie za brak należytego oświetleniaNienależyte ...

  Zarządzanie i administrowanie 30.09.2017
  Sprawdź, kiedy powstaje odrębna własność lokalu
  W budynku mogą znajdować się pomieszczenia lub lokale, które nie stanowią wyodrębnionego przedmiotu własności. Aby możliwe było nabycie takiego lokalu przez nowego właściciela musi być on samodzielny. Upewnij się, czy brak dokumentacji technicznej budynku zablokuje wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz jak należy prawidłowo sporządzić umowę o ustanowieniu odrębnej ...

  Zarządzanie i administrowanie 30.09.2017
  Upewnij się, jakie opłaty gmina musi uiszczać we wspólnocie mieszkaniowej
  We wspólnocie mieszkaniowej właściciele lokali oprócz opłat związanych z ich lokalami muszą ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Dopóki gmina posiada lokale ma obowiązek partycypacji w tych wydatkach.W praktyce wspólnoty tworzy się w wyniku sukcesywnego wyodrębniania i zbywania lokali przez dotychczasowego właściciela, np. gminę. W trakcie tego procesu udział gminy ...

  Zarządzanie i administrowanie 30.08.2017
  Upewnij się, czy niezbędne jest kworum dla skuteczności uchwał wspólnoty
  Uprawnionymi do głosowania we wspólnocie mieszkaniowej są właściciele (współwłaściciele) wyodrębnionych lokali. Uchwały właścicieli lokali podejmowane są większością głosów ogółu właścicieli lokali liczoną według wielkości udziałów. Czy jest to jednak reguła?Żaden przepis ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903), ...