Wszystkie artykuły

  Czas pracy w oświacie 17.05.2013
  Wychowawca świetlicy może pełnić zastępstwo w ramach pensum
  Głównym zadaniem wychowawcy świetlicy jest sprawowanie opieki nad uczniami. Jeżeli w ramach swojego czasu pracy nauczyciel ten pełni opiekę nad klasą w razie nieobecności innego nauczyciel, to za taką pracę nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli natomiast opieka taka wykracza poza pensum wychowawcy świetlicy, to za każdą godzinę takiej pracy należy się nauczycielowi wynagrodzenie ...

  Czas pracy w oświacie 28.04.2013
  Dyrektor szkoły przydzieli dla nauczycieli zajęcia finansowane przez UE
  Dyrektor szkoły będzie przydzielał dodatkowe godziny dla nauczycieli realizujących zajęcia finansowane przez UE. Resort edukacji chce, aby znowelizowana Karta Nauczyciela umożliwiała rozliczanie ich w ramach stosunku pracy, bez zawierania dodatkowej umowy. Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego te zajęcia będzie wynosiło 150 proc. stawki za ponadwymiarową godzinę pracy.W projekcie nowelizacji, ...

  Czas pracy w oświacie 25.04.2013
  ZNP: nowa Karta Nauczyciela wprowadzi zbędną biurokrację dla nauczycieli
  Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje planowane zmiany w karcie nauczyciela, które dla nauczycieli będą oznaczały rozszerzenie biurokracji. Zdaniem ZNP nie jest możliwe dokładne ewidencjonowanie wszystkich czynności wykonywanych przez nauczycieli w ramach 40 godzinnego czasu pracy w tygodniu.Planowane zmiany w karcie nauczyciela zostały poddane ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego, ...

  Czas pracy w oświacie 19.04.2013
  Karta Nauczyciela nie obliguje 40 godzin zajęć – opinia PIP
  Karta Nauczyciela nie może być dowolnie interpretowana przez dyrektora przedszkola lub organ prowadzący. Nauczyciel przedszkola nie może być zobowiązany do spędzania w placówce 40 godzin w tygodniu, ponieważ Karta Nauczyciela wskazuje dla niego na 22 do 25 godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych.Państwowa Inspekcja Pracy zobowiązała wójta gminy Skarbimierz do wypłacenia 118 tys. ...

  Czas pracy w oświacie 19.04.2013
  Karta Nauczyciela nie obliguje 40 godzin zajęć – opinia PIP
  Karta Nauczyciela nie może być dowolnie interpretowana przez dyrektora przedszkola lub organ prowadzący. Nauczyciel przedszkola nie może być zobowiązany do spędzania w placówce 40 godzin w tygodniu, ponieważ Karta Nauczyciela wskazuje dla niego na 22 do 25 godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych.Państwowa Inspekcja Pracy zobowiązała wójta gminy Skarbimierz do wypłacenia 118 tys. ...

  Czas pracy w oświacie 08.04.2013
  Praca w komisji maturalnej nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach
  Obowiązkiem nauczyciela szkoły prowadzonej przez samorząd jest uczestniczenie w egzaminie maturalnym, sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym w ramach czasu pracy (do 40 godzin w tygodniu) lub pensum (egzamin maturalny część ustna). Praca w drugiej szkole nie może przeszkodzić nauczycielowi w wypełnieniu tego obowiązku.Praca w komisjach egzaminacyjnych to obowiązek nauczyciela W ramach czasu ...

  Czas pracy w oświacie 05.04.2013
  Oddawanie krwi – usprawiedliwienie dla uczniów i nauczycieli
  Jeżeli uczeń był nieobecny na zajęciach z powodu oddawania krwi, to ma obowiązek okazania zaświadczenia wydanego przez RCKiK. Tylko ono jest dla nauczycieli podstawą do usprawiedliwienia nieobecności. Dyrektor szkoły i nauczyciele nie mogą podważyć zaświadczenia.Każdy pełnoletni uczeń, dla którego nie stwierdza się przeciwwskazań medycznych, ma prawo zostać honorowym krwiodawcą. ...

  Czas pracy w oświacie 15.11.2012
  Czas pracy i wynagrodzenie na wycieczce szkolnej – Karta Nauczyciela
  Czas pracy nauczyciela wyjeżdżającego na wycieczkę z uczniami ocenia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie nauczyciela nie zwiększa się, ponieważ wycieczka to realizacja zadań statutowych a nie praca w godzinach ponadwymiarowych. Wyjątkiem jest wyjazd odbywający się w dni wolne od pracy – może on wpływać na zarobki nauczycieli. Opiekunowie wycieczek szkolnych ...

  Czas pracy w oświacie 09.11.2012
  Czas pracy dyrektora szkoły – pensum i kierowanie szkołą
  Czas pracy dyrektora szkoły nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu. Dzienna liczba godzin pracy nie jest ustalona odgórnie. W ramach czasu pracy dyrektor musi wykonywać obowiązki dyrektora szkoły, prowadzić zajęcia z uczniami oraz rozwijać się zawodowo. Obowiązki dyrektora szkoły koncentrują się wokół zadań związanych z zarządzaniem placówką. Oznacza to, że im większą placówką ...