Co zrobić, gdy uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

Data: 27-05-2013 r.

W przypadku podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających należy postąpić zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą. Warto posiadać w szkole spisane procedury postępowania w nieprzewidzianych sytuacjach. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice powinni zostać z nimi zapoznani. Dzięki temu będą wiedzieli jak zareagować.

Krok 1

Osoba, która podejrzewa, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub działania środków psychoaktywnych udziela mu pierwszej pomocy poprzez odizolowanie go od otoczenia. W tym celu umieszczenie ucznia w oddzielnym pomieszczeniu (szkolnym gabinecie lekarskim, gabinecie pedagoga, psychologa, dyrektora).

Krok 2

Osoba, która podejrzewa, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub działania środków psychoaktywnych powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły - bezpośrednio lub przez innego pracownika szkoły. Następnie dyrektor szkoły powiadamia wychowawcę, pedagoga czy psychologa oraz rodziców ucznia (opiekunów prawnych).

Zapamiętaj!

Z uwagi na bezpieczeństwo nie jest wskazane, aby osoba udzielająca pomocy była sama z uczniem, który jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub podejrzanym o zażycie środków psychoaktywnych. Ty jako dyrektor powinieneś skierować do pomocy innego pracownika, który w danej chwili może pomóc zaopiekować się uczniem (może to być każdy pracownik szkoły, jeżeli wychowawca klasy lub pedagog są w danej chwili niedostępni – zajęci czy nieobecni).

Krok 3

Osoba prowadząca rozmowę z uczniem (np. psycholog, wychowawca) stara się ustalić:

  • kiedy, jaką substancję i w jakiej ilości uczeń zażył,

  • źródło pochodzenia tej substancji.

Krok 4

Jeżeli stan ucznia wskazuje na konieczność udzielenia mu pomocy lekarskiej, dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe (999) i przekazuje uzyskane z wywiadu z uczniem informacje.

Krok 5

W przypadku możliwości zabezpieczenia pozostałości alkoholu lub środków psychoaktywnych należy postąpić jak w przypadku posiadania alkoholu, czyli zażądać od ucznia wydania tej substancji ).

Krok 6

Po przybyciu rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli wyrażą zgodę na zbadanie ich dziecka w celu wykrycia środka psychotropowego, można wykonać test zakupiony przez rodziców w aptece (lub zlecić wykonanie badania w szpitalu, jeżeli uczeń wymagał pomocy lekarskiej i został odwieziony przez wezwane pogotowie do szpitala).

Krok 7

W przypadku, gdy rodzice nie wyrażają zgody na przeprowadzenie badania, dyrektor szkoły może wezwać policje i podać funkcjonariuszowi ustalone w wyniku wywiadu informacje.

Krok 8

Jeżeli uczeń nie został odwieziony do szpitala, dyrektor szkoły przekazuje ucznia pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów).

Krok 9

W przypadku potwierdzenia, w wyniku badania, że uczeń był pod wpływem alkoholu lub narkotyków można podjąć następujące działania:

  1. przeprowadzenie przez wychowawcę i pedagoga rozmowy z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), informującej o niebezpieczeństwach wynikających z używania alkoholu i środków psychotropowych oraz sporządzenie notatki z rozmowy,

  2. zawarcie z uczniem kontraktu zobowiązującego go do wizyty i w razie potrzeby podjęcia leczenia w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień. W kontrakcie należy zawrzeć:

  • dane osobowe ucznia - imię i nazwisko, adres i klasa, do której uczęszcza,

  • zobowiązanie ucznia do podjęcia leczenia we wskazanej przez szkołę poradni lub odbywania wizyt u psychologa w tej poradni,

  • zgodę ucznia na dostarczanie z każdej wizyty potwierdzenia uczestnictwa w terapii.


Zapamiętaj!

Uczeń poprzez podpisanie kontraktu zobowiązuje się do regularnego, w określonym przez szkołę terminie (np. jeden raz w tygodniu) odbywania terapii, we wskazanym przez dyrektora szkoły miejscu.

Krok 10

W miarę potrzeby dyrektor szkoły podejmuje współpracę z ośrodkiem wsparcia i interwencji kryzysowej, jeżeli taki ośrodek jest dostępny na terenie funkcjonowania szkoły.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29858 )
Array ( [docId] => 29858 )

Array ( [docId] => 29858 )