Opłaty środowiskowe w gospodarce odpadowej – kto musi je uiszczać

Autor: Agnieszka Świerczewska-Opłocka
Data: 17-02-2016 r.

Zasadniczo opłata za korzystanie ze środowiska w odniesieniu do odpadów dotyczy zarządzających składowiskiem. Jednak może się zdarzyć, że będzie ją musiał uiścić także wytwórca odpadów.

Do 31 marca 2016 r. podmioty korzystające ze środowiska muszą uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska za 2015 rok oraz złożyć do urzędu marszałkowskiego informację o zakresie korzystania ze środowiska. O tym, kto jest korzystającym z środowiska w gospodarce odpadowej decydują często braki formalne.

W przypadku składowania lub magazynowania odpadów podmiotem korzystającym ze środowiska jest posiadacz odpadów. Przez posiadacza odpadów należy rozumieć wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Opłata za korzystanie ze środowiska w odniesieniu do odpadów dotyczy głównie zarządzających składowiskiem. Nalicza się ją wg stawek przewidzianych dla różnych rodzajów odpadów. Ale opłata za składowanie odpadów może dotyczyć również wytwórcy odpadów. Jeżeli podmiot nie ma uregulowanego stanu prawnego w zakresie gospodarki odpadami, tzn. nie ma pozwolenia na wytwarzanie odpadów, mimo że powinien, a magazynuje odpady (gromadzi odpady przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem), to wnosi opłaty podwyższone za każdą dobę składowania. Magazynując wytworzone w instalacji odpady bez wymaganego pozwolenia, w świetle prawa składuje je, nie posiadając do tego uprawnień.

Jeżeli odpady zostały przekazane podmiotowi, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami (zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów), podmiotem korzystającym ze środowiska jest podmiot, który przekazał te odpady.

Jeżeli odpady przekazane są podmiotowi nieposiadającemu stosownych zezwoleń przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, podmiotem korzystającym ze środowiska jest podmiot, któremu zostały przekazane odpady.

Agnieszka Świerczewska-Opłocka, specjalista ds. ochrony środowiska w firmie doradczej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38582 )
Array ( [docId] => 38582 )