Czasu przerwy na karmienie dziecka nie odlicza się od pensum

Autor: Patryk Kuzior
Data: 30-09-2014 r.

Dyrektor nie ma żadnych podstaw, by odliczać czas przerwy na karmienie od wymiaru pensum nauczycielki karmiącej matki. Czas ten odlicza się od ogólnego czasu pracy. Ale dyrektor musi zadbać o to, by łączny czas pracy takiej osoby nie przekraczał 7 godzin na dobę.

Nauczycielce kobiecie karmiącej piersią przysługuje w ciągu dnia jedna godzinna przerwa na karmienie, jeśli pracuje nie krócej niż 4 godziny tego dnia.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć pracuje do 40 godzin tygodniowo, przeciętnie po 8 godzin dziennie.

W ramach tego czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 (pensum dla większości stanowisk) lub ustalonym na podstawie art. 42 ust. 4a (tzw. pensum rozszerzone)

albo ust. 7 (pensum ustalone przez organ prowadzący dla niektórych kategorii stanowisk);
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, tzw. godziny karciane, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Czas pracy nauczyciela nie jest równy wymiarowi pensum – mimo że w zakresie uprawnień pracowniczych praca wykonywana w pełnym wymiarze pensum jest uznawana za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rozumienie czasu pracy nauczyciela jako równego wymiarowi pensum prowadzi do sytuacji, w których nauczycielki karmiące dzieci domagają się zmniejszenia obciążeń dydaktycznych, powołując się na gwarantowane prawem pracy prawo do przerwy na karmienie.

Dyrektor nie ma podstaw do przyjęcia, że karmiącej piersią dziecko nauczycielce czas przerwy na karmienie odlicza się od wymiaru jej pensum. Przerwa ta przysługuje w ramach ogólnego czasu pracy, a więc tego, kiedy nauczyciel pozostaje w dyspozycji dyrektora szkoły w miejscu świadczenia pracy lub innym wyznaczonym miejscu, co oznacza de facto szkołę (placówkę oświatową) lub inne miejsce realizacji zadań służbowych.

Dyrektor powinien rozkładać zajęcia realizowane w ramach pensum tak, by w ramach dobowego czasu pracy nauczycielki karmiącej możliwe było skorzystanie z prawa do przerwy bez uszczerbku dla realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Wówczas jednak przerwy będą wykorzystywane przez nią w ramach czasu przeznaczonego na inne zadania. Problem ten można rozwiązać, dbając o mniejsze obciążenie nauczycielki na przykład zadaniami statutowymi, jak np. udział w zespole do opracowania jakiejś procedury.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35789 )
Array ( [docId] => 35789 )