Nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności dziecka

Autor: Wysocka Marta
Data: 22-11-2016 r.

Zasady usprawiedliwia nieobecności dziecka w przedszkolu powinny być określone w procedurze. Jednak co w sytuacji, gdy rodzice nie przestrzegają zawartych w niej zapisów, a liczba nieobecności jest niepokojąca? Przedszkole ma obowiązek reagowania na niepokojące sygnały.

Najwłaściwszą formą ustalenia zasad usprawiedliwiania nieobecności dziecka w przedszkolu jest uregulowanie tych kwestii w procedurze dotyczącej usprawiedliwiania nieobecności dziecka. Ponadto rodzice powinni zostać poinformowani, jakie czynności podejmie przedszkole w razie niewywiązywania się z obowiązków określonych procedurą.

 

Jednym z rozwiązań stosowanych w przedszkolach jest wymaganie od rodziców dostarczania lekarskiego usprawiedliwienia nieobecności dziecka – dotyczy to głównie dłuższych nieobecności. Nie ma jednak regulacji prawnych obligujących rodziców do przedkładania w przedszkolu usprawiedliwień uzyskanych od lekarzy.

Jeżeli nauczyciel dysponuje dowodami podważającymi prawdziwość okoliczności wskazanych w uzasadnieniu nieobecności dziecka w przedszkolu, może odmówić jej usprawiedliwienia. Wówczas o sytuacji należy poinformować dyrektora przedszkola.

Nie zawsze zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne…

Jeżeli dziecko, które realizuje roczne przygotowanie przedszkolne, opuszcza co najmniej 50% zajęć w okresie jednego miesiąca bez usprawiedliwienia – powiadamiasz dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o nierealizowaniu obowiązków. Dalsze kroki związane ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej.

Jeżeli jednak dziecko, które opuszcza zajęcia w przedszkolu, nie jest objęte obowiązkowym rocznym wychowaniem przedszkolnym, a nieobecności są usprawiedliwiane przez rodziców bez przekonującego dowodu ich zasadności lub liczba opuszczonych zajęć jest bliska połowie – przedszkole powinno podjąć kroki mające na celu uzyskanie informacji o rzeczywistych przyczynach nieobecności. Może się bowiem okazać, że nieobecności mają związek z sytuacją rodzinną dziecka.

…ale nieobecności nie można ignorować

Częste nieobecności dziecka mogą stanowić przesłankę o przemocy lub innych zagrożeniach w rodzinie. Oczywiście nie powinny stanowić jedynej podstawy zdiagnozowania trudności w wypełnianiu funkcji rodzinnej. Dopiero obserwacja aspektów funkcjonowania psychologicznego, pedagogicznego, środowiskowego dziecka, analiza sytuacji rodziny wraz z ewentualnymi przypadkami częstej absencji dają pełniejszy obraz rzeczywistej sytuacji dziecka i mogą stanowić przesłankę do określenia jego problemów rodzinnych. Jeżeli jednak istnieje uzasadnione podejrzenie, że w rodzinie występują trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich, konieczne może okazać się złożenie wniosku do sądu o zbadanie sytuacji opiekuńczej dziecka.

Dyrektor informuje rodziców o skutkach absencji

Lekceważenie obowiązku realizowania rocznego wychowania przedszkolnego, niestosowanie się do zasad obowiązujących w przedszkolu czy unikanie wyjaśnień dotyczących przyczyn nieobecności dziecka w przedszkolu zawsze powinny spotkać się ze szczególnym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i dyrektora. W takiej sytuacji zadaniem dyrektora jest przeprowadzenie rozmowy z rodzicami.

W praktyce częstą przyczyną nieobecności dzieci w przedszkolu, w szczególności tych, które nie realizują jeszcze rocznego przygotowania przedszkolnego, jest brak świadomości rodziców. Dzieci opuszczają zajęcia, ponieważ np. mają zapewnioną opiekę dziadków, rodzice korzystają z urlopu wypoczynkowego itp. Rodzice muszą jednak wiedzieć, że informację o takich przyczynach należy przekazywać nauczycielom. Dlatego właśnie tak duże znaczenie ma dokładne zapoznanie ich z procedurą usprawiedliwiania nieobecności oraz przeprowadzenie spokojnej, rzeczowej rozmowy, gdy zasady procedury nie są przestrzegane.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39749 )
Array ( [docId] => 39749 )