Instalator małej instalacji OZE musi mieć certyfikat

Data: 18-07-2013 r.

Znowelizowane w czerwcu 2013 r. prawo energetyczne na osoby dokonujące instalowania małych instalacji oraz mikroinstalacji OZE nakłada obowiązek posiadania specjalnego certyfikatu. Dotyczy on instalowania kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła, lub płytkich systemów geotermalnych.

Obowiązek stworzenia systemu certyfikacji lub równoważnych systemów kwalifikowania instalatorów w tym zakresie wynika z art. 14 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE. Obecnie w polskim systemie prawnym nie występuje odrębna procedura certyfikowania instalatorów takich urządzeń i systemów. Jedyna obowiązująca przed omawianą nowelizacją procedura potwierdzania kwalifikacji dotyczyła osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.

Certyfikat instalatora OZE

Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji i małych instalacji oraz akredytowania organizatorów szkoleń uregulowane zostały w rozdziale 3b znowelizowanego prawa energetycznego. Zgodnie z zawartymi tam przepisami, osoba dokonująca instalacji mikroinstalacji lub małych instalacji (instalator), może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego o wydanie certyfikatu.

Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów odnawialnego źródła energii:

  1. kotłów i pieców na biomasę lub
  2. systemów fotowoltaicznych, lub
  3. słonecznych systemów grzewczych, lub
  4. pomp ciepła, lub
  5. płytkich systemów geotermalnych.

 

Certyfikat może być wydany instalatorowi, który m.in. ma udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń w powyższym zakresie. Także osobie posiadającej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii.

Egzamin dla instalatorów ubiegających się o wydanie certyfikatu przeprowadzany będzie co najmniej dwa razy w ciągu roku. Informację o terminie i miejscu egzaminu Prezes UDT ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego, co najmniej na trzydzieści dni przed planowanym terminem egzaminu.

Certyfikat będzie wydawany na okres pięciu lat. Potem będzie zawieszany, aż do czasu odbycia szkoleń uzupełniających przez zainteresowaną osobę.

Rejestry i opłaty dla certyfikowanych instalatorów OZE

Nowe przepisy nakładają na Prezesa UDT obowiązek prowadzenia w systemie informatycznym rejestrów:

  1. certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników;
  2. akredytowanych organizatorów szkoleń. Rejestry te będą jawne.

Wydanie certyfikatu będzie się wiązało z opłatą. Jej wysokość ma określać minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia pokrycia kosztów przeprowadzania egzaminów, wydawania dokumentów oraz udzielania akredytacji.

Trzeba przy tym pamiętać, że opłaty te nie podlegają zwrotowi w razie odmowy przez Prezesa UDT wydania certyfikatu, przedłużenia ważności certyfikatu, albo udzielenia akredytacji.

Ewa Kranz


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24646 )
Array ( [docId] => 24646 )