Wszystkie artykuły

  Bezpieczeństwo i opieka 31.05.2016
  Od 1 września 2016 r. będą obowiązywały nowe zasady zdrowego żywienia
  Zamiast określać katalog dozwolonych produktów, nowe rozporządzenie w sprawie żywienia w szkołach i przedszkolach ma wskazywać, jakich produktów nie wolno stosować w żywieniu dzieci i młodzieży. Do placówek mają także wrócić niektóre produkty półcukiernicze.  Od 1 września 2016 r. kuchnie i stołówki mają pracować według zasad prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży ...

  Bezpieczeństwo i opieka 28.04.2016
  Najnowsze przepisy dotyczące wypoczynku obowiązujące od 1 kwietnia 2016 r.
  Przepisy związane z nową organizacją wypoczynku dotyczą wyjazdów planowanych m.in. przez szkoły w czasie wolnym od zajęć. Nie są to więc wycieczki szkolne, które z kolei organizowane są w ramach zajęć edukacyjnych. Sposób organizacji wycieczek uregulowany jest przez niezmienione przepisy w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa ...

  Bezpieczeństwo i opieka 15.03.2016
  Nowe zasady postępowania w razie wypadku podczas wypoczynku
  W czasie wypoczynku dzieci często dochodzi do zdarzeń o charakterze wypadku. Ze względu na dużą częstotliwość tego rodzaju zdarzeń, do ustawy o systemie oświaty wprowadzono regulacje ujednolicające procedurę postępowania w razie wypadku, który ma miejsce poza terenem przedszkola. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r.Wprowadzenie zmian w zasadach organizowania i nadzorowania ...

  Bezpieczeństwo i opieka 04.03.2016
  Szkoły muszą stosować nowe zasady dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży
  Od 1 kwietnia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży wprowadzone ustawą z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Nowe regulacje będą dotyczyć także szkół. W przepisach zaszło kilka istotnych zmian – sprawdź, jakie!Zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku Wdrażane ...

  Bezpieczeństwo i opieka 04.03.2016
  Kradzież telefonu ucznia w szkole – co powinien zrobić dyrektor?
  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie przedmioty, które przynoszą uczniowie do szkoły, tylko za te przyjęte do przechowania, np. w szatni. Statut szkoły powinien określać obowiązki ucznia, m.in. w zakresie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na jej terenie. W przypadku kradzieży telefonu dyrektor powinien zawiadomić Policję.Dyrektor ...

  Bezpieczeństwo i opieka 01.03.2016
  Za rzeczy uczniów pozostawione w szatni odpowiada dyrektor
  Bez względu na zapisy w statucie czy regulaminie szkoły, dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione przez uczniów w szatni. Zapis o nieponoszeniu odpowiedzialności szkoły za okrycia  wierzchnie pozostawione przez uczniów jest bezprawny.Za szkody odpowiada szkołaSzatnia w szkole to miejsce ogólnodostępne, w której zazwyczaj nie ma na etacie pracownika, który realizowałby ...

  Bezpieczeństwo i opieka 28.01.2016
  Dyrektor musi umożliwić policji przesłuchanie lub zatrzymanie ucznia
  Policja prowadzi na terenie szkoły swoje działania tak, jak w każdym innym miejscu. Dyrektor może liczyć na to, że funkcjonariusze będą wykonywać czynności z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania placówki. Dobrą praktyką jest uprzedzanie o wizytach policjantów, nawet w takim przypadku jak konieczność przesłuchania lub zatrzymania ucznia.Przepisy prawa dopuszczają przesłuchanie ...

  Bezpieczeństwo i opieka 20.01.2016
  Dyrektor szkoły nie musi przeprowadzać kontroli bhp po feriach
  Prowadzenie kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, należy do obowiązków dyrektora placówki. Przepisy nakazują dokonanie przeglądu co najmniej raz w roku, ale niekoniecznie po feriach.Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kontrola obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia ...

  Bezpieczeństwo i opieka 20.01.2016
  Przedszkola i szkoły mogą uzyskać dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej
  Od 22 stycznia 2016 r. szkoły i przedszkola mogą składać wnioski o dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej w budynkach. Każda placówka oświatowa spełniająca kryteria może skorzystać ze środków unijnych przeznaczonych m.in. na wymianę okien czy modernizację źródeł ciepła.Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy pod względem budżetu ...

  Bezpieczeństwo i opieka 19.01.2016
  Sankcje za rozpowszechnianie filmów z nauczycielami nagranych przez uczniów
  Objęcie nauczycieli ochroną jak funkcjonariuszy publicznych nie ma wpływu na możliwość nagrywania czy fotografowania nauczycieli przez uczniów, czy rodziców. Nie jest więc zabronione fotografowanie i filmowanie nauczycieli. Dopiero bezprawne rozpowszechnianie zdjęć i nagrań nauczycieli jest chronione.Nie można rozpowszechniać filmów czy zdjęć z wizerunkiem nauczycieliRozpowszechnianie ...