Wszystkie artykuły

  Czas pracy w oświacie 11.12.2017
  Czy zajęcia rozwijające uzdolnienia to zajęcia wynikające z zadań statutowych
  Nieco w cieniu reformy rozpoczętej 1 września 2017 r/ pozostawała istotna zmiana w przepisach Karty Nauczyciela, dotycząca czasu pracy nauczycieli i związana z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Nowe regulacje mają istotne znaczenie w kontekście obowiązkowego pensum nauczyciela. Sprawdź, co się zmieniło.Przypomnijmy, że w ramach 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy nauczyciel ...

  Czas pracy w oświacie 04.12.2017
  Pensum nauczycieli specjalistów nadal będzie ustalane przez organ prowadzący
  Ostateczny zakres zmian w Karcie Nauczyciela znamy od 27 października 2017 r., pierwsze z nich wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r., kolejne 1 września 2018 r. Jednym z ważniejszych nowych, ale w ostatniej chwili zmodyfikowanych, przepisów jest ustalenie wysokości pensum nauczycieli specjalistów – nadal będzie ona ustalana przez organ prowadzący.Zawarte w Karcie Nauczyciela przepisy dotyczące ...

  Czas pracy w oświacie 23.10.2017
  Komu przysługuje dzień wolny za święto w sobotę
  W tym roku święto 11 listopada przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami prawa pracy w takiej sytuacji dyrektor powinien wyznaczyć dla pracowników inny dzień wolny. Ten dzień będzie przysługiwał jednak wyłącznie pracownikom niepedagogicznym, co więcej – nie wszystkim. Poznaj zasady udzielania dnia wolnego związku ze świętem przypadającym w sobotę.Każde święto występujące w okresie ...

  Czas pracy w oświacie 03.07.2017
  Brak godzin ponadwymiarowych nie jest pogorszeniem warunków pracy nauczyciela
  O przydziale godzin ponadwymiarowych decyduje dyrektor przedszkola i nauczyciel nie ma wobec niego żadnego roszczenia w tym zakresie. Fakt, że w poprzednim roku nauczyciel realizował takie godziny, nie oznacza, iż otrzyma je także w nowym roku szkolnym. Ponadto – godziny ponadwymiarowe można odebrać nauczycielowi także w trakcie roku.Dyrektor nie ma obowiązku zapewnienia nauczycielowi godzin ...

  Czas pracy w oświacie 20.06.2017
  Wykonywanie pracy w okresie wakacji przez dyrektora szkoły
  W okresie wakacji obowiązki służbowe może wykonywać również dyrektor. Może to nastąpićz inicjatywy samego dyrektora lub na polecenie organu prowadzącego, który wykonuje wobec dyrektora obowiązki pracodawcy.W związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w okresie wakacji dyrektor może ubiegać się o urlop uzupełniający, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Chodzi mianowicie ...

  Czas pracy w oświacie 30.11.2016
  Zastępstwa nauczyciela wspomagającego
  Czy nauczyciel wspomagający może zostać zobowiązany do zastępstwa za nieobecnego nauczyciela – to częste pytanie, które zadają sobie dyrektorzy szkół. Okazuje się jednak, że w pierwszej kolejności nauczyciel ten powinien wspierać danego ucznia, dla którego został zatrudniony.Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego…W szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym ...

  Czas pracy w oświacie 16.08.2016
  Informacji o godzinach ponadwymiarowych nie zamieszcza się w umowie o pracę
  Dyrektor przedszkola, podobnie jak dyrektor szkoły musi powiadomić nauczyciela o przydzieleniu mu godzin ponadwymiarowych. W tym celu należy wystosować do nauczyciela odrębne pismo – informacji o godzinach nie zamieszcza się w umowie o pracę.Dyrektor przedszkola czy szkoły nie musi zamieszczać informacji o przydzielonych dla nauczycieli godzinach ponadwymiarowych w angażu. Konieczne jest ...

  Czas pracy w oświacie 22.07.2016
  Czy nauczyciel może odmówić realizacji dodatkowych godzin zajęć
  Praca w godzinach ponadwymiarowych jest obowiązkiem nauczyciela, jeżeli została zarządzona zgodnie z przepisami. W pisemnej informacji o przydzieleniu godzin ponadwymiarowych dyrektor szkoły wskazuje na liczbę tych godzin oraz okres, na jaki zaplanowano ich realizację.Nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe…Godziny ponadwymiarowe stanowią dodatkowe obciążenie dla nauczyciela, wykraczające ...

  Czas pracy w oświacie 19.07.2016
  Przydzielanie godzin dodatkowych zajęć po likwidacji godzin karcianych
  Ustawa zmieniająca Kartę Nauczyciela zlikwidowała obowiązek realizowania przez nauczycieli tzw. godzin karcianych. Ich likwidacja nie oznacza, że przestaną być prowadzone przez nauczycieli zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły. Dowiedz się, jak od roku szkolnego 2016/2017 przydzielać godziny dodatkowych zajęć.Konsekwencje likwidacji godzin karcianychNauczyciele nadal będą ...

  Czas pracy w oświacie 13.07.2016
  Przydzielenie godzin ponadwymiarowych – czy jest obowiązkiem dyrektora
  Godziny ponadwymiarowe przydzielane są nauczycielom w arkuszach organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. W odróżnieniu od godzin nadliczbowych są to godziny zrealizowane ponad obowiązujący nauczyciela tygodniowy wymiar zajęć.Dyrektor przydziela godziny ponadwymiaroweNauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych tylko w szczególnych wypadkach, podyktowanych ...