Jak postępować z uczniem, który sprawia trudności wychowawcze

Data: 16-03-2020 r.

Uczeń klasy drugiej szkoły podstawowej nastręcza problemy wychowawcze. Zdarza się , że jest agresywny w stosunku do koleżanek i kolegów z klasy. Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły?

Odpowiedź: 

Przepisy oświatowe nie określają wprost zasad postępowania w przypadku podanym w pytaniu. Kwestia ta powinna być rozwiązana indywidualnie na poziomie szkoły przy współpracy z rodzicami, radą pedagogiczną i organem prowadzącym.

Uzasadnienie:  

Za organizację pracy szkoły, w tym zapewnienie bezpieczeństwa uczniów odpowiada dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje m.in. z rodzicami uczniów i radą pedagogiczną oraz organem prowadzącym. W przypadku opisanym w pytaniu najważniejsza jest współpraca z rodzicami ucznia na każdym etapie (zebrania, spotkania indywidualne, spotkania z psychologiem, pedagogiem szkolnym), tak aby ustalić wspólnie działania wychowawcze, specjalistyczne i edukacyjne w odniesieniu do ucznia. Należy mieć na uwadze, iż zakres współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki powinien zostać określony w statucie szkoły. Ponadto w przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży cele i zadania szkoły określone w statucie uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący m.in. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Kolejnym etapem jest objęcie ucznia kompleksową pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W tym celu właściwe byłoby uzyskanie opinii o uczniu poradni psychologiczno-pedagogicznej. Warto mieć na uwadze, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szkole z inicjatywy m.in. dyrektora szkoły. W ramach takiej pomocy oraz za zgodą organu prowadzącego można również objąć ucznia pomocą w postaci indywidualnego wsparcia nauczyciela wspomagającego/pomocy nauczyciela/specjalisty – w zależności od potrzeb i możliwości.

Pomocne wydaje się również w opisywanym przypadku opracowanie przez dyrektora szkoły procedury postepowania z uczniem trudnym/agresywnym.

Podstawa prawna:

  • art. 26, art. 68 ust. 6, art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

  • §2-§5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

 Agnieszka Kosiarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41117 )
Array ( [docId] => 41117 )