Wszystkie artykuły

  Czas pracy w oświacie 13.08.2013
  Dyrektor szkoły może zaplanować nauczycielowi "okienko"
  Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele oczekują, że dyrektor szkoły nie zaplanuje w rozkładzie zajęć tzw. okienek. Jeśli już do tego dojdzie, wywierają na pracodawcy presję, aby zmienił plan lekcji. W jednej z gmin grupa nauczycieli chce nawet napisać w tej sprawie list do organu prowadzącego. Tymczasem "okienka" nie naruszają zasad dotyczących czasu pracy nauczycieli.Czas ...

  Czas pracy w oświacie 06.08.2013
  W oddziale zerowym nie prowadzi się godzin karcianych
  Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej musi realizować tzw. godziny karciane. Obowiązek ten nie dotyczy jednak nauczycieli oddziałów przedszkolnych. Dyrektor może jednak zobowiązać takiego nauczyciela do prowadzenia dodatkowych godzin w szkole podstawowej, przy której działa oddział zerowy.Pełnozatrudnieni nauczyciele szkół zobowiązani ...

  Czas pracy w oświacie 12.07.2013
  Uzupełnienie pensum zajęciami dodatkowymi zależy od sytuacji szkoły
  Zajęcia dodatkowe płatne nie powinny decydować o pełnym zatrudnieniu nauczyciela. Zdarzają się jednak częste przypadki uzupełniania pensum nauczycieli takimi godzinami - zależy to od indywidualnej sytuacji, która występuje w danej szkole.Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy i ustalanego wynagrodzenia, również zadań wynikających ze statutu ...

  Czas pracy w oświacie 30.06.2013
  Organ prowadzący musi wyrazić zgodę, aby dyrektor szkoły pracował w wakacje
  Przysługujący na okres wakacji urlop wypoczynkowy nauczyciela w przypadku dyrektora szkoły może zostać przerwany lub skrócony, jeżeli organ prowadzący uzna, że jest to konieczne. Obowiązki dyrektora szkoły nie zawsze pozwalają korzystać z wypoczynku przez całe dwa miesiące, jednak termin urlopu można przesunąć wyłącznie za zgodą organu prowadzącego.Dyrektor szkoły nie może ...

  Czas pracy w oświacie 29.06.2013
  Organ prowadzący musi wyrazić zgodę na pracę dyrektora w wakacje
  Dyrektor szkoły, który chce nadzorować przebieg wakacyjnych prac remontowych, musi uzyskać zgodę organu prowadzącego. Nie może sam zrezygnować z urlopu wypoczynkowego w tym czasie. Jeśli, za zgodą organu, nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego, będzie przysługiwał mu urlop uzupełniający.Gdy dyrektor uważa, że jego obecność w szkole w czasie wakacji jest konieczna np. z powodu trwającego ...

  Czas pracy w oświacie 21.06.2013
  Obniżając wymiar zajęć nie trzeba pytać o zgodę związków zawodowych 
  Dyrektor ma obowiązek powiadomienia związku zawodowego reprezentującego nauczyciela o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy. W przypadku zmiany przydziału czynności nauczyciela nie ma konieczności konsultacji ze związkiem zawodowym. Ograniczenie wymiaru zajęć nie wymaga wypowiedzenia stosunku pracy.W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, dyrektor zobowiązany jest powiadomić ...

  Czas pracy w oświacie 13.06.2013
  Zajęć przypadających w dni wolne nie trzeba odpracowywać
  Jeżeli obowiązkowe zajęcia lekcyjne nauczyciela wypadają w dni wolne od zajęć dydaktycznych lub w dni ustawowo wolne od pracy, to nauczyciel nie musi tych zajęć odpracowywać. Jednak nie może mieć to wpływu na realizację podstawy programowej, a dyrektor szkoły tak musi zaplanować zajęcia, aby została ona mimo tego zrealizowana.Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji w ramach czasu ...

  Czas pracy w oświacie 31.05.2013
  Wycieczkę w weekend majowy trzeba zrekompensować, ale nie w całości
  W maju mieliśmy dwa długie weekendy, w które w wielu szkołach odbywały się wycieczki wyjazdowe. Teraz dyrektorzy mają problemy z ich rozliczeniem, bo nauczyciele domagają się rekompensaty za pracę w dni wolne od pracy. Mają rację, ale w części. Nie całą bowiem majówkę należy nauczycielowi zrekompensować.Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać ...

  Czas pracy w oświacie 31.05.2013
  Dyrektor szkoły nie musi spędzać w szkole 8 godzin dziennie
  Dyrektor szkoły z racji pełnionej funkcji kierowniczej ma nienormowany czas pracy, nie jest zatem zobligowany do przebywania codziennie po 8 godzin na terenie szkoły ani też ustalać stałych godzin pracy. Wyjątek stanowi ustalenie stałych godzin zajęć dydaktycznych oraz godzin przyjmowania interesantów.Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki jest nauczycielem, to - zgodnie z art. 42 ust. ...

  Czas pracy w oświacie 23.05.2013
  Karta Nauczyciela – MEN nie zrówna pensum dla nauczycieli specjalistów w szkole i poradni
  MEN nie zgadza się, że nowa Karta Nauczyciela powinna zrównać pensum dla nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkołach oraz poradniach, gdzie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Karta Nauczyciela uprawnia organ prowadzący szkołę do określenia wymiaru pensum dla nauczycieli specjalistów (m.in. psychologów, pedagogów, logopedów) zatrudnionych w szkole (art. 42 ust. 7 ...