Wszystkie artykuły

  Bezpieczeństwo i opieka 13.09.2016
  Zdrowe żywienie w przedszkolach – przygotuj się na kontrolę NIK
  Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi kontrolę wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych. Rozpocznie się ona jesienią, a dotyczyć będzie samorządów i szkół z pięciu województw. Jak powinny działać szkoły, żeby dobrze wykorzystywać środki publiczne przeznaczone na programy żywieniowe – na to pytanie chce znaleźć odpowiedź NIK.„Owoce i warzywa w szkole”, ...

  Bezpieczeństwo i opieka 06.09.2016
  Osiem zasad organizowania bezpiecznego wyjścia poza teren przedszkola
  Dyrektor i nauczyciele powinni zadbać, aby w statucie przedszkola nie zostały pominięte sprawy związane z organizowaniem zajęć poza przedszkolem – każdy nauczyciel musi je planować i realizować. Uregulowanie spraw związanych z pobytem poza przedszkolem zapewnia ochronę przed niebezpieczeństwami i zwiększa zaufanie rodziców do placówki.Przy każdym wyjściu poza teren przedszkola ...

  Bezpieczeństwo i opieka 08.08.2016
  Organizacja dowozu dzieci do przedszkola nakłada obowiązki także na dyrektora
  Mimo że za zapewnienie dzieciom dowozów do przedszkola odpowiada gmina, również dyrektor musi wywiązać się z określonych obowiązków. W szczególności – musi przekazać do organu prowadzącego listy dzieci oraz tygodniowego planu zajęć. Informacji tych należy udzielić najpóźniej w sierpniu.Przepisy nakładają na gminy obowiązek zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci do placówek ...

  Bezpieczeństwo i opieka 08.08.2016
  Dyrektor musi zatwierdzić jadłospis, nawet jeżeli korzysta z usług firmy cateringowej
  Dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo w placówce również w zakresie żywienia dzieci, dlatego – choć przepisy nie nakazują tego wprost – powinien zatwierdzać jadłospis przedszkolnej kuchni lub jadłospis przygotowany przez firmę cateringową dostarczającą posiłki. Za podawanie dzieciom niezdrowego jedzenia grozi kara.Na dyrektorze spoczywa nadzór nad żywieniem i przygotowywaniem ...

  Bezpieczeństwo i opieka 02.08.2016
  Kto może odbierać dziecko ze świetlicy szkolnej
  Ze świetlicy szkolnej może odebrać dziecko rodzic lub opiekun prawny dziecka, który z mocy prawa sprawuje nad nim opiekę, a także osoba upoważniona przez rodziców. Przepisy nie wskazują, w jakim wieku i pod czyją opieką młodsze dzieci mogą pokonywać drogę ze szkoły do domu. Nie nakładają również na szkołę obowiązku wydawania dzieci wyłącznie osobom pełnoletnim.Dziecko pod ...

  Bezpieczeństwo i opieka 04.07.2016
  Rzecznicy postulują o zwiększenie reprezentacji dziecka w postępowaniu opiekuńczym
  Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich  uważają, że w postępowaniach opiekuńczych nie funkcjonuje żaden mechanizm reprezentacji interesów dziecka. Rzecznicy apelują do Ministra Sprawiedliwości o otoczenie dziecka prawną opieką kuratora „kolizyjnego” i profesjonalnego pełnomocnika. Rzecznicy zwracają uwagę, że w sprawach sądowych, w których rozstrzygane są kwestie ...

  Bezpieczeństwo i opieka 28.06.2016
  Odpowiedzialność za wypadki na terenie szkoły podczas wakacji
  Do wypadków dochodzi również wtedy, gdy ani w szkole, ani na jej terenie nie odbywają się zorganizowane zajęcia. Jeśli więc na terenie należącym do szkoły dojdzie do wypadku w wyniku zaniedbań lub uchybień, pełną odpowiedzialność za zaistniały wypadek poniesie szkoła. Ale czy zawsze?Odpowiedzialność szkołyZdarza się, że dzieci lub młodzież szkolna korzystają np. z boiska ...

  Bezpieczeństwo i opieka 21.06.2016
  Dyrektor nie ma obowiązku udostępniania miejsc parkingowych dla rodziców
  Dyrektor przedszkola oraz szkoły nie ma obowiązku zapewnienia rodzicom przywożącym i odbierającym dzieci dogodnego dla nich miejsca postoju przed placówką. Jego zadaniem jest natomiast zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, w tym m.in. wyznaczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren placówki.Zdarza się, że rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia organizowane przez przedszkola ...

  Bezpieczeństwo i opieka 07.06.2016
  O organizacji krótkiej formy wypoczynku dyrektor musi powiadomić
  Dyrektor szkoły organizującej wypoczynek trwający do 3 dni zobowiązany jest zawiadomić o zamiarze jego organizowania organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Użycie w zdaniu spójnika łącznego „oraz” oznacza, że zawiadomienie, poprzez przekazanie karty wypoczynku, powinny otrzymać zarówno jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę, ...

  Bezpieczeństwo i opieka 06.06.2016
  Przedszkola mogą bezpłatnie otrzymać produkty spożywcze
  Przedszkola mogą uczestniczyć w mechanizmie „Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”. Polega on na przyjęciu owoców i warzyw przekazanych bezpłatnie przez producentów na cele bezpłatnej dystrybucji  w zamian za unijne rekompensaty. Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania produktów wycofanych z rynku dokonywane jest decyzją Prezesa Agencji ...