Wszystkie artykuły

  Czas pracy w oświacie 20.04.2016
  Zwolnienia na opiekę nad dzieckiem udziela się według pensum nauczyciela
  Od 2 stycznia 2016 r. zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem można wykorzystać także w wymiarze godzinowym. Rozwiązanie to budzi wiele wątpliwości wśród dyrektorów szkół i przedszkoli. Czas pracy nauczycieli jest specyficzną konstrukcją prawną. W ramach nauczycielskiego czasu pracy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze podlegają ewidencjonowaniu, natomiast w pozostałym zakresie czas ...

  Czas pracy w oświacie 05.04.2016
  Jakie konsekwencje przyniesie likwidacja tzw. godzin karcianych
  Od 1 września 2016 r. zostaną zniesione tzw. godziny karciane. Nauczyciele nadal będą prowadzić zajęcia dodatkowe z uczniami, ale po zmianach będą prowadzić je zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dyrektora. Może się więc okazać, że liczba przydzielanych godzin będzie większa niż dotychczas.Zajęcia dodatkowe wciąż obowiązują, ale zmienia się sposób ich przydzielaniaDotychczas ...

  Czas pracy w oświacie 15.03.2016
  Dyrektor może poprosić nauczyciela o przedstawienie wykazu wykonywanych czynności
  Czas pracy nauczyciela nie ogranicza się do realizacji pensum i dyrektor przedszkola lub szkoły może przydzielać mu do wykonania inne czynności wpisujące się w zakres obowiązki nauczyciela. Jeżeli nauczyciel uzna, że jest przeciążany dodatkowymi zadaniami – należy poprosić go wykaz realizowanych czynności.Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, to powinien ...

  Czas pracy w oświacie 12.11.2015
  Nauczyciel może odmówić udziału w szkoleniu zorganizowanym w sobotę
  W ramach pięciodniowego tygodnia pracy nauczyciel m.in. bierze udział w zebraniach oraz doskonali się zawodowo. Sobota i niedziela są dla nauczyciela dniami wolnymi od pracy, dlatego dyrektor szkoły nie może zobowiązać go do wzięcia udziału np. w radzie szkoleniowej zorganizowanej w tym terminie, a za niestawienie się – pociągnąć do odpowiedzialności porządkowej czy dyscyplinarnej.Zorganizowanie ...

  Czas pracy w oświacie 26.10.2015
  Bez dodatkowego dnia wolnego za 1 listopada 2015 roku
  Za 1 listopada (niedziela) nie przysługuje dodatkowy dzień wolny. Natomiast 11 listopada (środa) jest dniem wolnym od pracy zarówno dla pracowników zatrudnionych na cały etat, jak i na część etatu.   Każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy pracownika o 8 godzin. Jeżeli więc takie święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z harmonogramu ...

  Czas pracy w oświacie 08.09.2015
  Dyrektor nie może skrócić czasu pracy w Dzień Edukacji Narodowej
  Fakt, że Dzień Nauczyciela jest wolny od zajęć dydaktycznych nie może mieć wpływu na przebieg organizowanych w przedszkolu zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Z tego względu w placówce powinni być obecni zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni. Obowiązkiem dyrektora oraz nauczycieli przedszkola jest bowiem zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki.Skrócenie dnia pracy ...

  Czas pracy w oświacie 01.08.2015
  Pensum dla nauczycieli wspomagających określa gmina
  Karta Nauczyciela nie określa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających – ustawa przekazuje tę kompetencję gminie. Oznacza to, że pensum nauczyciela wspomagającego może być wyższe niż pensum przewidziane dla pozostałych nauczycieli.Obowiązki i zadania przewidziane dla nauczycieli edukacyjnych oraz nauczycieli wspomagających nie są jednakowe. ...

  Czas pracy w oświacie 10.07.2015
  Godziny ponadwymiarowe przy obniżonym pensum dyrektora szkoły
  Dyrektor szkoły może realizować godziny ponadwymiarowe w liczbie nieprzekraczającej połowy obowiązującego go tygodniowego wymiaru zajęć. Dotyczy to również nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć godzin ...

  Czas pracy w oświacie 02.07.2015
  Obniżenia czasu pracy pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego
  Dyrektor musi uwzględnić wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru zatrudnienia. Po złożeniu wniosku dyrektor nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z podwładnym. Ochrona trwa jednak tylko przez 12 miesięcy. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może w czasie jego trwania całkowicie zrezygnować z pracy albo łączyć pracę z opieką ...

  Czas pracy w oświacie 24.06.2015
  Nieprzydzielenie godzin ponadwymiarowych a pogorszenie warunków pracy
  Dyrektor szkoły nie musi przydzielić godzin ponadwymiarowych dla wszystkich nauczycieli uprawnionych do prowadzenia określonych zajęć. Karta Nauczyciela określa okoliczności, kiedy dyrektor szkoły przydziela godziny ponadwymiarowe, a ich nieprzydzielenie w nowym roku szkolnym nie może być uważane za pogorszenie warunków pracy.Godziny ponadwymiarowe to dodatkowy obowiązek dla nauczycieli ...