Wszystkie artykuły

  Bezpieczeństwo i opieka 05.11.2015
  Portier może zapisywać kto, kiedy i w jakim celu wchodzi do szkoły
  Dyrektor placówki powinien upoważnić wskazaną przez siebie osobę do rejestrowana wejść i wyjść obcych osób na teren szkoły poprzez zapisanie ich danych personalnych (imienia i nazwiska), godziny i celu pobytu. Wzmocnienie systemu kontroli osób, które aktualnie nie są uczniami bądź pracownikami szkoły, służy poprawie bezpieczeństwa w placówce, za które odpowiedzialny jest jej ...

  Bezpieczeństwo i opieka 03.11.2015
  Przebywanie z dziećmi na świeżym powietrzu zależy od warunków pogodowych
  Przebywanie z dziećmi poza budynkiem przedszkola przez co najmniej 1/5 czasu spędzanego w placówce jest zaleceniem do realizacji podstawy programowej. O tym czy danego dnia dzieci będą przebywały na świeżym powietrzu decydują jednak nauczyciele oceniający warunki atmosferyczne oraz stan zdrowia dzieci.Zalecenie, aby co najmniej 1/5 czasu w przedszkolu dzieci spędzały na zewnątrz, wynika ...

  Bezpieczeństwo i opieka 20.10.2015
  Nie ma obowiązku ubezpieczenia ucznia uczestniczącego w wycieczce krajowej
  Podczas wycieczki krajowej nie ma konieczności ubezpieczania uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku, gdy uczniowi coś się stanie odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi organ prowadzący szkołę.Odpowiedzialność ponosi organ prowadzący szkołęObowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki powinien zapewnić organ prowadzący ...

  Bezpieczeństwo i opieka 19.10.2015
  Dyrektor przedszkola może podpisać umowę z podmiotem leczniczym
  W obowiązkach przedszkola publicznego leży zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Przepisy nie określają jednak, w jakiej formie obowiązek ten powinien być zrealizowany. Jednym ze sposobów może być zawarcie z lokalnym podmiotem leczniczym umowy o współpracę.Sposób realizacji powyższych obowiązków leży w gestii dyrektora ...

  Bezpieczeństwo i opieka 12.10.2015
  Próbna ewakuacja w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia nowego roku szkolnego
  Dyrektor przedszkola powinien przynajmniej raz w roku przeprowadzić próbną ewakuację. Musi się ona odbyć do 30 listopada. Najpóźniej na tydzień przed planowaną ewakuacją dyrektor powiadamia właściwego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań.W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności ...

  Bezpieczeństwo i opieka 06.10.2015
  Opieka nad uczniem zwolnionym z zajęć wychowania fizycznego
  Rodzice ucznia często proszą o zwolnienie go z obowiązku przebywania na terenie szkoły podczas zajęć wychowania fizycznego, jeśli są to pierwsze lub ostatnie lekcję w danym dniu, a uczeń posiada zwolnienie z tych zajęć. Wówczas nieobecność ucznia powinna być usprawiedliwiana zgodnie z zasadami przyjętymi w szkole. Należy jednak zadbać, aby rodzice zgłosili w formie pisemnej wniosek ...

  Bezpieczeństwo i opieka 06.10.2015
  Woźna również może ponieść odpowiedzialność za wypadek dziecka
  Woźna pełniąca rolę dodatkowego opiekuna w czasie spaceru odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w zakresie wynikającym z ustalonych dla niej obowiązków i zadań, które powinny zostać zawarte w statucie. Może ponieść odpowiedzialność za wypadek, jeśli z jej winy powstało zagrożenie.Za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole odpowiada przede wszystkim ...

  Bezpieczeństwo i opieka 01.10.2015
  MEN zapowiada zmiany w sprawie żywienia w szkołach
  Obowiązujące od 1 września br. nowości oświatowe dotyczące żywienia w szkołach spotkały się nie tylko z niezadowoleniem sklepikarzy, ale także oporem ze strony uczniów i rodziców. Ich zdaniem część produktów, których dyrektor szkoły nie może dopuścić nie jest tak szkodliwa, jak uważa resort edukacji. Na początku września Minister Edukacji Narodowej  wystąpiła z prośbą, ...

  Bezpieczeństwo i opieka 30.09.2015
  Procedura Niebieskiej Karty powinna być wprowadzona zarządzeniem dyrektora
  Przepisy rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskiej Karty jednoznacznie wskazują tryb postępowania. Należy jednak podkreślić, że każda procedura powinna być dostosowana do potrzeb konkretnej placówki. Procedura Niebieskiej Karty powinna być wprowadzona zarządzeniem dyrektora. Dokument musi zawierać obligację dla pracowników przedszkola do jej bezwzględnego przestrzegania, a z regulacjami ...

  Bezpieczeństwo i opieka 29.09.2015
  Postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli na nowych zasadach
  Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia zmieniający zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli. Planowane nowości oświatowe są ukierunkowane na dobro dziecka – uczniowie nie będą składać zeznań w obecności obwinionego nauczyciela.Planowane nowości oświatowe wprowadzą zmianę w zasadach prowadzenia postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli, jeżeli jednym ...