Jak się bronić w czasie kontroli NFZ

Kategoria: Kontrakty z NFZ
Data: 17-05-2016 r.

Kontrola jest przeprowadzana w placówce medycznej, w dniach i godzinach pracy. W sytuacji, gdy wymaga tego dobro kontroli, może być przeprowadzona poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie NFZ.

Placówki medyczne mogą bronić swoich praw w toku postępowania kontrolnego prowadzonego na podstawie następujących instrumentów prawnych.

Zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń

 

Po otrzymaniu protokołu kontroli placówka medyczna ma możliwość zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do zawartych w protokole ustaleń dokonanych przez kontrolerów.

Zastrzeżenia do protokołu świadczeniodawca musi zgłosić w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Zastrzeżenia do protokołu kontroli są następnie rozpatrywane przez kontrolera w terminie 14 dni. Kontroler analizuje je i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu kontroli. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler niezwłocznie przekazuje na piśmie swoje stanowisko świadczeniodawcy, który zgłosił zastrzeżenia.

Odmowa podpisania protokołu

Można odmówić podpisania protokołu. W tym przypadku placówka medyczna składa w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie odmowy jego podpisania. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnienia kontroler czyni wzmiankę w protokole.

Należy jednak wskazać, że odmowa podpisania protokołu przez placówkę medyczną nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolera i realizacji ustaleń kontroli.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w związku z realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej NFZ sporządza wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę działalności kontrolowanego świadczeniodawcy i zalecenia pokontrolne.

W tym przypadku świadczeniodawca ma możliwość złożenia do NFZ zastrzeżenia. Zastrzeżenie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenia są rozpatrywane w terminie 14 dni.

Niezależnie od tego placówka medyczna jest zobowiązana do poinformowania NFZ o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Termin na poinformowanie NFZ wynosi 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego albo od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu zastrzeżeń. W praktyce niestety zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego są bardzo rzadko uwzględniane przez NFZ.

Zażalenie na czynność dyrektora OW NFZ do prezesa NFZ

Istotnym uprawnieniem placówki medycznej jest również możliwość złożenia zażalenia na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ dotyczące realizacji umowy.

W tym przypadku zażalenie wraz z uzasadnieniem należy złożyć za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie 14 dni od dnia dokonania czynności przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Prezes NFZ rozpatruje zażalenie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku uwzględnienia zażalenia w części lub w całości, prezes NFZ nakłada na dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zwłaszcza przez uchylenie czynności, której dotyczy zażalenie.

Placówka jest zaś informowana o tym fakcie w terminie 7 dni od uwzględnienia zażalenia.

W przypadku gdy prezes NFZ utrzyma w mocy czynność dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, placówka może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wniosek należy złożyć bezpośrednio do prezesa NFZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia w przedmiocie składanego uprzednio zażalenia. W przypadku gdy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zostanie rozpatrzony negatywnie, zażalenie na jego ponowne rozpatrzenie już nie przysługuje. W tym przypadku pozostaje jedynie wystąpienie na drogę sądową.

Dominika Chrabańska, aplikant adwokacki, Marta Skomorowska, prawnik - Czyżewscy Kancelaria Adwokacka

Tagi: nfz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38981 )
Array ( [docId] => 38981 )