Wszystkie artykuły

  Bezpieczeństwo i opieka 18.03.2018
  Żądanie od rodziców zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka jest bezpodstawne
  W trosce o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu w statutach lub procedurach przyprowadzania i odbierania dzieci zamieszczane są zapisy mające uniemożliwić rodzicom postawienie w placówce chorych dzieci. Jednym z najczęstszych jest wskazanie na prawo do żądania zaświadczenia  lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. Musisz wiedzieć, że taki wymóg jest niezgody z prawem – ...

  Bezpieczeństwo i opieka 15.01.2018
  Kto odpowie za samowolne opuszczenie przedszkola przez dziecko
  Dziecko przyprowadzone do przedszkola pozostaje pod opieką pracowników aż do odebrania go przez rodziców. Mimo że nie powinno nawet na chwilę pozostać bez opieki, co jakiś czas docierają do nas informacje o przedszkolakach, które niezauważone opuściły teren przedszkola. Jak zapobiegać takim zdarzeniom i jaką odpowiedzialność ponosi dyrektor oraz nauczyciele?Uwzględniając rolę ...

  Bezpieczeństwo i opieka 08.01.2018
  Przedszkole nie może żądać zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka
  W wielu przedszkolach zapisy w statucie przewidują konieczność przedstawienia przez rodziców po przebytej chorobie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest już zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. W praktyce egzekwowanie tego wymogu wobec rodziców nie ma uzasadnienia w innych przepisach prawa.Odpowiednie zapisy o nieprzyjmowaniu do placówki chorego dziecka powinny ...

  Bezpieczeństwo i opieka 02.01.2018
  Czy dzieci z oddziału przedszkolnego mogą czekać na rodziców w świetlicy szkolnej
  W ramach zadań statutowych publiczna szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. Dowiedz się, czy świetlica szkolna może być miejscem dodatkowej opieki dla dzieci z punktu lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole?Szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia zajęć świetlicowych uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu ...

  Bezpieczeństwo i opieka 16.12.2017
  Nie każde wyjście dzieci poza teren przedszkola jest wycieczką wymagającą uzyskania zgody od rodzica
  Wycieczki organizowane przez placówki oświatowe dzielą się na tzw. wycieczki przedmiotowe oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne. W przedszkolach na ogół realizowane są te pierwsze – warto pamiętać że takie wyjścia nie wymagają pozyskiwania zgody rodziców lub wypełniania karty wycieczki. Zgodnie z przepisami prawa organizacja i program wycieczek organizowanych przez przedszkole powinny ...

  Bezpieczeństwo i opieka 23.10.2017
  Czy przepisy określają zasady wyjść dzieci na świeże powietrze?
  Przepisy nie określają, jakie warunki pogodowe w naszej strefie klimatycznej są skrajnie niekorzystne dla dzieci i uniemożliwiają realizację spacerów przedszkolaków. Pamiętać trzeba, że temperatura jest tylko jednym ze wskaźników, które także trzeba wziąć pod uwagę, organizując spacer grupy przedszkolnej. Każde przedszkole może ustalić warunki odbywania spacerów.Ani podstawa ...

  Bezpieczeństwo i opieka 17.10.2017
  Chore dzieci w przedszkolu – co może zrobić dyrektor i nauczyciel
  Rodzice często przyprowadzają do przedszkola przeziębione lub wręcz chore dzieci. Przeciwko takim praktykom występują inni rodzice, ale często nawet dyrektorowi przedszkola ciężko wyegzekwować zakaz przyprowadzania chorych dzieci. Jeśli jednak dochodzi do takich sytuacji, dyrektor może zastosować kilka rozwiązań.Zasady funkcjonowania przedszkola powinny wynikać z wewnętrznych uregulowań ...

  Bezpieczeństwo i opieka 25.09.2017
  Sankcje za niepowiadomienie o przemocy wobec dziecka - przypominamy o zaostrzeniu przepisów
  Przypominamy, że od 13 lipca 2017 r. zgłaszanie informacji o dopuszczeniu się czynów zabronionych dotyczących bezpośrednio działania na szkodę małoletnich jest obowiązkiem każdej osoby posiadającej wiarygodną informację o możliwości ich popełnienia. Każdy, kto wiedział o przemocy wobec dziecka i nie powiadomi o tym Policji może zostać ukarany karą pozbawienia wolności do lat ...

  Bezpieczeństwo i opieka 25.09.2017
  Umowa z przedszkolem podpisana przez jednego rodzica – czy trzeba żądać drugiego podpisu?
  Żadne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują konieczności podpisania umowy z przedszkolem przez oboje rodziców. Taki wymóg może wynikać z regulacji wewnętrznych przedszkola. Należy jednak podkreślić, że jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każde z nich jest obowiązane jak i uprawnione do jej wykonywania. Rodzice wspólnie rozstrzygają o istotnych ...

  Bezpieczeństwo i opieka 02.08.2017
  Czy przedszkole może korzystać z publicznego placu zabaw
  Prawidłowa realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymaga, aby część zajęć była realizowana w ogrodzie przedszkolnym, w parku lub na placu zabaw. Przepisy nie wskazują jednak, że przedszkole musi dysponować własnym, wydzielonym miejscem tego typu. Sprawdź, z jakich innych rozwiązań można skorzystać, gdy nie jest możliwa zabawa na terenie przedszkola.Zgodnie z określonymi ...