Konsekwencje dla ucznia nieklasyfikowania śródrocznego

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 07-01-2016 r.

Nieklasyfikowanie śródroczne nie ma żadnych konsekwencji prawnych dla ucznia ani dla szkoły. W sytuacji nieklasyfikowania ucznia w klasyfikacji śródrocznej nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych. Chyba że zajęcia z danego przedmiotu kończą się w I okresie.

O promowaniu decyduje klasyfikacja roczna

Oceny śródroczne wskazują postępy w nauce uczniów, jest to informacja na temat osiągnięć edukacyjnych dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. O promowaniu lub ukończeniu szkoły decyduje klasyfikacja roczna. Jeżeli jednak w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej – szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

Uczeń niesklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej kontynuuje naukę i na zakończenie roku szkolnego podlega klasyfikacji rocznej. Przy ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciele muszą podsumować osiągnięcia edukacyjne ucznia w danym roku szkolnym, a nie tylko wyniki uzyskiwane w II półroczu.

Gdy zajęcia kończą się w I okresie, należy przeprowadzić egzamin

Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne można przeprowadzać tylko w sytuacji, gdy realizacja zajęć edukacyjnych, z których uczeń został nieklasyfikowany, kończy się w I okresie. W takiej sytuacji śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się oceną roczną.

Jeśli uczeń w II okresie poprawi frekwencję i spełni wymagania ustalone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów niezbędne do uzyskania wyższych niż niedostateczne rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, będzie mógł otrzymać promocję do klasy programowo wyższej lub ukończyć szkołę.


Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38323 )
Array ( [docId] => 38323 )