Wszystkie artykuły

  Czas pracy w oświacie 09.04.2015
  Dyrektor może planować pracę dla nauczycieli, którzy skończyli lekcje
  Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli 40 godzinny tydzień pracy, w związku z czym dyrektor szkoły może oczekiwać, że nauczyciel po zakończeniu zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie zostanie na terenie placówki i wykona zaplanowane dla niego zadania, o ile są to zadania statutowe szkoły.Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy jest zobowiązany do 40 godzin pracy ...

  Czas pracy w oświacie 30.03.2015
  Dyrektor szkoły nie ograniczy zatrudnienia podczas urlopu zdrowotnego
  Dyrektor szkoły nie może ograniczyć wymiaru zatrudnienia nauczyciela, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Ograniczenie etatu na podstawie ustawy Karta Nauczyciela może nastąpić dopiero w nowym roku szkolnym albo za porozumieniem stron bezpośrednio po powrocie z urlopu zdrowotnego nauczyciela. W okresie, w którym trwa urlop zdrowotny nauczyciela dyrektor szkoły nie ma możliwości ...

  Czas pracy w oświacie 27.03.2015
  Realizacja godzin karcianych przez Internet możliwa za zgodą dyrektora
  Rodzaj prowadzonych zajęć w ramach godzin dodatkowych powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów danej szkoły. Dyrektor może uznać, że zajęcia prowadzone z uczniami przez Internet, uwzględniają ich potrzeby oraz zainteresowania i można rozliczyć je w ramach godzin karcianych. Nauczyciele szkół zobowiązani są do realizacji jednej lub dwóch dodatkowych godzin w tygodniu. ...

  Czas pracy w oświacie 25.03.2015
  Wycieczka szkolna to nie praca w godzinach ponadwymiarowych
  Udział nauczycieli w wycieczce należy traktować jako zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, jakie nauczyciel obowiązany jest realizować w ramach obowiązującego go 40-godzinnego tygodnia pracy, a nie pracę w godzinach ponadwymiarowych.Co prawda opiekun wycieczki jest odpowiedzialny za uczestników przez 24 godziny na dobę, co automatycznie zwiększa wymiar czasu pracy, nie ma to ...

  Czas pracy w oświacie 19.03.2015
  Godziny ponadwymiarowe tylko zajęcia w ramach programu nauczania
  Karta Nauczyciela zawiera wyraźnie wskazanie, kiedy dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli pracę w godzinach ponadwymiarowych. Ma to miejsce, gdy konieczność podyktowana jest realizacją programu nauczania  bądź zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Praca nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad uczestnikami wycieczek nie jest kwalifikowana jako praca w ...

  Czas pracy w oświacie 18.03.2015
  Dyrektor nie musi godzić się na urlop bezpłatny na pobyt w sanatorium
  Dyrektor może – ale nie musi - wyrazić zgodę na wyjazd do sanatorium i uznać nieobecność w pracy nauczyciela za usprawiedliwioną. Za ten czas nauczyciel nie zachowa prawa do wynagrodzenia.Nauczyciel chcący wyjechać do sanatorium może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego albo urlopu dla poratowania zdrowia. Gdy nauczyciel nie ma prawa do żadnego z ww. urlopów lub nie ...

  Czas pracy w oświacie 12.03.2015
  Nauczyciel ma obowiązek pracować w komisjach egzaminacyjnych
  Uczestniczenie w egzaminie maturalnym, sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym w ramach czasu pracy lub pensum jest obowiązkiem nauczyciela. Za przekroczenie obowiązującego wymiaru zajęć przysługiwać mu będzie wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe.W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ...

  Czas pracy w oświacie 11.03.2015
  Praca na część etatu nie zwolni z pracy przy sprawdzianie klas szóstych
  Praca nauczyciela przy sprawdzianach klas szóstych jest obowiązkiem nauczyciela wynikającym z ogólnej normy czasu pracy. Dotyczy to także nauczycieli niepełnozatrudnionych.W ramach czasu pracy nauczyciel realizuje różne obowiązki, obejmujące:1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,2) inne zajęcia i czynności ...

  Czas pracy w oświacie 11.03.2015
  Oddelegowanie do matur ustnych w innej szkole tylko w ramach pensum
  Przepisy nie pozostawiają wątpliwości, że z tytułu uczestnictwa w ustnej części egzaminu maturalnego nauczycielowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, nawet jeśli zostanie na ten czas delegowany do innej szkoły. Nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w tej części egzaminu w ramach pensum.Nauczyciel zamiast realizować w tym czasie obowiązujące go zajęcia z uczniami ...

  Czas pracy w oświacie 10.03.2015
  Dzień wolny albo wynagrodzenia za pracę w dzień wolny dla nauczycieli
  Organ prowadzący szkołę nie posiada kompetencji do określania zasad przyznawania dnia wolnego albo wynagrodzenia za pracę w dzień wolny dla nauczycieli. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, kompetencje takie posiada minister właściwy ds. oświaty i wychowania. Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dzień wolny od pracy dla nauczycieli jest regulowany rozporządzeniem Ministra ...