Wszystkie artykuły

  Gospodarka odpadami 16.03.2016
  Pomyłki w ewidencji odpadów – jak je skorygować
  Można, a nawet trzeba, poprawiać błędy popełnione na karcie przekazania lub karcie ewidencji odpadu. Zaniedbanie tej kwestii może narazić przedsiębiorstwo na karę nie tylko za źle prowadzoną ewidencję, ale i błędnie przygotowane sprawozdanie na jej podstawie. Najczęściej w KPO popełniane są takie błędy jak: nieprawidłowo wpisana ilość przekazywanych odpadów – masa odpadów ...

  Gospodarka odpadami 09.03.2016
  Prowadzenie ewidencji odpadów w firmie z oddziałami
  U zdecydowanej większości podmiotów ewidencja odpadów opiera się na kartach przekazania odpadów oraz kartach ewidencji odpadów. Ewidencja ta w przypadku firmy, która posiada oddziały z różnymi miejscami prowadzenia działalności, nie odbiega bardzo od ewidencji standardowego przedsiębiorstwa z jednym miejscem działalności. Istnieją jednak pewne różnice i kluczowe zasady. Ewidencję ...

  Gospodarka odpadami 09.03.2016
  Do 30 czerwca 2016 r. sprzedawcy sprzętu powinni być wykreśleni z rejestru
  Sprzedawcy sprzętu nie muszą już mieć wpisu do rejestru GIOŚ ani też składać sprawozdań o zebranym sprzęcie. Obowiązek posiadania takiego wpisu nadal mają tylko ci  sprzedawcy, którzy posiadają zezwolenie na zbieranie zużytego sprzętu. Podmioty zbierające zużyty sprzęt wpisane do rejestru prowadzonego przez GIOŚ które nie są  „profesjonalnymi” zbierającymi zużyty sprzęt ...

  Gospodarka odpadami 24.02.2016
  Sprawozdanie o opakowaniach za 2015 rok złożymy na nowym formularzu
  Dnia 17 lutego 2016 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016.  Sprawozdania z zakresu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na nowym formularzu należy złożyć do 15 marca 2016 r. Sprawozdanie muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy: wprowadzają opakowania, eksportują opakowania, eksportują produkty w opakowaniach, dokonują ...

  Gospodarka odpadami 17.02.2016
  Opłaty środowiskowe w gospodarce odpadowej – kto musi je uiszczać
  Zasadniczo opłata za korzystanie ze środowiska w odniesieniu do odpadów dotyczy zarządzających składowiskiem. Jednak może się zdarzyć, że będzie ją musiał uiścić także wytwórca odpadów. Do 31 marca 2016 r. podmioty korzystające ze środowiska muszą uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska za 2015 rok oraz złożyć do urzędu marszałkowskiego informację o zakresie korzystania ...

  Gospodarka odpadami 10.02.2016
  Ilość odpadów przekazywanych osobom fizycznym będzie ograniczona
  Zmniejszyła się lista odpadów, które przedsiębiorcy mogą przekazać do zagospodarowania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym. Wprowadzono też roczne limity przyjmowania przez te podmioty niektórych rodzajów odpadów. Dnia 24 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub ...

  Gospodarka odpadami 03.02.2016
  Zbliża się termin uiszczania opłaty za wprowadzenie baterii lub akumulatorów
  Do końca lutego 2016 r. przedsiębiorcy wprowadzający baterie lub akumulatory wpisani do rejestru GIOŚ muszą wnieść opłatę roczną na 2016 rok. Opłatę należy wnieść na konto Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska w wysokości zgodnej z wytycznymi rozporządzenia ministra środowiska z 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. ...

  Gospodarka odpadami 01.02.2016
  Podstawowa charakterystyka odpadów
  Podstawową charakterystykę odpadów sporządza wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za gospodarowanie nimi. Charakterystyka przygotowywana jest tylko w momencie kierowania odpadów do składowania na składowisko odpadów. Wyjątek stanowią odpady komunalne, dla których charakterystykę przygotowuje podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.Podstawowa charakterystyka ...

  Gospodarka odpadami 27.01.2016
  Nie będzie nowych przepisów w sprawie MBP
  Dnia 23 stycznia przestało obowiązywać rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z 2012 roku. Miał je zastąpić nowy akt prawny, jednak Ministerstwo Środowiska zrezygnowało z opublikowania go. W minionym roku powstało kilka różnych projektów w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i pojawiały się już obiekcje ...

  Gospodarka odpadami 21.01.2016
  Do 31 stycznia trzeba złożyć sprawozdanie OS-6
  Początek roku dla wielu przedsiębiorców wiąże się z obowiązkiem przekazania sprawozdań dotyczących ochrony środowiska do Głównego Urzędu Statystycznego. O wymogu złożenia sprawozdań oraz terminach ich składania przedsiębiorców informuje GUS – listownie bądź elektronicznie.Dane statystyczne przekazuje się do GUS drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego ...