Czy państwo będzie dalej wspierać kogenerację w Polsce

Data: 11-07-2013 r.

Przepisy wspierające system wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji w Polsce wygasły 31 marca br. Rząd chce jednak przedłużyć ten system do końca marca 2015 r. Jednak nowelizacja stosownej ustawy wciąż jest w toku prac sejmowych.

Aktualnie system wsparcia dla kogeneracji dotyczy tylko jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy. Dla nich bowiem system wsparcia został uregulowany w prawie do dnia 31 marca 2019 r.

Korzyści z kogeneracji

Kogeneracja (CHP) to proces technologiczny stosowany w elektrociepłowniach. Polega on na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej oraz użytkowej energii cieplnej. Wysokosprawna kogeneracja jest wspierana przez UE, ponieważ przyczynia się do ograniczenia emisji CO2, oszczędności energii, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Jak wyliczają specjaliści, dzięki wykorzystaniu potencjału kogeneracji w krajach Unii Europejskiej można zaoszczędzić energię rzędu 15–25 Mtoe na rok oraz ograniczyć emisję CO2 o 35–55 mln ton rocznie.

Wsparcie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji wskazane jest w projektowanych przepisach dyrektywy o efektywności energetycznej. Nakłada on obowiązek na kraje członkowskie opracowania Krajowych Planów Działań w zakresie ogrzewania i chłodzenia dla wykorzystania potencjału wysokosprawnej kogeneracji.

 

System wsparcia dla kogeneracji

Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej prawo energetyczne, na kolejne dwa lata ma być wydłużone działanie mechanizmów wsparcia przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji (CHP). Polega on na obowiązkowym odbiorze, przesyle lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej przez operatora systemu dystrybucyjnego, z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz wydawaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, świadectw pochodzenia z kogeneracji. Świadectwa takie mogą być przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii.

Wytwórcy, którzy uzyskali świadectwa pochodzenia z kogeneracji mogą odsprzedać je za pośrednictwem TGE podmiotom zobowiązanym, zyskując w ten sposób dodatkowy przychód z działalności polegającej na wytwarzaniu energii.

Obowiązkowe świadectwa pochodzenia z kogeneracji

System wsparcia CHP dopełniają zapisy ustawy umożliwiające wymierzenie kary pieniężnej przedsiębiorstwom, które nie wypełniły obowiązku umorzenia odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji lub wniesienia opłaty zastępczej został nałożony na przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną i sprzedające tę energię do odbiorców końcowych.

W celu wypełnienia obowiązku przedsiębiorstwa energetyczne mogą umorzyć odpowiednie świadectwa pochodzenia albo uiścić opłatę zastępczą na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta powinna być przeznaczona na wspieranie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł kogeneracyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, do zadań Prezesa URE należy kontrola przestrzegania przez przedsiębiorstwa energetyczne powyższych obowiązków. Kontrolę tę Prezes URE przeprowadza po zakończeniu każdego roku kalendarzowego (po 31 marca).

Wydawanie świadectw pochodzenia z kogeneracji regulują przepisy w art. 9l ustawy, natomiast w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw określono, iż obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz uiszczenia opłaty zastępczej, stosuje się do dnia 31 marca 2013 r. Zatem 31 marca 2013 r. wygasł mechanizm określony w ustawie, zapewniający wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach węglowych gazowych.

Ewa Kranz


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24604 )
Array ( [docId] => 24604 )