Podstawowa charakterystyka odpadów

Autor: Bartłomiej Matysiak
Data: 01-02-2016 r.

Podstawową charakterystykę odpadów sporządza wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za gospodarowanie nimi. Charakterystyka przygotowywana jest tylko w momencie kierowania odpadów do składowania na składowisko odpadów. Wyjątek stanowią odpady komunalne, dla których charakterystykę przygotowuje podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podstawowa charakterystyka odpadów powinna zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;

 2. rodzaj odpadów;

 3. syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów uwzględniający podstawowe użyte surowce i wytworzone produkty;

 4. oświadczenie o braku wśród odpadów kierowanych na składowisko, odpadów objętych zakazem składowania, do których należą m.in. następujące odpady:

 • występujące w postaci ciekłej, w tym odpady zawierające wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów;

 • o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych;

 • zakaźne medyczne i zakaźne weterynaryjne;

 • powstające w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane;

 • opony i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm;

 • ulegające biodegradacji selektywnie zebrane;

 1. opis zastosowanego procesu przetwarzania odpadów oraz sposobu segregowania odpadów lub oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione działania nie zostały wykonane;

 2. opis odpadów podający kolor, postać fizyczną oraz ich zapach;

 3. wykaz właściwości, o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy (np. wybuchowe, utleniające, łatwopalne, drażniące, zakaźne, ekotoksyczne i inne), w odniesieniu do odpadów, które mogą zostać przekwalifikowane na odpady inne niż niebezpieczne;

 4. wskazanie typu składowiska odpadów, na którym odpady mogą być składowane po przeprowadzeniu badań, zgodnie z kryteriami dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów;

 5. oświadczenie o braku możliwości odzysku, w tym recyklingu odpadów;

 6. podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności.

Bartłomiej Matysiak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38526 )
Array ( [docId] => 38526 )