Wszystkie artykuły

  Czas pracy w oświacie 16.06.2015
  Praca nauczycieli przez 7 dni wakacji tylko w określonych sytuacjach
  Nauczyciel szkoły lub placówki feryjnej może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie ferii szkolnych określonych czynności, ale tylko przez nie więcej niż 7 dni łącznie. Planując zaangażowanie nauczyciela w prace w czasie wakacji, dyrektor szkoły powinien uwzględnić jego prawo do co najmniej czterech tygodni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.Nauczyciel podczas wakacji ...

  Czas pracy w oświacie 10.06.2015
  Dodatkowe zadania podczas zielonej szkoły mogą wymagać odrębnej umowy
  Przepisy dotyczące wynagradzania nauczycieli nie przewidują dodatkowego składnika wynagrodzenia dla nauczycieli wyjeżdżających w roli opiekunów na wyjazdy szkolne, np. zielone szkoły. Odrębne zadania realizowane podczas takiego wyjazdu mogą zostać powierzone nauczycielowi w ramach umowy cywilnoprawnej. W dodatkowej umowie regulowane mogą być kwestie wykraczające poza zadania związane ...

  Czas pracy w oświacie 03.06.2015
  Opieka nad dzieckiem – dyrektor szkoły nie może odmówić wolnego
  Rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 14 mają prawo do dwóch dni opieki w roku kalendarzowym. Uprawnienie to jest przewidziane także dla nauczycieli i dyrektor szkoły nie ma podstaw do odmowy zwolnienia od pracy. W tym zakresie w szkole stosuje się regulacje kodeksu pracy. Dni na opiekę nad dzieckiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, to uprawienie dla nauczycieli sprawujących ...

  Czas pracy w oświacie 03.06.2015
  Choroba pracownika przerywa urlop wypoczynkowy
  Przedłożenie przez pracownika niepedagogicznego zwolnienia lekarskiego przerywa jego urlop wypoczynkowy. Po powrocie do pracy ma on prawo wykorzystać pozostałą część urlopu w terminie ustalonym z pracodawcą.Część urlopu nie wykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia ...

  Czas pracy w oświacie 27.05.2015
  Przydział godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli
  Dyrektor szkoły przydzielając godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli musi mieć świadomość, że wiążą się one z dodatkowymi obowiązkami i uzyskaniem dodatkowego wynagrodzenia. Dyrektor szkoły planując czas pracy nauczycieli musi pamiętać o respektowaniu zasady równego traktowania pracowników. Dyrektor szkoły planuje dla nauczycieli pracę w godzinach ponadwymiarowych, jeżeli w związku ...

  Czas pracy w oświacie 22.05.2015
  Uzupełnienie etatu – organ prowadzący nie potrzebuje zgody nauczyciela
  Jeżeli w szkole brakuje godzin dla nauczycieli, dyrektor szkoły może zawnioskować do organu prowadzącego o zastosowanie uzupełnienia etatu. Karta Nauczyciela nie przewiduje dla nauczycieli możliwości niewyrażenia zgody – ma on obowiązek poddania się do dyspozycji przełożonych. Organ prowadzący może przewidzieć dla nauczycieli obowiązek podjęcia pracy w innej szkole na tym samym ...

  Czas pracy w oświacie 06.05.2015
  Udział w obradach rady pedagogicznej nauczyciela uzupełniającego etat
  Nauczyciel uzupełniający etat w innej szkole powinien uczestniczyć w zwoływanych w niej posiedzeniach rady pedagogicznej, ponieważ uczestniczy w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym. Powinien on także wykonywać polecenia dyrektora szkoły, w której uzupełnia etat, mimo iż pozostaje zatrudniony w szkole macierzystej. Pełnienie obowiązków w innej szkole niż szkoła macierzysta ...

  Czas pracy w oświacie 27.04.2015
  Dłuższa nieobecność dyrektora uprawnia wicedyrektora do zniżki pensum
  Rada gminy, ustalając wysokość zniżek pensum dla wicedyrektorów, może wprowadzić zasadę, że w przypadku długotrwałej nieobecności dyrektora wymiar obowiązkowych godzin zajęć zastępującego go wicedyrektora ulega dodatkowemu zmniejszeniu. Uchwała w tej sprawie nie może działać z mocą wsteczną.Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko ...

  Czas pracy w oświacie 24.04.2015
  Równomierne obciążenie zajęciami dotyczy uczniów, a nie nauczycieli
  Dyrektor szkoły może planować pracę dla nauczycieli w sposób, który nie zawsze  będzie odpowiadał ich preferencjom – dla nauczycieli nie przewidziano możliwości domagania się równomiernego obciążenia zajęciami, które dotyczy uczniów. Karta Nauczyciela zobowiązuje nauczycieli do pracy w wymiarze 40 godzin tygodniowo i w ramach takiego czasu pracy dyrektor szkoły przydziela zajęcia ...

  Czas pracy w oświacie 21.04.2015
  Dyrektor szkoły może zaplanować obowiązkowe szkolenia dla nauczycieli
  Karta Nauczyciela zobowiązuje kadrę pedagogiczną do pracy w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Oznacza to, że oprócz realizowania zajęć w ramach określonego wymiaru pensum nauczyciele są zobowiązani do realizowania innych zadań oraz do doskonalenia zawodowego, do którego dyrektor szkoły ma prawo ich zobowiązać.Uczestniczenie w szkoleniach dla nauczycieli wpisuje się w realizowanie obowiązków ...