Zakłady ubezpieczeń mogą żądać od placówek medycznych więcej informacji

Kategoria: Pacjent
Data: 22-03-2016 r.

Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która ustala prawo zakładów ubezpieczeń do uzyskiwania informacji o pacjentach korzystających ze świadczeń zdrowotnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Rozszerzono zakres informacji, jakie zakłady ubezpieczeń mogą uzyskiwać od placówek medycznych. Obecnie są to informacje o:

  • przyczynach hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach oraz o wynikach sekcji zwłok, jeżeli została przeprowadzona,
  • przyczynach leczenia ambulatoryjnego, wykonanych w jego trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach,
  • wynikach przeprowadzonych konsultacji,
  • przyczynie śmierci.

Z zakresu przekazywanych informacji wyłączone są wyniki badań genetycznych.

Informacje mają pomóc w ocenie poziomu ryzyka przy zawieraniu umów ubezpieczenia i ułatwić weryfikację świadczeń zgłoszonych przez pacjentów i roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych przez poszkodowanych w zdarzeniu losowym objętym ubezpieczeniem OC.

Druga istotna kwestia to cel, dla którego te informacje są przekazywane, bo on z kolei wyznacza, kto może o te informacje wystąpić i jakich pacjentów mogą one dotyczyć.

Cele są dwa:

  1. pomoc w ocenie poziomu ryzyka przy zawieraniu umów ubezpieczenia,
  2. ułatwienie weryfikacji świadczeń zgłoszonych przez pacjentów i roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych przez poszkodowanych w zdarzeniu losowym objętym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Dlatego o informacje o pacjencie mogą zwrócić się następujące podmioty:

  • zakłady ubezpieczeń,
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
  • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kto może żądać przekazania informacji

Kolejnym ważnym elementem procedury udzielania informacji jest to, że z żądaniem ich przekazania może wystąpić tylko lekarz upoważniony przez wskazane podmioty. Jeśli wymogi formalne przekazania informacji są spełnione, podmiot wykonujący działalność leczniczą ma obowiązek przekazać posiadane informacje.

Przekazanie informacji następuje odpłatnie, a szczegółowy tryb, w tym metodologia pobierania opłaty, ustalone są w rozporządzeniu ministra zdrowia będącym aktem wykonawczym do ustawy. Ponieważ nie zostało wydane w tym zakresie nowe rozporządzenie wykonawcze, w myśl z art. 484 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, podmioty wykonujące działalność leczniczą postępują w tym zakresie zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji. Rozporządzenie to zachowuje ważność do czasu wydania nowego, nie później jednak niż do 1 stycznia 2017 r.

Zatem należy oczekiwać, że w ciągu 2016 roku ukaże się rozporządzenie, które może zweryfikować dotychczasowe zasady przekazywania informacji, zachowania poufności, a także wysokości pobieranych opłat.

Małgorzata i Maciej Capik, eksperci ds. prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38775 )
Array ( [docId] => 38775 )