Wszystkie artykuły

  Czas pracy w oświacie 21.12.2014
  Dyrektor szkoły może odebrać godziny ponadwymiarowe
  Dyrektor szkoły nie potrzebuje zgody nauczyciela na odebranie godzin ponadwymiarowych. Godziny ponadwymiarowe nie powinny być dla nauczycieli normą – przydziela się je w razie braków kadrowych, ale jeżeli innemu nauczycielowi brakuje godzin do uzupełnienia pensum, dyrektor szkoły powinien odebrać je nauczycielowi wyrabiającemu pensum. Karta Nauczyciela nie nakłada na dyrektora szkoły ...

  Czas pracy w oświacie 18.11.2014
  Organ prowadzący może zwolnić dyrektora z realizacji pensum
  Dyrektor przedszkola może być zwolniony z realizacji pensum lub może korzystać ze zniżki godzin obowiązkowych zajęć. Zasady i rozmiar zniżek ustala organ prowadzący publiczną placówkę w zależności od jej typu i wielkości.Dyrektora, podobnie jak pozostałych nauczycieli, obowiązuje pensum dydaktyczne. Dyrektor realizuje je jednak w ustalonym przez siebie rozkładzie.Ze względu na ...

  Czas pracy w oświacie 18.11.2014
  Nauczyciel nie może odmówić realizacji doraźnego zastępstwa
  Przepisy nie przewidują żadnych norm co do liczby doraźnych zastępstw, które można zlecić nauczycielom. Dyrektor w czasie ich przydzielania powinien mieć jedynie na uwadze, że w ramach tygodniowego czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest również do realizacji oprócz pensum i zadań statutowych innych czynności, w tym zadań związanych z przygotowaniem się do zajęć oraz samokształceniem.Nauczyciel ...

  Czas pracy w oświacie 18.11.2014
  Dyrektor przedszkola może zaplanować nauczycielowi okienko
  Nauczyciel może mieć zaplanowane tzw. okienka w czasie realizacji pensum dydaktycznego, ponieważ nie naruszają one zasad dotyczących czasu pracy. W trakcie ich trwania nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora przedszkola do wykonywania innych zadań statutowych.Okienka mogą być stosowane między innymi podczas zajęć dodatkowych prowadzonych przez innych nauczycieli specjalistów. ...

  Czas pracy w oświacie 21.10.2014
  W szkołach niepublicznych nie ma godzin karcianych dla nauczycieli
  W szkołach niepublicznych nie stosuje się przepisu, który przewiduje dla nauczycieli realizację tzw. godziny karcianej, na którą wskazuje Karta Nauczyciela. Dyrektor szkoły może przewidzieć taki obowiązek w umowie zawartej z nauczycielem.Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli szkół publicznych obowiązek realizacji tzw. godziny karcianej (art. 42 ust. 2 pkt 2 Karta Nauczyciela). ...

  Czas pracy w oświacie 19.10.2014
  Pensum dla nauczycieli specjalistów – opiniowanie związku zawodowego
  Uchwalając wysokość pensum dla nauczycieli specjalistów, rada gminy powinna zasięgnąć opinii związków zawodowych – tak orzekł WSA w Warszawie. W przypadku specjalistów wysokość pensum nie jest określona w ustawie Karta  Nauczyciela, nie decyduje o niej również dyrektor szkoły.Zatrudniani w szkołach i placówkach specjaliści, tj. psychologowie, pedagodzy czy logopedzi są odpowiedzialni ...

  Czas pracy w oświacie 10.10.2014
  Związkowiec zwolniony z części pensum zachowuje uprawnienia z pełnego etatu
  Nauczyciel, który z tytułu pełnienia funkcji w związku zawodowym, został w szkole częściowo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy nadal jest zatrudniony w pełnym wymiarze i korzysta ze wszystkich uprawnień, które przysługują nauczycielom zatrudnionym na pełnym etacie.Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej ...

  Czas pracy w oświacie 09.10.2014
  Okienko w zajęciach edukacyjnych możliwe codziennie
  Nauczyciel zatrudniony w szkole może mieć okienko w zajęciach edukacyjnych nawet codziennie. Jest to czas przeznaczony na inne zadania i czynności niż dydaktyczne. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, a półetatowca odpowiednio 20 godzin na tydzień (art. 42 ust. 1 KN). Nie ma przepisu prawnego, który by mówił, że ...

  Czas pracy w oświacie 30.09.2014
  Czasu przerwy na karmienie dziecka nie odlicza się od pensum
  Dyrektor nie ma żadnych podstaw, by odliczać czas przerwy na karmienie od wymiaru pensum nauczycielki karmiącej matki. Czas ten odlicza się od ogólnego czasu pracy. Ale dyrektor musi zadbać o to, by łączny czas pracy takiej osoby nie przekraczał 7 godzin na dobę.Nauczycielce kobiecie karmiącej piersią przysługuje w ciągu dnia jedna godzinna przerwa na karmienie, jeśli pracuje nie krócej ...

  Czas pracy w oświacie 24.09.2014
  Bibliotekarz nie powinien pełnić dyżurów podczas przerw
  Czas pracy bibliotekarza rozliczany jest inaczej niż w przypadku nauczycieli przedmiotowych. Między innymi dlatego tacy nauczyciele nie powinni sprawować dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych.Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. W ramach tego czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest realizować m.in. ...