Nie każde wyjście dzieci poza teren przedszkola jest wycieczką wymagającą uzyskania zgody od rodzica

Autor: Wysocka Marta
Data: 16-12-2017 r.

Wycieczki organizowane przez placówki oświatowe dzielą się na tzw. wycieczki przedmiotowe oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne. W przedszkolach na ogół realizowane są te pierwsze – warto pamiętać że takie wyjścia nie wymagają pozyskiwania zgody rodziców lub wypełniania karty wycieczki.

Zgodnie z przepisami prawa organizacja i program wycieczek organizowanych przez przedszkole powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, a także do ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. W związku z powyższym w przedszkolach na ogół organizowane są tzw. wycieczki przedmiotowe, które odbywają się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej i mają na celu uzupełnienie treści programu wychowania przedszkolnego.

Wycieczki przedmiotowe – bez zgody rodziców…

 

Nie każde wyjście poza teren przedszkola stanowi wycieczkę o charakterze krajoznawczo-turystycznym, dlatego też nie zawsze wymagana jest zgoda rodziców. W przypadku wycieczek przedmiotowych nie ma konieczności zwracania się z prośbą o jej wyrażenie – wynika to wyraźnie z rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Zgodnie §  8 udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

Do wycieczek przedmiotowych, niewymagających uzyskania zgody rodziców na opuszczenie  przez dziecko terenu przedszkola zalicza się m.in.: spacery, wyjścia do kina, teatru, domu kultury, biblioteki, muzeum. Zgoda nie jest potrzebna także w przypadku odwiedzenia np. siedziby Straży Pożarnej, Policji lub innej instytucji, która zaprosiła wychowanków przedszkola.

ZASTOSUJ

Brak obowiązku pozyskiwania zgody rodziców na wyjście dzieci poza teren przedszkola nie oznacza, że nie należy informować ich o planowanej wycieczce. Rodzice powinni być informowani o tym, co dzieje się w przedszkolu oraz w jakiego rodzaju zajęciach będą uczestniczyły ich dzieci. Nie ma natomiast konieczności pozyskiwania pisemnej zgody na to, aby dziecko opuściło przedszkole w czasie zajęć.

… i bez karty wycieczki

Wyjście poza teren przedszkola mające charakter wycieczki przedmiotowej odbywającej się w ramach zajęć nie wymaga także wypełniania karty wycieczki. Kartę wycieczki wypełnia się wyłącznie w przypadku wycieczki krajoznawczo-turystycznej.

Wyjście w ramach zajęć należy odnotować w zeszycie wyjść. O każdym wyjściu nauczyciel musi poinformować dyrektora przedszkola.

ZASTOSUJ!

Do zeszytu wyjść z przedszkola należy wpisać informacje o:

  • celu wyjścia z przedszkola,
  • realizowanej formie (jeżeli będzie to spacer, należy podać jego trasę),
  • liczbie dzieci opuszczających teren przedszkola,
  • przewidywanym czasie nieobecności na terenie przedszkola,

oraz inne informacje, zgodnie z ustaleniami określonymi w wewnętrznych regulacjach przedszkola. 

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40817 )
Array ( [docId] => 40817 )