Wszystkie artykuły

  Procedura administracyjna 21.09.2016
  Naruszenie wymogów decyzji środowiskowej- nowe kary
  Na początku 2017 roku wejdą w życie przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.Nowelizacja ta wniesie wiele zmian dotyczących procedury ocen oddziaływania na środowisko. Pojawią się m.in. nowe przepisy ...

  Procedura administracyjna 24.08.2016
  Wysokie kary za niezgodne z prawem użytkowanie klimatyzatorów
  Musimy wiedzieć, z jakimi wymogami wiąże się użytkowanie klimatyzatora w firmie. Szczególnie, że niedawno zmieniły się w tym zakresie przepisy, a za ich nieprzestrzeganie ustawodawca przewidział znaczne kary pieniężne, wymierzane przez WIOŚ lub właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej.Niedawne zmiany w przepisach dotyczących urządzeń klimatyzacyjnych są szczególnie istotne ...

  Procedura administracyjna 12.08.2016
  Planujesz pozbyć się azbestu? Zobacz, jak to zrobić legalnie!
  Z uwagi na dużą szkodliwość azbestu dla zdrowia, dopuszcza się wykorzystywanie zawierających go wyrobów nie dłużej niż do końca 2032 roku. Wydaje się, że to bardzo dużo czasu… A jednak takie usunięcie zazwyczaj nie jest małym przedsięwzięciem – lepiej nie zostawiać go na ostatnią chwilę!Choć to właściciel odpowiada za usunięcie azbestu z obiektu, prace wykonać musi uprawniona ...

  Procedura administracyjna 30.06.2016
  Możesz zaskarżyć decyzję administracyjną, gdy masz do niej zastrzeżenia
  Zdarza się, że nie zgadzamy się z wydaną nam przez urząd decyzją administracyjną. Czy jesteśmy w tej sytuacji bezradni? Niekoniecznie!Procedurę wydawania decyzji administracyjnych reguluje przede wszystkim ustawa z 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a). Określone w niej postępowanie jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że od wydanej w pierwszej instancji decyzji ...

  Procedura administracyjna 04.05.2016
  Zmiana w katalogu drzew, których usunięcie nie wymaga zezwolenia
  Wycięcie drzewa lub krzewu wiąże się w większości sytuacji z koniecznością uzyskania zgody właściwego organu. Jednak wprowadzona niedawno zmiana do ustawy o ochronie przyrody przewiduje w określonych przypadkach zwolnienie od tego obowiązku. W ustawie o ochronie przyrody zmieniony został m.in.: katalog drzew i krzewów, których usunięcie nie wymaga zezwolenia; katalog prac dozwolonych, ...

  Procedura administracyjna 19.04.2016
  Kto zapłaci za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
  Właściciel nieruchomości, na którą ma być doprowadzana woda i z której mają być odprowadzane ścieki, jest zobowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji (PWiK). Reguluje to ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Artykuł 15 tej ustawy podaje, że PWiK musi zapewnić ...

  Procedura administracyjna 29.02.2016
  Co z obowiązkiem rejestracji w rejestrze GIOŚ
  Od 2016 roku sprzedawcy sprzętu nie mają już obowiązku rejestracji w rejestrze GIOŚ ani przesyłania sprawozdań o zebranym sprzęcie (z wyjątkiem tych sprzedawców, którzy posiadają ważną decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu).Podmioty zbierające zużyty sprzęt wpisane do rejestru prowadzonego przez GIOŚ niebędące „profesjonalnymi” ...

  Procedura administracyjna 18.02.2016
  Do 31 marca trzeba rozliczyć się z korzystania ze środowiska
  Przedsiębiorcy, osoby fizyczne oraz wszystkie inne jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami i korzystające ze środowiska zobowiązani są do przestrzegania zasady „zanieczyszczający płaci”. Opłaty za korzystanie ze środowiska obejmują wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz składowanie ...

  Procedura administracyjna 19.07.2013
  Czy nowe prawo energetyczne ulży przemysłowym odbiorcom energii
  Nowelizacja prawa energetycznego poszerza listę podmiotów, którzy mogą samodzielnie uzyskać i przedstawić do umorzenia świadectwa pochodzenia oraz świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo uiścić opłatę zastępczą o tzw. odbiorcę przemysłowego, który w roku poprzedzającym zużył nie mniej niż 100 GWh energii i dla którego koszt pozyskania energii wynosi nie mniej niż 3 proc. wartości ...

  Procedura administracyjna 18.07.2013
  Instalator małej instalacji OZE musi mieć certyfikat
  Znowelizowane w czerwcu 2013 r. prawo energetyczne na osoby dokonujące instalowania małych instalacji oraz mikroinstalacji OZE nakłada obowiązek posiadania specjalnego certyfikatu. Dotyczy on instalowania kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła, lub płytkich systemów geotermalnych.Obowiązek stworzenia systemu certyfikacji ...