Czy obecne prawo wspiera produkcję energii z OZE

Data: 18-07-2013 r.

Nim system wsparcia dla produkcji energii z odnawialnych źródeł znajdzie swoje kompleksowe uregulowanie w projektowanej ustawie o OZE, w obecnie obowiązującej ustawie - Prawo energetyczne przewidziany jest mechanizm wspierający OZE. Dwa jego podstawowe elementy to gwarantowana cena zakupu energii wytwarzanej z OZE oraz dochód ze sprzedaży świadectwa pochodzenia.

Warto też pamiętać, że energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii zwolniona jest z podatku akcyzowego.

Gwarantowana cena zakupu energii z OZE

Elementem mającym istotny wpływ na cenę wytwarzanej i sprzedawanej energii elektrycznej do odbiorców końcowych, a zarazem stanowiącym pierwszy strumień przychodu dla podmiotów wytwarzających energię elektryczna z OZE jest gwarantowana cena zakupu energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę z urzędu.

Zgodnie z przepisem art. 9a ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne stanowi, sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, przyłączonych do sieci znajdujących się w obszarze działania sprzedawcy z urzędu, oferowanej przez przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje na jej wytwarzanie. Zakup ten odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18, lit. b prawa energetycznego, średnią cenę sprzedaży ustala Prezes URE do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Sprzedawca z urzędu to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej. Usługa kompleksowa to usługa świadczona na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii.

Świadectwo pochodzenia energii z OZE

Drugim elementem przychodu producentów energii elektrycznej z OZE jest prawo majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia wydawanego za energie elektryczną wytworzoną z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z przepisem art. 9e ustawy - Prawo energetyczne potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jest świadectwo pochodzenia tej energii. Z kolei w myśl art. 9e ust. 3, świadectwo pochodzenia jest wydawane przez Prezesa URE na wniosek podmiotu zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, złożony za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się instalacja odnawialnego źródła energii określona we wniosku.

Świadectwo takie jest wydawane w terminie 14 dni od otrzymania przez Prezesa URE przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 9e ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne, Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24642 )
Array ( [docId] => 24642 )