Dofinansowanie do kogeneracji

Data: 17-06-2013 r.

W toku prac sejmowych jest rządowy projekt ustawy zmieniającej kilka ustaw regulujących prawo energetyczne i prawo ochrony środowiska, którego celem jest przedłużenie do 31 marca 2015 r. – funkcjonującego do 31 marca 2013 r. systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji.

Regulacja przewiduje wyłączenie z tego systemu wsparcia jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy. Ale tylko dlatego, że dla nich system wsparcia został uregulowany w prawie do 31 marca 2019 roku.

Świadectwa pochodzenia z kogeneracji

 

Na kolejne dwa lata zostanie więc utrzymany obecnie funkcjonujący mechanizm wsparcia przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji (CHP). Polega on na obowiązkowym odbiorze, przesyle lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej przez operatora systemu dystrybucyjnego, z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz wydawaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, świadectw pochodzenia z kogeneracji. Świadectwa takie mogą być przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

W Polsce funkcjonują trzy rodzaje świadectw pochodzenia, poświadczające wytworzenie energii elektrycznej w kogeneracji: żółte, czerwone i fioletowe. Wytwórcy, którzy uzyskali świadectwa pochodzenia z kogeneracji, mogą odsprzedać je za pośrednictwem TGE podmiotom zobowiązanym, zyskując w ten sposób dodatkowy przychód z działalności polegającej na wytwarzaniu energii.

Obowiązki dostawców energii

Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji lub wniesienia opłaty zastępczej został nałożony na przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną i sprzedające tę energię do odbiorców końcowych.

W celu jego wypełnienia przedsiębiorstwa energetyczne mogą umorzyć odpowiednie świadectwa pochodzenia albo uiścić opłatę zastępczą na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta powinna być przeznaczona na wspieranie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł kogeneracyjnych, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, do zadań Prezesa URE należy kontrola przestrzegania przez przedsiębiorstwa energetyczne powyższych obowiązków. Kontrolę tę Prezes URE przeprowadza po zakończeniu każdego roku kalendarzowego (po 31 marca).

Wydawanie świadectw pochodzenia z kogeneracji regulują przepisy w art. 9l ustawy, natomiast w art. 11 ust. 1 ustawy z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw określono, iż obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz uiszczenia opłaty zastępczej, stosuje się do 31 marca 2013 roku. Zatem, tego dnia wygasł mechanizm określony w ustawie, zapewniający wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach węglowych gazowych.

Dlaczego kogeneracja

Wysokosprawna kogeneracja jest wspierana przez inne kraje członkowskie UE, które doceniają rolę wysokosprawnej kogeneracji w realizowanej polityce ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Tego typu wsparcie jest stosowane w Danii, Finlandii, Czechach, Holandii, a także w Niemczech (ustawa o wsparciu kogeneracji wraz z systemem wsparcia w taryfach Operatorów Systemów Przesyłowych).

Jako jedno z narzędzi realizacji polityki energetycznej krajowej i unijnej, wysokosprawna kogeneracja przyczynia się do ograniczenia emisji CO2, oszczędności energii, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Wykorzystanie potencjału kogeneracji w krajach Unii Europejskiej może przynieść oszczędności energii rzędu 15 – 25 Mtoe (milion ton oleju ekwiwalentnego) na rok oraz ograniczenia emisji CO2, o 35 – 55 mln ton rocznie.

Jan Borski


Tagi: co2

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24525 )
Array ( [docId] => 24525 )