Nowelizacja prawa energetycznego wpłynie również na odbiorców energii

Data: 16-09-2013 r.

Nowe przepisy prawa energetycznego dotkną nie tylko już funkcjonujące przedsiębiorstwa energetyczne. Także spółki, które są konsumentami energii, odczują zmiany. Nowelizacja przewiduje bowiem mniej rygorystyczne wymagania oraz rozwiązuje niektóre zawiłości prawne.

Zakładane przez rząd istotne zmiany dla producentów, dystrybutorów i konsumentów energii, czyli nowelizacja prawa energetycznego przybrały postać tzw. trójpaku energetycznego. Zapowiadana szeroka nowelizacja trzech ustaw ostatecznie została sfinalizowana podpisaną przez prezydenta ustawą z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Prawo gazowe oraz ustawa o odnawialnych źródłach energii wciąż oczekują zmian.

Mały trójpak energetyczny

Nowelizacja prawa energetycznego podpisana 14 sierpnia przez prezydenta, czyli tzw. mały trójpak, oznacza m.in.:

  • wprowadzenie wymogu uzyskania przez przedsiębiorców energetycznych certyfikatu niezależności, który będzie wydawał prezes Urzędu Regulacji Energetyki po zasięgnięciu opinii Komisji Europejskiej,
  • uregulowanie wytwarzania energii w mikroinstalacji i przyłączanie takiej instalacji do sieci dystrybucyjnej,
  • wprowadzenie pojęcia tzw. „odbiorcy wrażliwego”, który będzie mógł otrzymywać zryczałtowany, comiesięczny dodatek energetyczny w wysokości zależnej od liczby osób w gospodarstwie domowym; będzie przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji i wypłacany z budżetu gminy.

 

Ponadto udało się w małym trójpaku zawrzeć kilka zmian, które miały obowiązywać dopiero w nowym Prawie energetycznym. I tak:

  • zdefiniowano „odbiorcę przemysłowego”, wyliczając stosowne sektory działalności oraz „wytwarzanie” – jako produkcję energii elektrycznej i ciepła w procesach energetycznych;
  • sprecyzowano, że to urządzenia ubiegającego się o przyłączenie są przyłączane do sieci, a nie sam podmiot ubiegający się o to przyłączenie;
  • rozszerzono krąg podmiotów, które będą mogły samodzielnie uzyskać i przedstawić do umorzenia świadectwo pochodzenia z kogeneracji; alternatywnie możliwe będzie uiszczenie opłaty zastępczej; rozszerzenie obejmuje dużych odbiorców przemysłowych, tj. takich, których cechuje zużycie energii elektrycznej powyżej 100GWh rocznie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24606 )
Array ( [docId] => 24606 )