Wszystkie artykuły

  Bezpieczeństwo i opieka 16.02.2022
  Nauczyciel pod wpływem alkoholu – zasady postępowania
  Jak postąpić w sytuacji, w której mamy podejrzenia, że nauczyciel prowadzi zajęcia pod wpływem alkoholu? Oczywistym wydaje się zgłoszenie przez dyrektora sprawy do rzecznika dyscyplinarnego. Decyzja ta powinna być jednak dokładnie przemyślana.Podczas prowadzonych zajęć nauczyciel powinien gwarantować zapewnienie bezpieczeństwa uczniom - powinien pełnić nad nimi nadzór oraz rzetelnie ...

  Bezpieczeństwo i opieka 21.01.2022
  Dziecko z cukrzycą – podawanie leków przez nauczyciela
  Jednym z podstawowych obowiązków nauczyciela jest dbanie o bezpieczeństwo uczniów. Jak rozumieć wywiązywanie się z tego obowiązku w stosunku do dziecka z cukrzycą? Czy w dni, w których nie ma pielęgniarki w szkole, nauczyciel powinien przejąć jej obowiązki i podawać leki dziecku? Jakie obowiązki w tym zakresie spoczywają na rodzicach dziecka?Nauczyciel odpowiada za wykonywanie szeregu ...

  Bezpieczeństwo i opieka 21.01.2022
  Bójka uczennic - odpowiedzialność szkoły i rodziców za szkodę
  Po wyjściu z zajęć lekcyjnych zaraz na początku przerwy, dwie uczennice nie udały się w wyznaczone miejsca i rozpoczęły bójkę, w wyniku której powstała szkoda. Czy szkoła poniesie odpowiedzialność za szkodę powstałą na jej terenie, ale w miejscu gdzie uczennice nie powinni przebywać? Jaki jest zakres odpowiedzialności uczennic i rodziców?Odpowiedzialność szkoły uzależniona ...

  Bezpieczeństwo i opieka 01.12.2020
  Niebezpieczne treści w intrenecie-jakie konsekwencje dla uczniów
  Do nauczyciela dotarła informacja, że w szkole są uczniowie, którzy wchodzą do na strony internetowe, gdzie rzekomo oglądają brutalne treści. Jak w takiej sytuacji powinna zareagować szkoła (dyrektor, wychowawca, pedagog) zwłaszcza w sytuacji, gdy nauka odbywa się zdalnie.Odpowiedź:W zaistniałej sytuacji należałoby przede wszystkim powiadomić o tych podejrzeniach rodziców uczniów ...

  Bezpieczeństwo i opieka 11.05.2020
  Korzystanie z boiska szkolnego w dobie pandemii
  Szkoły pozostają zamknięte do 24.05.20. Czy jest możliwe, aby w okresie zamknięcia szkoły mogły otwierać boisko sportowe (nie jest to boisko Orlik), Kto odpowiada za dotrzymanie reżimu sanitarnego (liczba graczy, dezynfekcja itp.)?Odpowiedź: Tak. Począwszy od dnia 4 maja 2020 można pod pewnymi warunkami otwierać i udostępniać boiska szkolne - (§ 8 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia ...

  Bezpieczeństwo i opieka 27.04.2020
  Wykorzystanie adresu mailowego rodzica w nauczaniu zdalnym
  Czy szkoła powinna wykonać obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania adresu mailowego rodzica w celu realizacji zdalnego nauczania. Czy może to szkoła powinna wygenerować "służbowe" adresy mailowe dla uczniów i wykorzystywać je do kontaktu z uczniami. Co z uczniami poniżej 13 r.ż., którzy nie mogą sami posiadać konta poczty mailowej. OdpowiedźNależy zrealizować obowiązek informacyjny, ...

  Bezpieczeństwo i opieka 18.03.2018
  Żądanie od rodziców zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka jest bezpodstawne
  W trosce o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu w statutach lub procedurach przyprowadzania i odbierania dzieci zamieszczane są zapisy mające uniemożliwić rodzicom postawienie w placówce chorych dzieci. Jednym z najczęstszych jest wskazanie na prawo do żądania zaświadczenia  lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. Musisz wiedzieć, że taki wymóg jest niezgody z prawem – ...

  Bezpieczeństwo i opieka 15.01.2018
  Kto odpowie za samowolne opuszczenie przedszkola przez dziecko
  Dziecko przyprowadzone do przedszkola pozostaje pod opieką pracowników aż do odebrania go przez rodziców. Mimo że nie powinno nawet na chwilę pozostać bez opieki, co jakiś czas docierają do nas informacje o przedszkolakach, które niezauważone opuściły teren przedszkola. Jak zapobiegać takim zdarzeniom i jaką odpowiedzialność ponosi dyrektor oraz nauczyciele?Uwzględniając rolę ...

  Bezpieczeństwo i opieka 08.01.2018
  Przedszkole nie może żądać zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka
  W wielu przedszkolach zapisy w statucie przewidują konieczność przedstawienia przez rodziców po przebytej chorobie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest już zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. W praktyce egzekwowanie tego wymogu wobec rodziców nie ma uzasadnienia w innych przepisach prawa.Odpowiednie zapisy o nieprzyjmowaniu do placówki chorego dziecka powinny ...

  Bezpieczeństwo i opieka 02.01.2018
  Czy dzieci z oddziału przedszkolnego mogą czekać na rodziców w świetlicy szkolnej
  W ramach zadań statutowych publiczna szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. Dowiedz się, czy świetlica szkolna może być miejscem dodatkowej opieki dla dzieci z punktu lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole?Szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia zajęć świetlicowych uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu ...