Wszystkie artykuły

  Bezpieczeństwo i opieka 13.04.2017
  Wycieczka samolotem a wiek uczniów
  Czy można zorganizować wycieczkę samolotem dla uczniów szkoły podstawowej?Zorganizowanie takiej wycieczki dla uczniów szkoły podstawowej jest możliwe jeśli: dyrektor uzna taką formę wycieczki za cenną, dyrektor zatwierdzi kartę wycieczki, która w programie będzie miała lot samolotem, rodzice uczniów wyrażą na nią zgodę. Dostosowana do wieku uczniaWycieczki szkolne powinny być ...

  Bezpieczeństwo i opieka 13.04.2017
  Ile dni może trwać zielona szkoła
  Czy są przepisy regulujące ile dni może trwać zielona szkoła?„Zielona szkoła” jest imprezą wyjazdową związaną z realizacją programu nauczania. W obowiązujących przepisach nie ma wskazania czasu trwania „zielonej szkoły”. Kierownik imprezy planując proponuje czas jej trwania. Zatem o czasie trwania imprezy decyduje dyrektor szkoły zatwierdzając kartę imprezy.Różne formy ...

  Bezpieczeństwo i opieka 07.03.2017
  „Niebieska Karta” będzie zakładana rzadziej – co zmieni się po nowelizacji przepisów
  Obowiązek uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” powstaje, gdy zachodzi podejrzenie, że wobec dziecka stosowana jest przemoc w rodzinie. Jakie obowiązki spoczywają na pracownikach przedszkola? Co zmieni się po nowelizacji proponowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?Resort rodziny chce zmodyfikować procedurę, tak aby jej wszczęcie następowało dopiero po potwierdzeniu, ...

  Bezpieczeństwo i opieka 13.02.2017
  Czy przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka, które korzysta z pieluch?
  W dużej grupie dzieci nauczycielki mają ograniczone możliwości zajmowania się dziećmi indywidualnie. Dlatego postuluje się, aby dzieci przyjmowane do przedszkola posiadały już umiejętność samodzielnego korzystania z toalety. Jednak czy postulat może być wymogiem, od którego będzie zależało przyjęcie dziecka do placówki? Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola ...

  Bezpieczeństwo i opieka 03.01.2017
  Będą kary za nieudzielenie pomocy krzywdzonemu dziecku
  Rzecznik praw dziecka zaapelował o nowelizację Kodeksu karnego w ten sposób, aby każdy kto posiada wiedzę o stosowaniu przemocy wobec dziecka ponosił karę za zaniechanie udzielenia pomocy. Kary mają dotyczyć nie tylko funkcjonariuszy publicznych i przedstawicieli organów, ale wszystkich obywateli. Rzecznik Praw Dziecka chce doprowadzić do zwiększenia karnoprawnej ochrony ofiar przestępstw. ...

  Bezpieczeństwo i opieka 06.12.2016
  Wypadek ucznia – co wolno nauczycielowi, gdy nie można skontaktować się z rodzicami?
  Jeśli w przedszkolu lub szkole zdarzy się wypadek, to pogotowie powinien wezwać ten pracownik, który powziął wiadomość o zdarzeniu. W przypadku wezwania pogotowia lekarz może zadecydować o konieczności przewiezienia do szpitala – kto wówczas sprawuje opiekę nad dzieckiem i co zrobić, gdy nie można skontaktować się z rodzicami?Pracownik, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie ...

  Bezpieczeństwo i opieka 29.11.2016
  Nauczyciele wychowania przedszkolnego – czy będą zmiany w Karcie Nauczyciela
  Aktualnie przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym odnoszą się także do  nauczycieli zatrudnionych w wymiarze niższym niż ½ etatu oraz zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych. Przepisy nie dotyczą nauczycieli punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego – czy będzie nowelizacja?Nauczyciele punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego nie podlegają ...

  Bezpieczeństwo i opieka 22.11.2016
  Nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności dziecka
  Zasady usprawiedliwia nieobecności dziecka w przedszkolu powinny być określone w procedurze. Jednak co w sytuacji, gdy rodzice nie przestrzegają zawartych w niej zapisów, a liczba nieobecności jest niepokojąca? Przedszkole ma obowiązek reagowania na niepokojące sygnały.Najwłaściwszą formą ustalenia zasad usprawiedliwiania nieobecności dziecka w przedszkolu jest uregulowanie tych ...

  Bezpieczeństwo i opieka 02.11.2016
  Obowiązki dyrektora szkoły przed sezonem zimowym
  Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły odpowiedzialność ponosi jej dyrektor, ale ogólne zasady bhp powinny być znane wszystkim pracownikom. Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego dyrektor powinien wydać odpowiednie zarządzenia, polecenia i instrukcje, a także zadbać o to, by wszyscy pracownicy mieli aktualne szkolenie bhp oraz dostęp do informacji o zasadach bezpieczeństwa.Przegląd ...

  Bezpieczeństwo i opieka 30.09.2016
  Statut przedszkola powinien zabraniać przyprowadzania chorych dzieci
  Rodzice często ignorują  wskazanie, że dziecko przeziębione nie powinno trafić do przedszkola. Jednym z obowiązków przedszkola jest utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, dlatego dyrektor przedszkola musi stanowczo sprzeciwiać się takiemu postępowaniu. W tym celu należy zamieścić odpowiednie zapisy w statucie. Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli ...