Wszystkie artykuły

  Czas pracy w oświacie 11.07.2014
  Praca poza zawodem nauczyciela wlicza się do wysługi lat
  Do okresów pracy uprawniających nauczyciela do dodatku za wysługę lat wlicza się m.in. wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, także te poza zawodem nauczyciela.Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat i nagrody jubileuszowej wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów ...

  Czas pracy w oświacie 03.04.2014
  Zadaniowy czas pracy dyrektora szkoły
  Czas pracy dyrektora szkoły rozliczany jest zadaniowo. Oznacza to, ze nie musi on spędzać 8 godzin dziennie w szkole. Powinien jednak wyznaczyć dni i godziny przyjmowania interesantów, aby rodzice, uczniowie i inni klienci szkoły mogli się z nim spotkać.Dyrektora szkoły i placówki oświatowej obowiązuje swoisty zadaniowy system czasu pracy, w którym jego praca nie jest liczona w minutach ...

  Czas pracy w oświacie 10.03.2014
  Praca w komisjach egzaminacyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia  
  Tylko za pracę przy ustnej maturze nauczyciel może dostać dodatkowe wynagrodzenie, ale pod warunkiem, że praca ta przekroczy jego pensum. W pozostałych egzaminach i sprawdzianach nauczyciel uczestniczy w ramach czasu pracy i otrzymywanej pensji.W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone ...

  Czas pracy w oświacie 29.12.2013
  Dyrektor szkoły może odebrać nauczycielowi godziny ponadwymiarowe
  Karta Nauczyciela nie zabrania zmniejszenia liczby godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli w ciągu roku szkolnego. Dyrektor szkoły, jeżeli ma ku temu podstawę może odebrać takie godzinny, a ewentualny sprzeciw nauczyciela nie ma wpływu na decyzję dyrektora szkoły.Ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zwykle wynika z konieczności przydzielenia ich do prowadzenia innemu ...

  Czas pracy w oświacie 16.12.2013
  Przerwa świąteczna nie musi oznaczać dni wolnych dla nauczycieli
  Przerwa świąteczna to dni wolne od zajęć dydaktycznych, ale nie okres urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli. Dyrektor szkoły może na te dni przewidzieć dla nauczycieli realizację zadań wynikających z zadań statutowych szkoły lub Karty Nauczyciela.Karta Nauczyciela wskazuje, że urlop wypoczynkowy dla nauczycieli szkół feryjnych jest przewidziany w wymiarze i w okresie ferii zimowych ...

  Czas pracy w oświacie 12.12.2013
  Dyrektor szkoły może zatrzymać nauczyciela po zajęciach dydaktycznych
  Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosi 40 godzin tygodniowo. Oznacza to, że dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli zadania, których zrealizowanie wymaga pozostania na terenie szkoły po zakończeniu lekcji przewidzianych w planie.Dyrektor szkoły może zobligować nauczycieli do wykonywania innych zadań niż prowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych ...

  Czas pracy w oświacie 04.12.2013
  Nauczanie indywidualne może dopełnić pensum nauczyciela
  Jeżeli nie można nauczycielowi zapewnić dotychczasowego wymiaru zatrudnienia, to możliwe jest dopełnienie etatu godzinami nauczania indywidualnego. Nie zawsze wymaga to wprowadzenia zmian do umowy o pracę.W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego ...

  Czas pracy w oświacie 01.12.2013
  Praca nauczycieli w dni wolne od zajęć - nowelizacja karty nauczyciela
  Nowości oświatowe, które mają obowiązywać od stycznia 2014 r. wprowadzą wiele zmian ważnych dla nauczycieli. Nowelizacja zasad na podstawie których będzie udzielany urlop wypoczynkowy nauczyciela wpłynie również na regulacje dotyczące czasu pracy nauczyciela.Projekt nowelizacji, której ma zostać poddana Karta Nauczyciela przewiduje, że możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego ...

  Czas pracy w oświacie 20.11.2013
  Nauczycielowi można odebrać godziny ponadwymiarowe
  W arkuszu organizacji pracy szkoły są określone godziny ponadwymiarowe przydzielone nauczycielom na dany rok szkolny. Czasem dochodzi do sytuacji, że dyrektor szkoły zmuszony jest w czasie trwania roku szkolnego zmienić wymiar przyznanych godzin ponadwymiarowych lub całkowicie odebrać je nauczycielowi. Zazwyczaj wiąże się to z dużymi problemami personalnymi.    W trakcie roku szkolnego ...

  Czas pracy w oświacie 18.11.2013
  Nauczyciel może pracować dużo więcej niż wynosi pensum
  Poza pensum nauczyciel może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. Przy czym te pierwsze w wymiarze nie większym niż 1/4 pensum, a za zgoda nauczyciela do wymiaru 1/2 pensum. Zastępstwa są natomiast nielimitowane.Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego ...