Rozdział przesyłu od produkcji energii po nowelizacji prawa

Data: 05-07-2013 r.

Jednym z kluczowych przepisów nowelizacji Prawa energetycznego jest rozdział działalności w zakresie przesyłu i dystrybucji energii od biznesu zajmującego się wytwarzaniem i obrotem paliwami gazowymi i energią elektryczną.

Zgodnie z polską procedurą legislacyjną na rozpatrzenie przez Senat oraz podpis prezydenta czeka uchwalona przez Sejm 21 czerwca br. ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują m.in. zmianę treści art. 9d ustawy – Prawo energetyczne dotyczącego rozdziału działalności sieciowej (przesyłu i dystrybucji) od działalności w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami gazowymi i energią elektryczną.

Transparentność powiązań personalnych w zakresie przesyłu i dystrybucji energii

Skuteczne oddzielenie działalności w zakresie dostaw i produkcji od działalności sieciowej zalecane jest przepisami dyrektywy 2009/72/WE i 2009/73/WE, które realizują zalecenia Rady Europejskiej wyrażone w Konkluzjach z 8-9 marca 2007 r. Z formalnego punktu widzenia zasada ta jest uwzględniona w przepisach ustawy sprzed nowelizacji. Tym niemniej niezbędne było dalsze dostosowanie obowiązujących norm polskiego prawa do brzmienia obu dyrektyw, które bardzo precyzyjnie określają zasady w zakresie powiązań personalnych kierownictwa operatorów systemów przesyłowych i przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną.

 

Zasady tzw. unbundlingu w przypadku operatora systemu przesyłowego obejmują m.in. zakaz pełnienia funkcji w organach uprawnionych do reprezentacji i nadzorowania operatora systemu przesyłowego lub połączonego. Ponadto zakaz pełnienia tych funkcji w przedsiębiorstwie energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną albo paliwami gazowymi, a także zakaz wywierania wiążącego wpływu i wykonywania innych praw względem przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną i paliwami gazowymi, a także powoływania członków organów tych przedsiębiorstw.

Operator systemu dystrybucyjnego

W przypadku zaś operatora systemu dystrybucyjnego zasady tzw. unbundlingu generalnie nie uległy zmianie. Jednakże sama zmiana tych zasad w odniesieniu do operatora systemu przesyłowego spowodowała, że niezbędne było dokonanie zmian w konstrukcji przepisów regulujących funkcjonowanie operatora systemu dystrybucyjnego.

Do tej pory zasady niezależności operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, z uwagi na ich symetryczności, były uregulowane razem w jednym ustępie (art. 9d ust. 1). Z uwagi na wprowadzenie przepisami Dyrektywy 2009/72/WE oraz Dyrektywy 2009/73/WE odmiennych, daleko bardziej restrykcyjnych zasad niezależności w odniesieniu do operatora systemu przesyłowego, zasady rozdziału działalności gospodarczej dotyczące operatora systemu dystrybucyjnego zostały zamieszczone w odrębnym ustępie.

Zmieniono także redakcję art. 9d ust. 7 regulującego wyłączenie stosowania zasad rozdziału działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 4 Dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 26 ust. 4 Dyrektywy 2009/73/WE państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu tych zasad wobec przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo (a nie operatorów systemów dystrybucyjnych) obsługujących mniej niż 100 tys. odbiorców.

Przepis znowelizowanej ustawy daje operatorom systemu 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych reguł rozdziału prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewa Kranz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24601 )
Array ( [docId] => 24601 )